Direktes Deutsch – Wortliste Teil I

Direktes Deutsch – Wortliste Teil I

Lista słówek z pierwszej części książki Deutsch Direkt I

  • Deutsch
  • Polski 
Drücken Sie bitte gleichzeitig die Tasten Ctrl und f auf Ihrer Tastatur. Rechts oben erscheint die Suchleiste. Geben Sie das gesuchte Wort ein und drücken Sie Enter.
Wenn sich das Wort auf der Liste befindet, wird hervorgehoben.
Wciśnij jednocześnie klawisze: Ctrl oraz f. Po prawej pojawi się lista wyszukiwania. Wpisz szukane słowo i wciśnij Enter. Jeśli słowo jest w słowniku zostanie podświetlone.

 

Hallo! Cześć U1
Guten Tag! Dzień dobry! U1
Guten Morgen! Dzień dobry! U1
ich ja U1
du ty U1
wie jak U1
Wie heißt du? Jak się nazywasz? U1
heißen nazywać się U1
ja tak U1
nein nie U1
nicht nie U1
sondern lecz U1
sie ona U1
es ono U1
und i, a U1
Ich weiß es nicht. Nie wiem (tego). U1
Das weiß ich nicht. Nie wiem (tego). U1
fragen pytać U1
Frage! pytaj! U1
antworten odpowiadać U1
Entschuldigung przepraszam U1
Entschuldige bitte Przepraszam … U1
oder albo U1
Wer ist das? Co to jest? U2
Das ist … To jest … U2
sein być U2
ich bin ja jestem U2
du bist ty jesteś U2
er ist on jest U2
woher? skąd? U2
kommen pochodzić U2
kommen aus pochodzić z U2
Deutschland Niemcy U2
England Anglia U2
Norwegen Norwegia U2
Russland Rosja U2
Finnland Finlandia U2
Polen Polska U2
aus z U2
Woher kommst du? Skąd pochodzisz? U2
Spanien Hiszpania U2
Tschechien Czechy U2
auch również, także U2
und du? a ty? U2
Ungarn Węgry U2
wir my U3
ihr wy U3
sie oni, one U3
sie Państwo U3
wir sind my jesteśmy U3
ihr seid wy jesteście U3
sie/Sie sind oni/one/Państwo są U3
Schweden Szwecja U3
Dänemark Dania U3
Europa Europa U3
Asien Azja U3
Afrika Afryka U3
Zimbabwe Zimbabwe U3
Amerika Ameryka U3
konjugieren domieniać U3
konjugiere bitte odmień, proszę U3
konjugieren Sie bitte niech Pan/Pani odmieni U3
und so weiter, usw. i tak dalej, itd. U3
in w U4
wo gdzie? U4
jetzt teraz U4
wohnen mieszkać U4
wohnen in mieszkać w U4
Dresden Drezdno U4
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen U4
Oslo Oslo U4
Berlin Berlin U4
Warschau Warszawa U4
New York Nowy Jork U4
Moskau Moskwa U4
Kopenhagen Kopenhaga U4
die Straße ulica U4
in der Schulstraße na ulicy szkolnej U4
in der Skistraße na ulicy narciarskiej U4
am Alexanderplatz na/przy placu Aleksandra U4
Was ist das? Co to jest? U5
der Kugelschreiber długopis U5
der Bleistift ołówek U5
der Tisch stół U5
der Stuhl krzesło U5
ein Jakiś – rodzajnik nieokreślony dla rodzaju męskiego i niejakiego U5
eine Jakaś – rodzajnik nieokreślony dla rodzaju żeńskiego U5
der Ten – rodzajnik określony – rodzajnik męski U5
das To – rodzajnik określony – rodzajnik nijaki U5
die Ta – rodzaj określony – rodzajnik żeński U5
die (Pl. Plural) Te – rodzajnik określony – liczba mnoga U5
kein Żaden – rodzaj męski i nijaki U5
keine żadna, żadne – rodzaj żeński i liczba mnoga U5
das Buch książka U5
das Heft zeszyt U5
das Fenster okno U5
das Bild obraz U5
die Decke sufit U5
die Lampe lampka U5
die Tür drzwi U5
die Wand ściana U5
die Tafel tablica U5
die Kreide kreda U5
der Filzstift marker U5
