Juristensprache

Wybierz literę, by przejść do wykazu słownictwa.

ABCĆDEFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ

Abkürzungen der Fachausdrücke
Skróty fachowe

AuslG Ausländergesetz (das, e)- Ustawa o Cudzoziemcach
BAG Bundesausfuhramt (das)- Federalny Urząd ds. Eksportu
BDA Bund Deutscher Architekten – Związek Niemieckich Architektów
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie – Federalne Zrzeszenie Niemieckiego przemysłu
BDÜ Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (der)- Federalne Stowarzyszenie Tłumaczy Niemieckich
BfA Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (die) Federalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Umysłowych
BFH Bundesfinanzhof (der, „e)- Federalny Trybunał Finansowy
BGB Bürgerliches Gesetzbuch (das) kodeks cywilny
BGBl Bundesgesetzblatt (das, „er-) Federalny Dziennik Ustaw
BGB-Gesellschaft (die) Spółka Cywilna
BGH Bundesgerichtshof (der)- Trybunał Federalny
BGS Bundesgrenzschutz (der)- Federalna Straż Graniczna
BKA Bundeskriminalamt (das)- Federalny Urząd Policji Kryminalnej
BMPT Bundesministerium für Post und Telekommunikation (das) Federalne Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji
BND Bundesnachrichtendienst (der)- Federalna Słóżba Wywiadowcza
BSG Bundessozialgericht (das) Federalny Sąd Społeczny
BSGH Bundessozialhilfegesetz (das)- Federalna Ustawa o Pomocy Społecznej
BSP Bruttosozialprodukt (das)- Produkt Krajowy Brutto (PKB)
BVerfG Bundesverfassungsgericht (das)- Federalny Trybunał Konstytucyjny
BZRG Bundeszentralregistergesetz (das)- Ustawa o Federalnym Rejestrze Karnym
DV Datenverarbeitung (die)- przetwarzanie danych
DVO Durchführungsverordnung (die)- Rozporządzenie wykonawcze
EDV Elektroniesche Daten Verordnung
EG Europäische Gemeinschaft (die)- Wspólnota Europejska
EG Eingetragene Genossenschaft (die)- Spółdzielnia
EheG Ehegesetz (das)- Umowa o Małżeństwie
EU Europäische Union Unia Europejska
EU-Bürgerschaft (die) Obywarelwsto Uni Europejskiej
e.V. eingetragener Verein Organizacja Pożytku Publicznego/Stowarzyszenie Zarejstrowane
FA Finanzamt Urząd Skarbowy
FGO Finanzgerichtsordnung (die)- Ustawa o Ustroju Sądów Finansowych/Skarbowych
GBO Grundbuchordnung (die) Prawo o Księgach Wieczystych
GG Grundgesetz (das)- Ustawa Zasadnicza (Konstytucyjny)
GKG Gerichtskostengesetz (das, -e) Ustawa o Kosztach Sądowych
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftug – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s. z o.o.)
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftug Ustawa dotycząca/odnośnie sółki z ograniczoną odpowiedzialnością
HGB Handelsgesetzbuch (das)- Kodeks Handlowy
IPR Internationales Privatrecht (das)- Między Narodowe Prawo Cywilne
KG Kommanditgesellschaft (die)- spółka komandytowa
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien spóka komandytowo-akcyjna
KO Konkursordnung (die)- Przepisy Postępowania Upadłościowego
PatG Patentgesetz (das, -e)- Ustawa Patentowa
PBefG Personenbeförderungsgesetz (das, -e)- Ustawa o Przewozie Osób
PolG Polizeigesetz (das, -e)- Ustawa o Policji
PostVerfG Postverfassungsgesetz (das, -e) Ustawa o Organizacji Poczty
RuStAG Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz Umowa o Obywatelstwie
SGB Sozialgesetzbuch (das)- Kodeks Społecznych
StGB Strafgesetzbuch (das)- Kodeks Karny
StPO Strafprozessordnung (die)- Kodeks Postępowania Karngego
StVG Straßenverkehrs-Ordnung (die)- Ustawa o Ruchu Drogowym
TierSchG Tierschutzgesetz (das)- Ustawa o Ochornie Zwierząt
VereinsG Vereinsgesetz (das)- Umowa o Stowarzyszeniach
ZPO Zivilprozessordnung (die)- Kodeks Postępowania Cywilnego

