Untrennbare Verben - czasowniki nierozdzielnie złożone
Untrennbare Verben - czasowniki nierozdzielnie złożone

Czasowniki nierozdzielnie złożone

Untrennbare Verben- czasowniki nierozdzielnie złożone

Czasowniki nierozdzielnie złożone (Untennbare Verben) składają się z przedrostków.  Przedrostki te nie są akcentowane, i nie mają samodzielnego znaczenia. Oprócz przedrostków występują jeszcze czasowniki główne.

 

przedrostek czasownik tłumaczenie Przykładowe użycie w zdaniu
be ~ besuchen odwiedzać David besucht unsere Oma im Krankenhaus.
David odwiedza naszą babcię w szpitalu.
ge ~ gefalle podobać się Der Rock gefällt mir sehr.
Spódnica podoba mi się.
emp ~ empfehlen polecać Mein Bruder empfiehlt mir diese Agentur.
Mój brat polaca mi tą agencję.
ent ~ entstehen powstawać Dieses Haus entsteht sehr schnell.
Ten dom powstaje bardzo szybko.
er ~ erzählen wyjaśniać Der Lehreh erzählt den Schüler eine Aufgabe.
Nauczyciel wyjaśnia uczniowi zadanie.
miss ~ misslingen nie powieść się Ihrer Plan misslingt.
Jej plan nie powiódł się.
ver ~ verstehen rozumieć Ich verstehe nicht.
Nie rozumiem.
zer ~ zerstören burzyć, niszczyć, niweczyć Fabian zerstört Gebäude.
Fabian niszczy budynki.
Alex zerstört seine Träume.
Alex niszczy swoje marzenia.
Max zerstört Pläne.
Max niweczy plany.

Czasowniki nierozdzielnie złożone odmieniają się tak jak czasowniki samodzielne.

Przedrostek nie jest oddzielany od czasownika głównego. Niektóre przedrostki w języku niemieckim nie przynależą do konkretnej grupy. I tak jest z przedrostkami: durch~, hinter~, unter~, um~, über~, wieder~ są one rozdzielne, lub też nie w zależności od znaczenia czasownika.

rozdzielne nierozdzielne
umziehen – przeprowadzać się, przebierać się übersetzen – przetłumaczyć
unterbringen – umieszczać sich unterhalten – rozmawiać
umsteigen – przesiadać się untersuchen – badać
wiederholen – przynosić z powrotem wiederholen – powarzać
untergehen – tonąć, zachodzić übergehen – pominąć, ignorować

Ich ziehe in neue Wohnung um. Przeprowadzam się do nowego mieszkania.

Elke bringt Personen zu Hause unter. Elke umieszcza ludzi w domu.

Diese Frau steigt gleich um. Ta pani przesiada się zaraz.

Die Sonne geht unter. Słońce zachodzi.

Ich muss den Text übersetzen. Muszę przetłumaczyć tekst.

Eva unterhilt sich mit seinem Freund. Eva rozmawia ze swoim przyjacielem.

Der Arzt untersucht den Patient. Lekarz bada pacjęta.

Herr Webber wurde bei der Beförderung übergangen – Pan Webber został pominięty przy awansie.

Wiederholen Sie bitte! Proszę powtórzyć.
Der Hund holt den Ball wieder. – Pies przyniósł z powrotem piłkę.