Die Rektion des Verbs – rekcja czasownika

Rekcja czasownika

Duża grupa czasowników niemieckich wymaga dopełnienia w odpowiednim przypadku. Nierzadko potrzebny jest też odpowiedni przyimek.

Wiele czasowników w języku niemieckim wymaga tego samego przypadka co w języku polskim, np.

  • kaufen (wen? was?) – kupować (kogo? co?)
  • machen (wen? was?) – robić (kogo? co?)

Jest pewna grupa czasowników, które różnią się przypadkiem i na nią należy zwrócić uwagę.

Czasowniki wymagające dopełnienia w celowniku – Dativ

  • gehören + D – Das Auto gehört meinem Vater. Samochód należy do mojego taty.
  • zuhören + D – Ich höre dir zu. Słucham ciebie.
  • schreiben + D – Er schreibt mir. On pisze do mnie.

Czasowniki wymagające dopełnienia w bierniku – Akkusativ

  • anrufen + Akk – Sie ruft mich an. Ona dzwoni do mnie.
  • beantworten + Akk – Sie beantwortet die Frage. Ona odpowiada na pytanie.
  • stören + Akk – Du störst mich nicht. Nie przeszkadzasz mi.
  • vergessen + Akk – Der Schüler hat den Kuli vergessen. Uczeń zapomniał długopisu.

Czasowniki wymagające odpowiedniego przyimka.

Verb – czasownik Übersetzung – TłumaczenieBeispielsatz – zdanie przykładowe

an

denken an + Amyśleć o Er denkt an mich. On myśli o mnie.
sich erinnern an + Aprzypominać sobie coś/kogośSie erinnert sich oft an ihn. Ona przypomina sobie często jego.
schreiben an + Apisać do kogoś Das Kind schreibt an die Oma. Dziecko pisze do babci.
teilnehmen an + Duczestniczyć w / brać udział wSimon nimmt an einem Wettbewerb teil. Simon uczestniczy w konkursie.
vorbeigehen an + Dprzechodzić obok czegoś/kogośGehen Sie jetzt an der Post vorbei. Proszę przejść teraz obok poczty.

auf

antworten auf + Aodpowiadać na Er antwortet auf die Frage. On odpowiada na pytanie.
sich freuen auf + Acieszyć się naDie Schüler freuen sich auf die Sommerferien. Dzieci cieszą się na wakacje.
sich vorbereiten auf + Aprzygotować się doIch bereite mich auf die Prüfung vor. Przygotowuję się do egzaminu.
warten auf + Aczekać naIch warte auf den Bus. Czekam na autobus.

aus

bestehen aus + Dskładać się z Die Aufgabe besteht aus zwei Teilen. Zadanie składa się z dwóch części.

bei

anrufen bei + Dzadzwonić do kogośIch rufe bei Ihnen zum ersten Mal an. Dzwonię do Państwa po raz pierwszy.
sich bedanken bei + Dpodziękować komuśEr bedankte sich bei mir. Podziękował mi.
sich entschuldigen bei + Dprzeprosić kogośDu musst dich bei ihm entschuldigen. Musisz go przeprosić.
helfen bei + D pomagać wDie Enkelin hilft ihrer Oma bei der Gartenarbeiten. Wnuczka pomaga swojej babci w pracy w ogrodzie.

für

sich bedanken für + Apodziękować zaEr wollte sich bei mir für die Hilfe bedanken. On chciał mi podziękować za pomoc.
danken für + Adziękować zaIch danke dir für die Blumen. Dziękuję tobie za kwiaty.
sich interessieren für + Ainteresować się czymśEr interessiert sich für schnelle Autos. On interesuje się szybkimi samochodami.

in

ankommen in + Dprzybyć do Er ist in Berlin angekommen. On przybył do Berlina.
einladen in + Azapraszać doEr hat sie ins Kino eingeladen. On zaprosił ją do kina.
übersetzen in + Atłumaczyć naWir übersetzen den Text ins Deutsche. My tłumaczymy tekst na niemiecki.
sich verlieben in + Azakochać się wSie verliebte sich in ihm. Ona zakochała się w nim.

mit

anfangen / beginnen mit + Dzaczynać od/cośEr fängt mit der Arbeit an. On zaczyna pracę.
sich beschäftigen mit + Dzajmować się czymśHerr Möller beschäftigt sich mit mündlichen Prüfungen. Pan Möller zajmuje się egzaminami ustnymi.
fahren mit + Djechać czymśEr fährt mit dem Auto. On jedzie samochodem.
schreiben mit + Dpisać czymśJetzt solltest du mit dem Füller schreiben. Powinieneś teraz pisać piórem.
telefonieren mit + Drozmawiać przez telefon zSie telefoniert mit ihrer Mutter. Ona rozmawia przez telefon ze swoją mamą.

nach

sich erkundigen nach + Ddowiadywać się o Du musst dich noch nach dem Klausurtermin erkundigen. Musisz się dowiedzieć o terminie klasówki.
fragen nach + Dpytać o Sie fragt mich nach meiner Adresse. Ona pyta mnie o mój adres.
suchen nach + Dszukać czegośEr sucht nach einer Lösung. On szuka rozwiązania.

über

denken über + Asądzić / myśleć o Was denkst du über die neue Lehrerin? Co sądzisz o nowej nauczycielce?
sich freuen über + Acieszyć się zIch freue mich über meine Noten. Cieszę się z moich ocen.
lachen über + Aśmiać się z Sie lacht über sie. Ona się śmieje z niej.
sprechen / sich unterhalten über + Arozmawiać oWir sprechen über die Rektion des Verbs. My rozmawiamy o rekcji czasownika.

um

bitten um + Aprosić oIch bitte ihn um 5 Euro. Proszę go o 5 Euro.
es geht um + Achodzi o Es geht um die neue Arbeitsstelle. Chodzi o nowe miejsce pracy.
kämpfen um + Awalczyć o Sie kämpfen um ihre Rechte. Oni walczą o swoje prawa.
sich kümmern um + Atroszczyć się o Er kümmert sich um seine Oma. On troszczy się o swoją babcię.

von

erzählen von + Dopowiadać o Er erzählt von seiner Familie. On opowiada o swojej rodzinie.
sich verabschieden von + Dpożegnać się zDie Kinder verabschieden sich von ihren Mitschülern und gehen nach Hause. Dzieci żegnają się ze swoimi kolegami i idą do domu.

zu

einladen zu + Dzapraszać na Du lädst ihn auch zu deinem Geburtstag ein. Ty też zapraszasz go na swoje urodziny.
gehören zu + Dnależeć doBerlin gehört zu den schönsten Städten der Welt. Berlin należy do najpiękniejszych miast świata.
gratulieren zu + Dgratulować z okazjiIch möchte dir zu der bestandenen Prüfung gratulieren. Chciałbym pogratulować ci z okazji zdanego egzaminu.