Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Sammlung » Juristensprache

Juristensprache

Wybierz literę, by przejść do wykazu słownictwa.

ABCĆDEFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ

Abkürzungen der Fachausdrücke
Skróty fachowe

AuslG Ausländergesetz (das, e)- Ustawa o Cudzoziemcach
BAG Bundesausfuhramt (das)- Federalny Urząd ds. Eksportu
BDA Bund Deutscher Architekten – Związek Niemieckich Architektów
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie – Federalne Zrzeszenie Niemieckiego przemysłu
BDÜ Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (der)- Federalne Stowarzyszenie Tłumaczy Niemieckich
BfA Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (die) Federalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Umysłowych
BFH Bundesfinanzhof (der, „e)- Federalny Trybunał Finansowy
BGB Bürgerliches Gesetzbuch (das) kodeks cywilny
BGBl Bundesgesetzblatt (das, „er-) Federalny Dziennik Ustaw
BGB-Gesellschaft (die) Spółka Cywilna
BGH Bundesgerichtshof (der)- Trybunał Federalny
BGS Bundesgrenzschutz (der)- Federalna Straż Graniczna
BKA Bundeskriminalamt (das)- Federalny Urząd Policji Kryminalnej
BMPT Bundesministerium für Post und Telekommunikation (das) Federalne Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji
BND Bundesnachrichtendienst (der)- Federalna Słóżba Wywiadowcza
BSG Bundessozialgericht (das) Federalny Sąd Społeczny
BSGH Bundessozialhilfegesetz (das)- Federalna Ustawa o Pomocy Społecznej
BSP Bruttosozialprodukt (das)- Produkt Krajowy Brutto (PKB)
BVerfG Bundesverfassungsgericht (das)- Federalny Trybunał Konstytucyjny
BZRG Bundeszentralregistergesetz (das)- Ustawa o Federalnym Rejestrze Karnym
DV Datenverarbeitung (die)- przetwarzanie danych
DVO Durchführungsverordnung (die)- Rozporządzenie wykonawcze
EDV Elektroniesche Daten Verordnung
EG Europäische Gemeinschaft (die)- Wspólnota Europejska
EG Eingetragene Genossenschaft (die)- Spółdzielnia
EheG Ehegesetz (das)- Umowa o Małżeństwie
EU Europäische Union Unia Europejska
EU-Bürgerschaft (die) Obywarelwsto Uni Europejskiej
e.V. eingetragener Verein Organizacja Pożytku Publicznego/Stowarzyszenie Zarejstrowane
FA Finanzamt Urząd Skarbowy
FGO Finanzgerichtsordnung (die)- Ustawa o Ustroju Sądów Finansowych/Skarbowych
GBO Grundbuchordnung (die) Prawo o Księgach Wieczystych
GG Grundgesetz (das)- Ustawa Zasadnicza (Konstytucyjny)
GKG Gerichtskostengesetz (das, -e) Ustawa o Kosztach Sądowych
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftug – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s. z o.o.)
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftug Ustawa dotycząca/odnośnie sółki z ograniczoną odpowiedzialnością
HGB Handelsgesetzbuch (das)- Kodeks Handlowy
IPR Internationales Privatrecht (das)- Między Narodowe Prawo Cywilne
KG Kommanditgesellschaft (die)- spółka komandytowa
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien spóka komandytowo-akcyjna
KO Konkursordnung (die)- Przepisy Postępowania Upadłościowego
PatG Patentgesetz (das, -e)- Ustawa Patentowa
PBefG Personenbeförderungsgesetz (das, -e)- Ustawa o Przewozie Osób
PolG Polizeigesetz (das, -e)- Ustawa o Policji
PostVerfG Postverfassungsgesetz (das, -e) Ustawa o Organizacji Poczty
RuStAG Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz Umowa o Obywatelstwie
SGB Sozialgesetzbuch (das)- Kodeks Społecznych
StGB Strafgesetzbuch (das)- Kodeks Karny
StPO Strafprozessordnung (die)- Kodeks Postępowania Karngego
StVG Straßenverkehrs-Ordnung (die)- Ustawa o Ruchu Drogowym
TierSchG Tierschutzgesetz (das)- Ustawa o Ochornie Zwierząt
VereinsG Vereinsgesetz (das)- Umowa o Stowarzyszeniach
ZPO Zivilprozessordnung (die)- Kodeks Postępowania Cywilnego