der Schwamm gąbka U5
der Fußboden podłoga U5
der Mülleimer śmietnik U5
die Uhr zegarek U5
weder … noch … ani… ani U5
das Zimmer pokój U6
das Klassenzimmer klasa U6
in der Schule w szkole U6
die Toilette toaleta U6
das Büro biuro U6
schön piękny U6
hässlich brzydki U6
groß duży U6
klein mały U6
gemütlich przytulny U6
praktisch praktyczny U6
bunt kolorowy U6
farbig kolorowy U6
einfarbig jednokolorowy U6
der Kuli – der Kugelschreiber (długopis) U6
lang długi U6
kurz krótki U6
breit szeroki U6
schmal wąski U6
hell jasny U6
dunkel ciemny U6
hoch wysoki U6
niedrig niski U6
hier tu, tutaj U6
dort tam U6
sprechen mówić, rozmawiać U7
lernen uczyć się U7
machen robić U7
Deutsch język niemiecki U7
Englisch język angielski U7
Polnisch język polski U7
Norwegisch język norweski U7
Schwedisch język szwdzki U7
Finnisch język fiński U7
aber ale U7
ein bisschen troszeczkę, troszkę U7
Was machst du? Co robisz? U7
Was lernst du? Czego się uczysz? U7
doch przecież, a jednak, owszem, ależ U7
Österreich Austria U7
einfach prosty, łatwy, U7
schwierig trudny U7
sehr bardzo U7
denn przecież, bo U7
warum? dlaczego? U7
der Nominativ mianownik U8
der Akkusativ biernik U8
wen? kogo? U8
was? co? U8
ich – mich Ja – mnie U8
du – dich Ty – ciebie, cię U8
er – ihn On – jego U8
sie – sie Ona – ją U8
es – es Ono – jego, nim U8
wir – uns My – nas U8
ihr – euch Wy – was U8
sie/Sie – sie/Sie oni/Pan/Pani – ich/pana/panią U8
arbeiten pracować U9
gern chętnie U9
zeichnen rysować U9
schreiben pisać U9
die Stadt miasto U9
das Dorf wieś U9
das Land kraj, wieś U9
der Dativ celownik U9
wem? komu? U9
mit + Dativ z (kimś? Czymś?) + celownik U9
mit wem? z kim U9
ich – mir Ja – mnie, mi U9
du – dir Ty – ci, tobie U9
er – ihm On – jemu, mu U9
sie – ihr Ona – jej, nią U9
es – ihm Ono – jemu, mu U9
wir – uns My – nam, nami U9
ihr – euch Wy – wam, wami U9
sie/Sie – ihnen/Ihnen oni/Pan/Pani – nimi/panu/pani U9
der Beruf zawód U10
von Beruf z zawodu U10
Was bist du von Beruf? Kim jesteś z zawodu? U10
der Lehrer nauczyciel U10
die Lehrerin nauczycielka U10
der Arzt lekarz U10
die Ärztin lekarka U10
die Krankenschwester pielęgniarka U10
der Schüler uczeń U10
die Schülerin uczennica U10
der Student student U10
die Studentin studentka U10
der Totengräber grabarz U10
unterrichten nauczać U10
lehren uczyć U10
das Beispiel przykład U10
zum Beispiel, z. B. na przykład, np. U10
über + Akkusativ o (kimś, czymś )+ biernik U10
worüber? o czym? U10
über wen? o kim? U10
noch jeszcze U10
studieren studiować U10
vor przed U11
hinter za U11
neben obok U11
stehen stać U11
sitzen siedzieć U11
der Mann mężczyzna U11
die Frau kobieta, pani U11
der Junge chłopak U11
das Mädchen dziewczyna U11
der Herr pan U11
die Frage pytanie U12
die Antwort odpowiedź U12
das stimmt zgadza się U12
Ungarisch język węgierski U12
leider niestety U12
null zero U12
eins jeden U12
zwei dwa U12
drei trzy U12
vier cztery U12
fünf pięć U12
sechs sześć U12
sieben siedem U12
acht osiem U12
neun dziewięć U12
zehn dziesięć U12
zählen liczyć U12
von … bis … Od … do … U12
zähle bitte von … bis… policz proszę od… do … U12