-A-

adwokat – der Anwalt
anulować, unieważniać – für nichtig erklären
apelacja, odwołanie – die Berufunf
artykuł – der Artikel

do góry

-B-

bezpośredni – unmittelbar
bezpośrednio stosowany, do bezpośredniego stosowania – unmittelbar anwendbar
biegły, rzeczoznawca, ekspert – der Sachverständige
być na sprzedaż – zum Verkauf stehen

do góry

-C-

chwilowy, tymczasowy – einstweilig
cofnięcie powództwa – eine Klage zurücknehmen
część ogólna – Allgemeiner Teil
czynsz – die Miete

do góry

-Ć-

 

do góry

-D-

darowanie kary – der Straferlass, -e
darowizna – die Schenkung
decyzja o wywłaszczeniu – der Enteignungsbeschluss
dłużnik solidarny – der Gesamtschuldner
dokonać egzekucji, egzekwować – vollstrecken
doktryna prawna – die Rechtslehre, -n
domniemywać – vermuten
dostawa – die Lieferung
działanie wstecz – die Rückwirkung
dzicko poczęte – das erzeugte Kind
dzierżawa – die Pacht
dyspozycja, zarządzenie – die Anordnung, -en

do góry

-E-

egzekwować, wykonać – vollstrecken
ekstradycja – die Auslieferung

do góry

-F-

Federalny Trybunał Konstytucyjny – das Bundesverfassungsgericht, kein Pl.
filia – die Zweigniederlassung

do góry

-G-

grzywna – die Geldstrafe

do góry

-H-

 

do góry

-I-

interpretacja – die Auslegung, -en
interpretacja prawa – die Rechtsauslegung
izba adwokacka – die Anwaltskammer

do góry

-J-

 

do góry

-K-

kancelaria prawnicza – die Anwaltskanzlei
kara pozbawienia wolności – die Freiheitsstrafe
kara więzienia – die Gefänginisstrafe
kodeks – das Gesetzbuch
kodeks cywilny – Bürgerliches Gesetzbuch
kodeks postępowania karnego – die Strafprozessordnung, -en (StPO)
konkurs – der Wettbewerb
konstytucja – die Verfassung
kontrowersyjna kwestia – umstrittene Frage
krzywoprzysięstwo – der Meineid
kupno – der Kauf, „e
kwestionować, podważać – anfechten

do góry

-L-

lex retro non agit, zakaz działania prawa wstecz – Verbot der rückwirkenden Gesetze

do góry

-Ł-

ława oskarżonych – die Anklagebank
ławnik – der/die Schöffe/Schöffin

do góry

-M-

majątek – das Vermögen
majątek współwłasności łącznej – das Gesamthandsvermögen
małoletni – der Minderjährige
materiał dowodowy – das Beweismaterial
międzynrodowe prawo cywilne – Internationales Privatrecht
moc prawna ustawy – das Gesetzeskraft
mordernizacja, unowocześnianie – die Modernisierung

do góry

-N-

nabywca – der/die Käufer/in
nadanie mocy prawnej – die Inkraftsetzung
naginianie prawa – die Rechtsbeugung
najem – die Miete
nakaz aresztowania – der Haftbefahl
naruszenie obowiązku – die Pflichtverletzung
negocjować, pertraktować – verhandeln
negocjacja – die Verhandlung
niebyły, nieważny – nichtig
niedozwolony – unerlaubt
nie jawny, tajny – nicht öffentlich
nie(pełno)letni – minderjährig
niemożność – die Unmöglichkeit
nieprawne wzbogacenie – ungerechtfertige Bereicherung
niestawienie się strony – Ausbleiben der Partei
nieuczciwa konkurencja – unlauterer Wettbewerb
nieważność – die Unwirksamkeit
nieważny – unwirksam
nieważny, niebyły – nichtig
norma prawna – die Rechtsnorm, -en
nowelizacja, zmiana, poprawka – die Änderung, -en

do góry

-Ń-

 