-A-

adwokat – der Anwalt
anulować, unieważniać – für nichtig erklären
apelacja, odwołanie – die Berufunf
artykuł – der Artikel

do góry

-B-

bezpośredni – unmittelbar
bezpośrednio stosowany, do bezpośredniego stosowania – unmittelbar anwendbar
biegły, rzeczoznawca, ekspert – der Sachverständige
być na sprzedaż – zum Verkauf stehen

do góry

-C-

chwilowy, tymczasowy – einstweilig
cofnięcie powództwa – eine Klage zurücknehmen
część ogólna – Allgemeiner Teil
czynsz – die Miete

do góry

-Ć-

 

do góry

-D-

darowanie kary – der Straferlass, -e
darowizna – die Schenkung
decyzja o wywłaszczeniu – der Enteignungsbeschluss
dłużnik solidarny – der Gesamtschuldner
dokonać egzekucji, egzekwować – vollstrecken
doktryna prawna – die Rechtslehre, -n
domniemywać – vermuten
dostawa – die Lieferung
działanie wstecz – die Rückwirkung
dzicko poczęte – das erzeugte Kind
dzierżawa – die Pacht
dyspozycja, zarządzenie – die Anordnung, -en

do góry

-E-

egzekwować, wykonać – vollstrecken
ekstradycja – die Auslieferung

do góry

-F-

Federalny Trybunał Konstytucyjny – das Bundesverfassungsgericht, kein Pl.
filia – die Zweigniederlassung

do góry

-G-

grzywna – die Geldstrafe

do góry

-H-

 

do góry

-I-

interpretacja – die Auslegung, -en
interpretacja prawa – die Rechtsauslegung
izba adwokacka – die Anwaltskammer

do góry

-J-

 

do góry

-K-

kancelaria prawnicza – die Anwaltskanzlei
kara pozbawienia wolności – die Freiheitsstrafe
kara więzienia – die Gefänginisstrafe
kodeks – das Gesetzbuch
kodeks cywilny – Bürgerliches Gesetzbuch
kodeks postępowania karnego – die Strafprozessordnung, -en (StPO)
konkurs – der Wettbewerb
konstytucja – die Verfassung
kontrowersyjna kwestia – umstrittene Frage
krzywoprzysięstwo – der Meineid
kupno – der Kauf, „e
kwestionować, podważać – anfechten

do góry

-L-

lex retro non agit, zakaz działania prawa wstecz – Verbot der rückwirkenden Gesetze

do góry

-Ł-

ława oskarżonych – die Anklagebank
ławnik – der/die Schöffe/Schöffin

do góry

-M-

majątek – das Vermögen
majątek współwłasności łącznej – das Gesamthandsvermögen
małoletni – der Minderjährige
materiał dowodowy – das Beweismaterial
międzynrodowe prawo cywilne – Internationales Privatrecht
moc prawna ustawy – das Gesetzeskraft
mordernizacja, unowocześnianie – die Modernisierung

do góry

-N-

nabywca – der/die Käufer/in
nadanie mocy prawnej – die Inkraftsetzung
naginianie prawa – die Rechtsbeugung
najem – die Miete
nakaz aresztowania – der Haftbefahl
naruszenie obowiązku – die Pflichtverletzung
negocjować, pertraktować – verhandeln
negocjacja – die Verhandlung
niebyły, nieważny – nichtig
niedozwolony – unerlaubt
nie jawny, tajny – nicht öffentlich
nie(pełno)letni – minderjährig
niemożność – die Unmöglichkeit
nieprawne wzbogacenie – ungerechtfertige Bereicherung
niestawienie się strony – Ausbleiben der Partei
nieuczciwa konkurencja – unlauterer Wettbewerb
nieważność – die Unwirksamkeit
nieważny – unwirksam
nieważny, niebyły – nichtig
norma prawna – die Rechtsnorm, -en
nowelizacja, zmiana, poprawka – die Änderung, -en

do góry

-Ń-

 