zurück z powrotem U12
die Zahl liczba U12
welche jaka, jakie U12
rechnen liczyć U12
plus/und plus/dodać U12
minus/weniger minus/odjąć U12
wie viel ist…? ile to jest…? U12
verheiratet zamężna/zamężny U13
ledig panna/kawaler U13
geschieden rozwiedziony/rozwiedziona U13
verwitwet owdowiały/owdowiała U13
ruhig spokojny U13
unruhig nie spokojny U13
freundlich przyjazny/przyjacielski U13
unfreundlich nieprzyjazny U13
nervös nerwowy U13
schon już U13
nicht mehr już nie U13
mögen lubić U13
singen śpiewać U13
tanzen tańczyć U13
ich mag ja lubię U13
du magst ty lubisz U13
er mag on lubi U13
einundzwanzig dwadzieścia jeden U14
zweiundzwanzig dwadzieścia dwa U14
dreiundzwanzig dwadzieścia trzy U14
vierundzwanzig dwadzieścia cztery U14
fünfundzwanzig dwadzieścia pięć U14
sechsundzwanzig dwadzieścia sześć U14
siebenundzwanzig dwadzieścia siedem U14
achtundzwanzig dwadzieścia osiem U14
neunundzwanzig dwadzieścia dziewięć U14
dreißig trzydzieści U14
vierzig czterdzieści U14
fünfzig pięćdziesiąt U14
sechzig sześćdziesiąt U14
siebzig siedemdziesiąt U14
achtzig osiemdziesiąt U14
neunzig dziewięćdziesiąt U14
hundert sto U14
hundertzehn sto dziesięć U14
zweihundert dwieście U14
dreihundert trzysta U14
tausend tysiąc U14
wieder znowu, ponownie U14
geteilt durch dzielony przez U14
durch dzielony przez U14
mal razy U14
jung młody U14
alt stary U14
Wie alt bist du? Ile masz lat? U14
Ich bin … Jahre alt. Mam … lat. U14
erst najpierw U14
finden znaleźć, uważać kogoś za U14
nett miły U14
Ich finde dich nett uważam, że jesteś miły/a U14
alle wszyscy, wszystkie U14
der Computer komputer U15
spielen grać U15
Computer spielen grać na komputerze U15
schreiben pisać U15
interessant interesujący U15
uninteressant nieinteresujący U15
haben mieć U15
sehen widzieć U15
brauchen potrzebować U15
kaufen kupować U15
das Kind, die Kinder dziecko, dzieci U15
ich habe ja mam U15
du hast ty masz U15
er hat on ma U15
ich sehe ja widzę U15
du siehst ty widzisz U15
er sieht on widzi U15
der Füller pióro U15
heute dzisiaj U15
nichts nic U15
die Mappe teczka U15
also a więc, zatem U15
der Mann mężczyzna, tu: mąż U16
die Frau kobieta, tu: żona U16
im Moment teraz, obecnie U16
verstehen rozumieć U16
na ja no tak U16
der Singular liczba pojedyncza U16
der Plural liczba mnoga U16
von + Dativ od / czyj + celownik U16
der Tisch, -e stół/stoły U16
der Bleistift, -e ołówek/ołówki U16
der Kugelschreiber, – długopis/długopisy U16
der Kuli, -s długopis/długopisy U16
der Stuhl, ”e krzesło/krzesła U16
das Buch, ”er książka/książki U16
das Heft, -e zeszyt/zeszyty U16
das Fenster, – okno/okna U16
das Bild, -er obrazek/obrazki U16
die Decke, -n sufit/sufity U16
die Lampe, -n lampka/lampki U16
die Tür, -en drzwi U16
die Wand, ”e ściana/ściany U16
die Tafel, -n tablica/tablice U16
der Filzstift, -e mazak/mazaki U16
der Schwamm, ”e gąbka/gąbki U16
der Fußboden, ” podłoga/podłogi U16
der Mülleimer, – kosz na śmieci/kosze na śmieci U16
die Uhr, -en zegarek/zegarki U16
das Klassenzimmer, – klasa/klasy U16
die Toilette, -en toaleta/toalety U16
das Büro, -s biuro/biura U16
die Stadt, ”e miasto/miasta U16