do góry

-O-

obrońca (adwokat) – der Verteidiger
obrońca z urzędu – der Offizialverteidiger
obowiązujący, ważny – gültig
obywatelski – bürgerlich
oddalić powództwo – eine Klage abweisen
odmowa złożenia zeznań – doe Aussageverweigerung
odszkodowanie – die Schadensersatz
odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści – Schadensersatz wegen entgangenen Gewinns
odszkodowanie za niedotrzymanie obowiązku – Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
odwołanie, apelacja – die Berufung
ogłaszać upadłość – Konkurs eröffnen
ograniczony – beschränkt
okaziciel – der/die Inhaber/in
okres przedawnienia – die Verjährungsfrist
opinia – das Gutachten
opinia, zaopiniowanie – die Begutachtung
opinia biegłego – Aussage des Sachverstandigen
opiniować – begutachten
opiniodawca – Begutachter
orzecznictwo – die Rechtsprechung
oskarżony – der/die Angeklagter/Angeklagte
oskarżyciel – der/die Ankläger/in
oskarżyciel posiłkowy – der/die Nebenkläger/in
oskarżyciel publiczny – der/die Staatsanwalt/in
osoba fizyczna – natürliche Person
osoba niepełnoletnia – der/die Minderjährige
osoba nie zdolna do czynności prawnych – der/die Geschäftsunfähige
ostatnia wola – letzter Wille
oszczerstwo, zniesławienie – die Verleumdung
oświadczenie woli – Willenserklärung, -en

do góry

-Ó-

 

do góry

-P-

partia – die Patei -en
partia polityczna – die Patei -en
pełnoletni – der/die Volljährige
pełnoletność – die Volljährigkeit
pełnomocnictwo – die Vollmacht
pełnomocnik – der Bevollmächtigte
pertraktować, negocjować – verhandeln
pertraktacja – die Verhandlung
pierwszeństwo, priorytet – der Vorrang
pochodzenie, źródło – die Quelle, -n
podanie – der Antrag
podważać, kwestionować – anfechten
poprawka, nowelizacja, zmiana – die Änderung, -en
poręczyć – haften
porozumienie – die Einigung
posiadacz – der Besitzer
postępowanie – das Verfahren
postępowanie administracyjne – das Verwaltungsverfahren
postępowanie dotyczące niewypłacalności – das Insolvenzverfahren, –
postępowanie karne – das Strafverfahren, –
postępowanie nieprocesowe – nichtstreitiges Verfahren
postępowanie sporne – streitiges Verfahren
postępowanie wywłaszczające – das Enteignungsverfahren
poręczenie – die Bürgschaft
pouczenie – die Unterweisung
powołać biegłego – einen Sachverständigen beiziehen
powód, skarżący – der/die Kläger/in
powództwo – die Klage
pozew – die Klage
pozew – die Klageschrift
pozostawać pod opieką rodzicielską – unter elterliche Gewalt stehen
pozwany – der Beklagte
pozywać o odszkodowanie – auf Schadensersatz klagen
pożyczka – das Darlehnen, –
prawniczy, prawny – juristisch
prawniczy język fachowy – juristische Fachsprache
prawnie bez zastrzeżeń – juristisch einwandfrei
prawny, prawniczy – juristisch
prawo – das Recht, -e
prawo administracyjne – das Verwaltungsrecht
prawo autorskie – das Urheberrecht
prawo cywilne – Bürgerliches Recht, das Zivilrecht, das Privatrecht
prawo europejskie – das Europarecht
prawo gospodarcze – das Wirtschaftsrecht
prawo handlowe – das Handelsrecht
prawo karne – das Strafrecht
prawo papierów wartościowych – das Wertpapierrecht
prawo podatkowe – das Steuerrecht
prawo postępowania egzekucyjnego – das Zwangsvollstreckungsrecht
prawo pracy – das Arbeitsrecht
prawo procesowe – das Verfahrensrecht
prawo publiczne – Öffentliches Recht
prawo rodzinne – das Familienrecht
prawo socjalne – das Sozialrecht
prawo spadkowe (do spadku) – das Erbrecht
prawo spadkowe małżonków – das Ehegattenerbrecht
prawo ubezpieczeń społecznych – das Sozialrecht
prawo upadłościowe – das Insolvenzrecht
prawo zobowiązaniowe – das Schuldrecht
precedens – der Präzedenzfall
pretensja, roszczenie – der Anspruch
priorytet, pierwszeństwo – der Vorrang
priorytetowy – vorrangig
procedura – das Verfahren
procedura głosowania – das Abstimmungsverfahren
procedura odwoławcza – das Berufungsverfahren
procedura podatkowa – das Besteuerungsverfahren
procedura rozliczeniowa – das Abrechnungsverfahren
procedura wyceny – das Bewertungsverfahren
proces – das Verfahren, der Ablauf
prokurator – der Staatsanwalt
prokuratura – die Staatsanwaltschaft
prośba o ułaskawienie – das Gnadengesuch
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – die Geschäftsführung ohne Auftrag
przechowanie – die Verwahrung
przedsiębiorstwo – das Unternehmen
przenoszenie własności – die Eigentunsübertragung
przepis – der Vorschrift
przepis prawny – der Rechtsvorschrift
przeprowadzać modernizację – Modernisierung betreiben
przeprowadzić modernizację – Modernisierung durchführen
przysądzić komuś odszkodowanie – jmdm Schadensersatz zuerkennen
publiczny – jawny, öffentlich