do góry

-O-

obrońca (adwokat) – der Verteidiger
obrońca z urzędu – der Offizialverteidiger
obowiązujący, ważny – gültig
obywatelski – bürgerlich
oddalić powództwo – eine Klage abweisen
odmowa złożenia zeznań – doe Aussageverweigerung
odszkodowanie – die Schadensersatz
odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści – Schadensersatz wegen entgangenen Gewinns
odszkodowanie za niedotrzymanie obowiązku – Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
odwołanie, apelacja – die Berufung
ogłaszać upadłość – Konkurs eröffnen
ograniczony – beschränkt
okaziciel – der/die Inhaber/in
okres przedawnienia – die Verjährungsfrist
opinia – das Gutachten
opinia, zaopiniowanie – die Begutachtung
opinia biegłego – Aussage des Sachverstandigen
opiniować – begutachten
opiniodawca – Begutachter
orzecznictwo – die Rechtsprechung
oskarżony – der/die Angeklagter/Angeklagte
oskarżyciel – der/die Ankläger/in
oskarżyciel posiłkowy – der/die Nebenkläger/in
oskarżyciel publiczny – der/die Staatsanwalt/in
osoba fizyczna – natürliche Person
osoba niepełnoletnia – der/die Minderjährige
osoba nie zdolna do czynności prawnych – der/die Geschäftsunfähige
ostatnia wola – letzter Wille
oszczerstwo, zniesławienie – die Verleumdung
oświadczenie woli – Willenserklärung, -en

do góry

-Ó-

 

do góry

-P-

partia – die Patei -en
partia polityczna – die Patei -en
pełnoletni – der/die Volljährige
pełnoletność – die Volljährigkeit
pełnomocnictwo – die Vollmacht
pełnomocnik – der Bevollmächtigte
pertraktować, negocjować – verhandeln
pertraktacja – die Verhandlung
pierwszeństwo, priorytet – der Vorrang
pochodzenie, źródło – die Quelle, -n
podanie – der Antrag
podważać, kwestionować – anfechten
poprawka, nowelizacja, zmiana – die Änderung, -en
poręczyć – haften
porozumienie – die Einigung
posiadacz – der Besitzer
postępowanie – das Verfahren
postępowanie administracyjne – das Verwaltungsverfahren
postępowanie dotyczące niewypłacalności – das Insolvenzverfahren, –
postępowanie karne – das Strafverfahren, –
postępowanie nieprocesowe – nichtstreitiges Verfahren
postępowanie sporne – streitiges Verfahren
postępowanie wywłaszczające – das Enteignungsverfahren
poręczenie – die Bürgschaft
pouczenie – die Unterweisung
powołać biegłego – einen Sachverständigen beiziehen
powód, skarżący – der/die Kläger/in
powództwo – die Klage
pozew – die Klage
pozew – die Klageschrift
pozostawać pod opieką rodzicielską – unter elterliche Gewalt stehen
pozwany – der Beklagte
pozywać o odszkodowanie – auf Schadensersatz klagen
pożyczka – das Darlehnen, –
prawniczy, prawny – juristisch
prawniczy język fachowy – juristische Fachsprache
prawnie bez zastrzeżeń – juristisch einwandfrei
prawny, prawniczy – juristisch
prawo – das Recht, -e
prawo administracyjne – das Verwaltungsrecht
prawo autorskie – das Urheberrecht
prawo cywilne – Bürgerliches Recht, das Zivilrecht, das Privatrecht
prawo europejskie – das Europarecht
prawo gospodarcze – das Wirtschaftsrecht
prawo handlowe – das Handelsrecht
prawo karne – das Strafrecht
prawo papierów wartościowych – das Wertpapierrecht
prawo podatkowe – das Steuerrecht
prawo postępowania egzekucyjnego – das Zwangsvollstreckungsrecht
prawo pracy – das Arbeitsrecht
prawo procesowe – das Verfahrensrecht
prawo publiczne – Öffentliches Recht
prawo rodzinne – das Familienrecht
prawo socjalne – das Sozialrecht
prawo spadkowe (do spadku) – das Erbrecht
prawo spadkowe małżonków – das Ehegattenerbrecht
prawo ubezpieczeń społecznych – das Sozialrecht
prawo upadłościowe – das Insolvenzrecht
prawo zobowiązaniowe – das Schuldrecht
precedens – der Präzedenzfall
pretensja, roszczenie – der Anspruch
priorytet, pierwszeństwo – der Vorrang
priorytetowy – vorrangig
procedura – das Verfahren
procedura głosowania – das Abstimmungsverfahren
procedura odwoławcza – das Berufungsverfahren
procedura podatkowa – das Besteuerungsverfahren
procedura rozliczeniowa – das Abrechnungsverfahren
procedura wyceny – das Bewertungsverfahren
proces – das Verfahren, der Ablauf
prokurator – der Staatsanwalt
prokuratura – die Staatsanwaltschaft
prośba o ułaskawienie – das Gnadengesuch
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – die Geschäftsführung ohne Auftrag
przechowanie – die Verwahrung
przedsiębiorstwo – das Unternehmen
przenoszenie własności – die Eigentunsübertragung
przepis – der Vorschrift
przepis prawny – der Rechtsvorschrift
przeprowadzać modernizację – Modernisierung betreiben
przeprowadzić modernizację – Modernisierung durchführen
przysądzić komuś odszkodowanie – jmdm Schadensersatz zuerkennen
publiczny – jawny, öffentlich