das Dorf, ”er wieś/wsie U16
das Land, ”er kraj/kraje U16
der Beruf, -e zawód/zawody U16
der Lehrer, – nauczyciel/nauczyciele U16
die Lehrerin, -nen nauczycielka/nauczycielki U16
der Arzt, ”e lekarz/lekarze U16
die Ärztin, -nen lekarka/lekarki U16
der Schüler, – uczeń/uczniowie U16
die Schülerin, -nen uczennica/uczennice U16
der Student, -en student/studenci U16
die Studentin, -nen studentka/studentki U16
der Totengräber, – grabarz/grabarze U16
der Mann, ”er mężczyzna/mężczyźni U16
die Frau, -en kobieta/kobiety U16
der Junge, -en chłopak/chłopacy U16
das Mädchen, – dziewczyna/dziewczyny U16
der Füller, – pióro/pióra U16
die Mappe, -n teczka/teczki U16
es gibt + Akkusativ Jest + biernik U17
wie viele ile… U17
im Klassenzimmer w klasie U17
im Zimmer w pokoju U17
nur tylko U17
langweilig nudny U17
das Alphabet, -e alfabet, alfabety U17
das deutsche Alphabet alfabet niemiecki U17
buchstabieren literować U17
Danke schön! Dziękuję pięknie! U17
Bitte schön! Proszę bardzo! U17
Keine Ursache! Nie ma sprawy! U17
die Farbe, -n kolor, kolory U17
welche Farbe jakie kolor U17
grün zielony U17
rot czerwony U17
gelb żółty U17
grau siwy U17
orange pomarańczowy U17
rosa różowy U17
violett fioletowy U17
schwarz czarny U17
weiß biały U17
farblos bezbarwny U17
gut dobry, dobrze U17
das Haus, ”er dom, domy U17
zu Hause w domu U17
sauber czysty U17
schmutzig brudny U17
gehen iść U18
Wie geht es dir? Jak się miewasz? U18
Wie geht es Ihnen? Jak się Pan/Pani miewa? U18
Es geht mir gut, danke. Dziękuję mam się dobrze. U18
wohin? dokąd? U18
das Kaufhaus, ”er dom towarowy U18
ins Kaufhaus = in das Kaufhaus do domu towarowego U18
in die Schule do szkoły U18
teuer drogi U18
billig tani U18
preiswert niedrogi, tani U18
elegant elegancki U18
das Kleid, -er sukienka/sukienki U18
der Mantel, ” płaszcz/płaszcze U18
für + Akkusativ do kogoś/czegoś + biernik U18
Wie spät ist es? Która jest godzina? U18
Wie viel Uhr ist es? Która jest godzina? U18
spät póżno U18
vor przed U18
nach po U18
halb w pół U18
das Viertel kwadrans U18
die Minute, -n minuta/minuty U18
Es ist eins. = Es ist ein Uhr. Jest pierwsza. Jest pierwsza godzina. U18
wessen? czyj/czyja? U19
mein mój U19
meine moja U19
dein twój U19
deine twoja U19
sein jego U19
seine jego U19
ihr jej U19
ihre jej U19
unser nasz U19
unsere nasza U19
euer wasz U19
eure wasza U19
ihr ich U19
ihre ich U19
richtig dobrze U19
richtig gehen dobrze chodzić U19
immer zawsze U19
manchmal czasami U19
nie nigdy U19
unpraktisch niepraktyczny U19
pünktlich punktualny U19
unpünktlich niepunktualny U19
wunderschön przepiekny U19
natürlich naturalnie, oczywiście U19
vorgehen o zegarku: śpieszyć się U20
nachgehen o zegarku: spóźniać się U20
meine Uhr geht vor mój zegarek się śpieszy U20
ihre Uhr geht nach jej/ich zegarek się spóźnia U20
neu nowy U20
zusammen razem U20
besuchen odwiedzać U20
der Freund, -e przyjaciel/przyjaciele U20
die Freundin, -nen przyjaciółka/przyjaciółki U20
die Familie, -n rodzina/rodziny U20
der Sohn, ”e syn/synowie U20
die Tochter, ” córka/córki U20
kennen zanać U20
die Leute ludzie U20