do góry

-R-

rejestracja – die Eintragung
rejestr skazanych – das Strafregister
renkompensata – die Entschädigung
restytucja naturalna – die Naturalrestitution
ręczyć – haften
roszczenie, pretensja – der Anspruch
rozporządzenie – die Verordnung, -en
rozporządzenie miejskie – städtische Verordnung
rozporządzenie o wywłaszczeniu – die Enteignungsverfügung
rozprawa sądowa – die Gerichtsverhandlung
rzeczoznawca, biegły, ekspert – der Sachverständige

do góry

-S-

sala rozpraw – der Verhandlungssaal
sąd – das Gericht, -e
Sąd Najyższy – Hohes Gericht
Sąd Niewłaściwy – Unzuständiges Gericht
Sąd Pierwszej Instancji – das Gericht der ersten Istanz
Sąd Powszechny – Ordentliches Gericht
Sąd Rejonowy – das Amtsgericht
Sąd Właściwy – Zuständiges Gericht
Sąd Wyższej Instancji – das Gericht der höheren Instanz
sądownictwo – das Gerichtswesen
sędzia – der/die Richter/in
sędzia przysięgły – der/die Geschorene
siedziba główna – die Hauptniederlassung
skarga – die Klage
skazany – der/die Verurteilte
spedycja – die Spedition, -en
sporny – umstritten
spółdzielnia – die Genossenschaft, -en
spółka – die Gesellschaft
spółka akcyjna – die Aktiengesellschaft
spółka handlowa – die Handelsgesellschaft
spółka komandytowa – die Kommanditgesellschaft
spółka komandytowo-akcyjna – die Kommanditgesellschaft auf Aktien
spór prawny – der Rechtsstreit
sprawa cywilna – die Zivilsache
sprawa karna – die Strafsache
sprawiedliwość – die Gerechtigkeit
sprzecie, protest – der Einspruch
sprzeciw, zaskarżenie – die Anfechtung
sprzedaż – der Verkauf, „e
stwierdzać nieważność, unieważniać – für nichtig erklären

do góry

-Ś-

środek prawnty – das Rechtsmittel
świadek koronny – der Kronzeuge
świadek obciążający – der Belastungszeuge
świadek obronny – der Entlastungszeuge

do góry

-T-

tajny – nicht öffentlich
termin przedawnienia – die Verjährungsfrist
tymczasowy, chwilowy – einstweilig

do góry

-U-

ubezpieczenie – die Versicherung
ubezwłasnowolnienie – die Entmündigung
ubezwłasnowolniony – der Entmündigte
uchylenie, zniesienie (wyroku) – die Aufhebung
uchylić wyrok – das Urteil aufheben
ugoda – der Vergleich, -e
ułaskawienie – die Begnadigung
umowa – der Vertrag, -„e
umowa o dzieło – der Werkvertrag, -„e
umowa o wydzierżawienie – das Pachtabkommen
umowa uwierzytelniona notarialnie – der noteriell begleubigte Vertrag
unieważniać, anulować – für nichtig erklären
unieważnienie małżeństwa – die Ungültigkeitserklärung der Ehe
unowocześnianie, mordernizacja – die Modernisierung
upadłość – der Konkurs, -e
upomnienie – die Mahnung
ustanawiać opiekę – Vormundschaft beschießen
ustawa – das Gesetz, -e
ustawa o odpadach – Abfallgesetz
ustawa o spółkach akcyjnych – Aktiengesellschaftgesetz
ustawa o wywłaszczeniu – das Enteignungsgesetz
ustawa podatkowa – Abgabengesetz
ustawa znajduje zastosowanie – das Gesetz findet Anwendung
ustawodawca – der Gesetzgeber
ustawodawstwo – die Gesetzgebung
ustawowe prawo do spadku – gesetzliches Erbrecht
ustęp – der Absatz, „e
ustrój gminy – die Gemeindeverfassung
ustrój sądów – die Gerichtsverfassung
użyczenie – die Leihe