do góry

-R-

rejestracja – die Eintragung
rejestr skazanych – das Strafregister
renkompensata – die Entschädigung
restytucja naturalna – die Naturalrestitution
ręczyć – haften
roszczenie, pretensja – der Anspruch
rozporządzenie – die Verordnung, -en
rozporządzenie miejskie – städtische Verordnung
rozporządzenie o wywłaszczeniu – die Enteignungsverfügung
rozprawa sądowa – die Gerichtsverhandlung
rzeczoznawca, biegły, ekspert – der Sachverständige

do góry

-S-

sala rozpraw – der Verhandlungssaal
sąd – das Gericht, -e
Sąd Najyższy – Hohes Gericht
Sąd Niewłaściwy – Unzuständiges Gericht
Sąd Pierwszej Instancji – das Gericht der ersten Istanz
Sąd Powszechny – Ordentliches Gericht
Sąd Rejonowy – das Amtsgericht
Sąd Właściwy – Zuständiges Gericht
Sąd Wyższej Instancji – das Gericht der höheren Instanz
sądownictwo – das Gerichtswesen
sędzia – der/die Richter/in
sędzia przysięgły – der/die Geschorene
siedziba główna – die Hauptniederlassung
skarga – die Klage
skazany – der/die Verurteilte
spedycja – die Spedition, -en
sporny – umstritten
spółdzielnia – die Genossenschaft, -en
spółka – die Gesellschaft
spółka akcyjna – die Aktiengesellschaft
spółka handlowa – die Handelsgesellschaft
spółka komandytowa – die Kommanditgesellschaft
spółka komandytowo-akcyjna – die Kommanditgesellschaft auf Aktien
spór prawny – der Rechtsstreit
sprawa cywilna – die Zivilsache
sprawa karna – die Strafsache
sprawiedliwość – die Gerechtigkeit
sprzecie, protest – der Einspruch
sprzeciw, zaskarżenie – die Anfechtung
sprzedaż – der Verkauf, „e
stwierdzać nieważność, unieważniać – für nichtig erklären

do góry

-Ś-

środek prawnty – das Rechtsmittel
świadek koronny – der Kronzeuge
świadek obciążający – der Belastungszeuge
świadek obronny – der Entlastungszeuge

do góry

-T-

tajny – nicht öffentlich
termin przedawnienia – die Verjährungsfrist
tymczasowy, chwilowy – einstweilig

do góry

-U-

ubezpieczenie – die Versicherung
ubezwłasnowolnienie – die Entmündigung
ubezwłasnowolniony – der Entmündigte
uchylenie, zniesienie (wyroku) – die Aufhebung
uchylić wyrok – das Urteil aufheben
ugoda – der Vergleich, -e
ułaskawienie – die Begnadigung
umowa – der Vertrag, -„e
umowa o dzieło – der Werkvertrag, -„e
umowa o wydzierżawienie – das Pachtabkommen
umowa uwierzytelniona notarialnie – der noteriell begleubigte Vertrag
unieważniać, anulować – für nichtig erklären
unieważnienie małżeństwa – die Ungültigkeitserklärung der Ehe
unowocześnianie, mordernizacja – die Modernisierung
upadłość – der Konkurs, -e
upomnienie – die Mahnung
ustanawiać opiekę – Vormundschaft beschießen
ustawa – das Gesetz, -e
ustawa o odpadach – Abfallgesetz
ustawa o spółkach akcyjnych – Aktiengesellschaftgesetz
ustawa o wywłaszczeniu – das Enteignungsgesetz
ustawa podatkowa – Abgabengesetz
ustawa znajduje zastosowanie – das Gesetz findet Anwendung
ustawodawca – der Gesetzgeber
ustawodawstwo – die Gesetzgebung
ustawowe prawo do spadku – gesetzliches Erbrecht
ustęp – der Absatz, „e
ustrój gminy – die Gemeindeverfassung
ustrój sądów – die Gerichtsverfassung
użyczenie – die Leihe

