Antonimy

Antonimy:

przymiotniki

tłumaczenie
groß klein duży – mały
gesund krank zdrowy – chory
schwarz weiß czrny – biały
kurz lang krótki – długi
schmal breit wąski – szeroki
dumm klug głupi – mądry
stumpf scharf / spitz tępy – ostry
genau ungenau dokładny – niedokładny
schön / hübsch hässlich piękny – brzydki
voll leer pełny – pusty
stark schwach mocny – słaby
reich arm bogaty – biedny
schwer leicht trudny – łatwy
lebendig tot żywy – martwy
teuer billig drogi – tani
fleißig faul pilny – leniwy
verheiratet ledig / geschieden zamożny – rozwiedziony
freundlich / nett unfreundlich przyjazny/miły – nieprzyjazny
fest lose mocny – luźny
geöffnet / offen geschlossen otwarty – zamknięty
aufgeschlossen abgeschlossen otwarty – zamknięty
verboten zugelassen zabroniony – dozwolony
legal illegal legalny – nielegalny
bleifrei verbleit bezołowiowy – ołowiowy
allein zusammen sam – razem
links rechts w lewą – w prawą
geradeaus zurück prosto – z powrotem
oben unten u góry – na dole
hinten vorne z tyłu – z przodu
hier dort tu – tam
hell dunkel jasno – ciemno
lecker / schmackhaft unschmackhaft smaczny – niesmaczny (niedobry)
gut erzogen flegelhaft dobrze wychowany – grubiański
komprimiert dekomprimiert kompromitujący – niekąpromitujący
gespeichert gelöscht zapisany – usunięty
sympathisch unsympathisch sympatyczny – niesympatyczny
sexy abstoßend seksowny – odrażający
glänzend matt lśniący – matowy
waagerecht senkrecht poziomy – pionowy
horizontal vertikal horyzontalny – wertykalny
logisch unlogisch logiczny – nielogiczny
essbar unessbar jadalny – niejadalny
hungrig satt głodny – syty
hungrig durstig głodny – spragniony
interessant langweilig ciekawy – nudny
interessiert desinteressiert interesujący – nieinteresujący
sauber schmutzig czysty – brudny
kalt warm zimny – ciepły
heiß kühl gorący – zimny
frisch unfrisch / verdorben świeży – nieświeży/spleśniały
beliebt verhasst lubiany – znienawidzony
schnell langsam szybki – wolny
trocken nass suchy – mokry
gewonnen verloren wygrany – stracony
verständlich unverständlich zrozumiały – niezrozumiały
deutlich undeutlich wyraźny – niewyraźny
angezogen ausgezogen / nackt ubrany – rozebrany / nagi
süß bitter słodki – gorzki
sauer salzig kwaśny – słony
weich hart miękki – twardy
betrunken nüchtern pijany – trzeźwy
gerade krumm prosty – krzywy
gut schlecht / böse dobry – zły
steif biegsam sztywny – elastyczny

 

rzeczowniki

 

tłumaczenie
die Kälte die Wärme zimno – ciepło
das Verständnis das Missverständnis zrozumiały – niezrozumiały
die Toleranz die Intoleranz tolerancyjny – nietolerancyjny
der Gott der Teufel Bóg – Diabeł
das Kind der Erwachsene dziecko – dorosły
das Wasser das Feuer woda – ogień
die Erde der Himmel ziemia – niebo
die Klugheit die Dummheit mądrość – głupota
die Breite die Länge szerokość – długość
der Arbeitnehmer der Arbeitgeber pracownik – pracodawca
der Tag die Nacht dzień – noc
die Liebe der Hass miłość – nienawiść
die Helligkeit die Dunkelheit jasność – ciemność
die Ankunft die Abfahrt przyjazd – odjazd
der Anflug der Abflug podejście do lądowania – odlot
die Landung der Start lądowanie – start

czasowniki

tłumaczenie
geben nehmen dawać – brać
lieben hassen kochać – nienawidzić
stehen sitzen / liegen stać – siedzieć/leżeć
aufstehen sich setzen / legen wstawać – sadzać/kłaść się
ziehen stoßen ciągnąć – popchnąć
anziehen ausziehen ubierać się – rozbierać się
einziehen ausziehen / umziehen wprowadzać się – wyprowadzać się / przeprowadzać się
abfahren ankommen odjeżdżać – przyjeżdżać
schlagen streicheln bić – głaskać
abschließen aufschließen zamykać – otwierać
anziehen abstoßen przyjmować – odrzucać
öffnen schließen otwierać – zamykać
aufmachen zumachen otwierać – zamykać
einschalten ausschalten włączać – wyłączać
essen erbrechen / kotzen jeść – wymiotować
bauen zerstören budować – niszczyć
aufknöpfen zuknöpfen rozpinać – zapinać
ankleben abreißen przyklejać – odklejać (odrywać)
vergraben/eingraben ausgraben zakopać – odkopać (ekshumować)