do góry

-W-

wada rzeczy – der Sachmangel
warunek – die Bedingung
ważny, obowiązujący – gültig
ważny do odwołania – bis auf Widerruf gültig
wejście w życie – das Inkrafttreten
wejście w życie ustawy – Inkrafttreten eines Gesetzes
wchodzi w życie – tritt in Kraft (In Krafttreten)
wgląd – der Einsicht
wierzyciel – der Gläubiger
wierzyciel(ka) solidarny(-a) świadczenia niepodzielnego – der/die Gesamthandsgläubiger/in
właściciel – der Eigentümer
wnieść sprzeciw przeciw wyrokowi – den Einspruch gegen das Urteil einlegen/erheben
wniosek o zezwolenie – Antrag auf der Genehmigung
wola – der Wille
wpis – die Eintragung
wskutek tego – infolgedessen
wycofać powództwo – eine Klage zurücknehmen
wydawać wyrok – ein Urteil fällen
wydać wyrok – das Urteil sprechen
wydział prawa – (die) juristische Fakultät
wykluczone – ausgeschlossen
wykluczyć z partii – aus einer Partei ausschließen
wykładnia – die Auslegung, -en
wykonać, egzekwować – vollstrecken
wykonać wyrok – das Urteil vollstrecken
wymagalność – die Fälligkeit
wyrażać sie w czymś – in etw (Dativ) zum Ausdruck kommen
wyrok – das Urteil
wyrok uniewinniający – der Freispruch
wystąpić z partii – abfallen von einer Partei
wytoczyć powództwo – eine Klage erheben
wywłaszczać – enteignen
wywłaszczenie – die Enteignung
wzbogacenie – die Bereicherung

do góry

-Z-

zakaz działania prawa wstecz – das Verbot der rückwirkenden Gesetze
zakończenie procesu ratyfikacyjnego – (der) Abschluss des Ratifizierungsprozesses
zamiana – der Tausch, -e
zaopiniowanie, opinia – die Begutachtung
zaprzysiężenie świadka – die Zeugenvereidigung
zarządzenie, dyspozycja – die Anordnung, -en
zarządzenie oficjalne – behördliche Anordnung
zarządzenie prowizoryczne – einstweilige Anordnung
zarządzenie tymczasowe – einstweilige Anordnung/Verfügung
zasada abstrakcyjności – das Abstraktionsprinzip
zasiąść na ławie oskarżonych – auf der Anklagebank sitzen
zasięgnąć opinii biegłego – ein Gutachten eines Sachverständigen einholen
zaskarżenie, sprzeciw – die Anfechtung
zastosowanie – die Anwendung
zastosowanie środków karnych – Anwendung von Strafmassnahmen
zawarcie małżeństwa – die Eheschließung
zawrzeć ugodę – einen Vergleich schließen
zdanie- der Satz, „e
zdolność prawna – die Rechtsfähikeit
zdolność do czynności prawnych – die Geschäftsfähigkeit
zdolny do czynności prawnych – rechtsfähig
zestaw – der Satz, „e
zezwolenie – die Genehmigung
zezwolenie – die Einwilligung
zezwolenie na pobyt – die Aufenthaltsbewilligung
zezwolenie na pracę – die Arbeitserlaubnis
zgoda – die Einwilligung
zgoda – die Willigung
zgoda – die Zustimmung
zgodnie z – gem
zgodnie z – gemäß (+ Dativ)
zlecenie – der Auftrag, „e
złożyć odwołanie od wyroku – die Berufung gegen das Urteil einlegen
zmiana, poprawka, nowelizacja – die Änderung, -en
zmiana powództwa – die Klageänderung
zniesławienie, oszczerstwo – die Verleumdung
zniesławienie – der Verruf
zobowiązująca czyność prawna – die Verpflichtungsgeschäft
zostać zintepretowanym/e -ausgelegt werden
związek spółdzielni – der Genossenschaftsverband, „e
zwłoka wierzyciela – der Gläubigerverzug

do góry

-Ź-

źródło, pochodzenie – die Quelle, -n
źródło bezpośrednie – unmittelbare Quelle
źródło finansowe – Finanzquelle
źródło prawa – die Rechtsquelle

do góry

-Ż-

do góry