do góry

-W-

wada rzeczy – der Sachmangel
warunek – die Bedingung
ważny, obowiązujący – gültig
ważny do odwołania – bis auf Widerruf gültig
wejście w życie – das Inkrafttreten
wejście w życie ustawy – Inkrafttreten eines Gesetzes
wchodzi w życie – tritt in Kraft (In Krafttreten)
wgląd – der Einsicht
wierzyciel – der Gläubiger
wierzyciel(ka) solidarny(-a) świadczenia niepodzielnego – der/die Gesamthandsgläubiger/in
właściciel – der Eigentümer
wnieść sprzeciw przeciw wyrokowi – den Einspruch gegen das Urteil einlegen/erheben
wniosek o zezwolenie – Antrag auf der Genehmigung
wola – der Wille
wpis – die Eintragung
wskutek tego – infolgedessen
wycofać powództwo – eine Klage zurücknehmen
wydawać wyrok – ein Urteil fällen
wydać wyrok – das Urteil sprechen
wydział prawa – (die) juristische Fakultät
wykluczone – ausgeschlossen
wykluczyć z partii – aus einer Partei ausschließen
wykładnia – die Auslegung, -en
wykonać, egzekwować – vollstrecken
wykonać wyrok – das Urteil vollstrecken
wymagalność – die Fälligkeit
wyrażać sie w czymś – in etw (Dativ) zum Ausdruck kommen
wyrok – das Urteil
wyrok uniewinniający – der Freispruch
wystąpić z partii – abfallen von einer Partei
wytoczyć powództwo – eine Klage erheben
wywłaszczać – enteignen
wywłaszczenie – die Enteignung
wzbogacenie – die Bereicherung

do góry

-Z-

zakaz działania prawa wstecz – das Verbot der rückwirkenden Gesetze
zakończenie procesu ratyfikacyjnego – (der) Abschluss des Ratifizierungsprozesses
zamiana – der Tausch, -e
zaopiniowanie, opinia – die Begutachtung
zaprzysiężenie świadka – die Zeugenvereidigung
zarządzenie, dyspozycja – die Anordnung, -en
zarządzenie oficjalne – behördliche Anordnung
zarządzenie prowizoryczne – einstweilige Anordnung
zarządzenie tymczasowe – einstweilige Anordnung/Verfügung
zasada abstrakcyjności – das Abstraktionsprinzip
zasiąść na ławie oskarżonych – auf der Anklagebank sitzen
zasięgnąć opinii biegłego – ein Gutachten eines Sachverständigen einholen
zaskarżenie, sprzeciw – die Anfechtung
zastosowanie – die Anwendung
zastosowanie środków karnych – Anwendung von Strafmassnahmen
zawarcie małżeństwa – die Eheschließung
zawrzeć ugodę – einen Vergleich schließen
zdanie- der Satz, „e
zdolność prawna – die Rechtsfähikeit
zdolność do czynności prawnych – die Geschäftsfähigkeit
zdolny do czynności prawnych – rechtsfähig
zestaw – der Satz, „e
zezwolenie – die Genehmigung
zezwolenie – die Einwilligung
zezwolenie na pobyt – die Aufenthaltsbewilligung
zezwolenie na pracę – die Arbeitserlaubnis
zgoda – die Einwilligung
zgoda – die Willigung
zgoda – die Zustimmung
zgodnie z – gem
zgodnie z – gemäß (+ Dativ)
zlecenie – der Auftrag, „e
złożyć odwołanie od wyroku – die Berufung gegen das Urteil einlegen
zmiana, poprawka, nowelizacja – die Änderung, -en
zmiana powództwa – die Klageänderung
zniesławienie, oszczerstwo – die Verleumdung
zniesławienie – der Verruf
zobowiązująca czyność prawna – die Verpflichtungsgeschäft
zostać zintepretowanym/e -ausgelegt werden
związek spółdzielni – der Genossenschaftsverband, „e
zwłoka wierzyciela – der Gläubigerverzug

do góry

-Ź-

źródło, pochodzenie – die Quelle, -n
źródło bezpośrednie – unmittelbare Quelle
źródło finansowe – Finanzquelle
źródło prawa – die Rechtsquelle

do góry

-Ż-

do góry

 

Über Autor Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Beliebteste Beiträge

Bilderbuch Deutsch – das Bein

Bilderbuch Deutsch – eine Sammlung von Bildern mit der Unterschrift. Bilderbuch Deutsch kannst du auch …