viele Leute dużo ludzi U20
helfen pomagać U21
du hilfst ty pomagasz U21
er hilft on pomaga U21
der Vater, ” ojciec/ojcowie U21
die Mutter, ” matka/matki & mama/mamy U21
der Aufsatz, ”e wypracowanie/wypracowania U21
die Hilfe, -n pomoc/pomoce U21
mit dem Lehrer z nauczycielem U21
mit der Lehrerin z nauczycielką U21
mit dem Kind z dzieckiem U21
mit wem? z kim? U21
womit? z czym? / czym? U21
auf na U21
unter pod U21
an na, przy U21
in w domu U21
neben obok U21
zwischen pomiędzy U21
liegen leżeć U21
auf dem Tisch na stole U21
unter dem Tisch pod stołem U21
auf dem Fußboden na podłodze U21
auf dem Stuhl na krześle U21
sprechen von + Dativ mówić o + celownik U22
an der Wand na ścianie U22
an der Decke na suficie U22
hängen wisieć U22
die Ecke, -n kąt, róg U22
in der Ecke w rogu, w kącie U22
an dem Tisch / am Tisch przy stole U22
über nad, ponad U22
die Fliege, -n mucha/muchy U22
spielen mit grać z, bawić się z U22
das Tier, -e zwierzę/zwierzęta U22
der Hund, -e pies/psy U22
der Wolf, ”e wilk/wilki U22
das Huhn, ”er kura/kury U22
der Hahn, ”e kogut/koguty U22
der Papagei, -en papuga/papugi U22
die Katze, -n kot/koty U22
die Maus, ”e mysz/myszy U22
der Vogel, ” ptak/ptaki U22
der Fisch, -e ryba/ryby U22
arbeiten pracować U23
als jako U23
arbeiten als pracować jako U23
arbeitslos bezrobotny / bezrobotna U23
die Arbeit, -en praca / prace U23
der Mechaniker, – mechanik / mechanicy U23
die Mechanikerin, -nen kobieta mechanik / kobiety mechanicy U23
das Glück, kein Pl. szczęście U23
zum Glück na szczęście U23
das Pech , kein Pl. pech U23
Pech haben mieć pecha U23
Glück haben mieć szczęście U23
das Leben, – życie U23
die Küche, -n kuchnia / kuchnie U23
die Schule, -n szkoła / szkoły U23
das Krankenhaus, ”er szpital, szpitale U23
schwer ciężki, trudny U23
leicht łatwy, leicht U23
die Eltern rodzice U23
allein sam U23
oft często U23
selten rzadko U23
bei + Dativ przy, u + celownik U23
wohnen bei mieszkać u U23
der Großvater, ” dziadek U24
die Großmutter, ” babcia U24
der Opa, -s dziadek U24
die Oma, -s babcia U24
der Bruder, ” brat U24
die Schwester, -n siostra U24
der Bruder von Sabine brat Sabiny U24
die Mutter von … matka (kogoś) U24
ziemlich całkiem, sporo, dość U24
lustig wesoły U24
traurig smutny U24
apathisch apatyczny U24
energisch energiczny U24
die Fabrik, -en fabryka U24
das Geschäft, -e sklep U24
der Laden, ” sklep U24
erzählen opowiadać U24
erzählen von + Dativ opowiadać o U24
das Einzelkind, -er jedynak U24
das Geschwister, – rodzeństwo U24
der Zahnarzt, ”e dentysta/dentyści U24
der Tierarzt, ”e weterynarz U24
der Psychologe, -n psycholog U24
die Psychologin, -nen psycholożka U24
toll wspaniały, wspaniale, super U24
super super, świetnie U24
Erzähle! Opowiadaj! U24

 

kein Pl. – es gibt keine Pluralform – nie ma liczby mnogiej

Die Farbe blau steht für männliche Substantive. – Kolor niebieski oznacza rzeczowniki rodzaju męskiego.

Die Farbe rot steht für weibliche Substantive. – Kolor czerwony oznacza rzeczowniki rodzaju żeńskiego.

Die Farbe grün steht für neutrale Substantive. – Kolor zielony oznacza rzeczowniki rodzaju nijakiego.