K+3 – Lektion 1d – Ein treuer Freund ist Goldes wert

Wortschatz – słownictwo

DEPL
ähnlichpodobny
andere Interessen habenmieć inne zainteresowania
anrufen +Azadzwonić do kogoś
auskommen mit +Dwytrzymać z kimś
bei +D seinbyć u/przy kimś
dagegen seinbyć przeciwko, tu: być w przeciwieństwie
dankbar seinbyć wdzięcznym
das Problem lösenrozwiązywać problem
das Verständnis habenmieć zrozumienie/rozumieć
das Vertrauenzaufanie
dicke Freundebliscy przyjaciele
die Ehrlichkeitszczerość/uczciwość
die Freundschaft stärkenwzmacniać przyjaźń
die gleichen Interessen habenmieć takie same zainteresowania
die Hilfsbereitschaftuczynność, gotowość niesienia pomocy
die Lösung, -enrozwiązanie
die Treuewierność
die Wahrheit sagenmówić prawdę
die Zuverlässigkeitniezawodność
dieselben Interessen habenmieć te same zainteresowania
ehrlich seinbyć szczerym/uczciwym
ein introvertierter Menschintrowertyczny człowiek
ein unsicherer Menschniepewny człowiek
erzählen +D über +Aopowiadać komuś coś
erzählen +D von +Dopowiadać komuś coś
etwas Falsches machenrobić coś złego
Geduld habenmieć cierpliwość
gehen mit +Diść z kimś
gut miteinander auskommendobrze się ze sobą rozumieć
hilfsbereit seinbyć pomocnym
immer für +A da seinbyć zawsze przy kimś
in dieselbe Klasse gehenchodzić do tej samej klasy
jemandem fehlt etwaskomuś coś/czegoś brakuje
jemandem sein Herz ausschütteln könnenmóc zwierzyć się komuś
jemanden im Stich lassenzostawić kogoś w potrzebie
kennen +Aznać kogoś
lieben +Akochać kogoś
reden mit +Drozmawiać z
reden über +Arozmawiać o
sich benehmenzachowywać się
sich einleben in +Dzaaklimatyzować się w 
sich kennen lernenpoznawać się
sich streitenkłócić się
sich treffen mit +Dspotykać się z
sich verlassen auf +Apolegać na kimś/czymś
sich verstehen mit +Drozumieć się z kimś
sprechen über +Arozmawiać o 
sprechen von +Drozmawiać o
streiten mit +Dkłócić się z kimś
treuwierny
unangenehm seinbyć nieprzyjemnym
unzentrennlich seinbyć nierozłącznym
verbringenspędzać
vermissen +Atęsknić z kimś
verstehen +Arozumieć kogoś/coś
vertrauen +Dzaufać komuś
vertrautzaufany
von Natur aus seinbyć z natury
wichtig für +A seinbyć ważnym dla kogoś
zuhören +Dsłuchać kogoś
zuverlässig seinbyć niezawodnym

Übung 1. Quizlet. Lerne die Vokabeln.
Ucz się słówek.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Quizlet. Ordne zu.
Przyporządkuj.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Die Rektion des Verbs
Rekcja czasownika

DEPL
an
ändern an Dzmieniać w czymś
sich anpassen an Adostosować się do
arbeiten an Dpracować nad
sich beteiligen an Duczestniczyć w 
denken an Amyśleć o 
sich erinnern an Aprzypominać sobie kogoś/coś
erkennen an Drozpoznawać po
erkranken an Dzachorować na 
fehlen an Dbrakować czegoś
gewinnen an Dzyskiwać na 
glauben an Awierzyć w
grenzen an Agraniczyć z 
sich halten an Atrzymać się czegoś
hängen an Dbyć przywiązanym do kogoś
hindern an Dprzeszkadzać w
sich gewöhnen an Aprzyzwyczaić się do
leiden an Dcierpieć na, chorować na
liegen an Dzależeć od
liefern an Adostarczać do
mangeln an Dbrakować czegoś
sich rächen an Dmścić się na
schicken an Awysyłać do
schreiben an Apisać do
sterben an Dumrzeć na
teilnehmen an Dbrać udział w
vorbeigehen an Dprzechodzić obok
sich wenden an Azwracać się do
zweifeln an Dwątpić w
auf
achten auf Auważać na
ankommen auf Azależeć od 
antworten auf Aodpowiadać na 
aufpassen auf Auważać na
sich auswirken auf Aoddziaływać na 
basieren auf Dopierać się na 
beharren auf Dobstawać przy
beruhen auf Dopierać się na
sich beschränken auf Aograniczać się do
sich berufen auf Apowoływać się na
bestehen auf Dobstawać przy
sich beziehen auf Aodnosić się do
sich einstellen auf Anastawiać się na
sich freuen auf Acieszyć się na
hinweisen auf Awskazywać, zwracać uwagę na
hoffen auf Amieć nadzieję na
sich konzentrieren auf Akoncentrować się na
rechnen auf Aliczyć na
sich verlassen auf Azdawać się na, polegać na
verzichten auf Arezygnować z
sich vorbereiten auf Aprzygotowywać się do/na
warten auf Aczekać na 
zurückführen auf Adać się czymś wyjaśnić
aus
bestehen aus Dskładać się z 
sich ergeben aus Dwynikać z
folgen aus Dwynikać z
stammen aus Dpochodzić/wychodzić z
bei
anrufen bei Dtelefonować do
sich bedanken bei Ddziękować komuś
sich beschweren bei Dskarżyć się komuś
bleiben bei Dpozostać przy
sich entschuldigen bei Dprzepraszać kogoś
helfen bei Dpomagać w/przy
vorbeikommen bei Dwpaść do kogoś
für
ausgeben für Awydawać (pieniądze) na
sich bedanken für Adziękować za
danken für Adziękować za
sich eignen für Anadawać się do
sich einsetzen für Aopowiadać się za
sich entscheiden für Adecydować się na
sich entschuldigen für Aprzepraszać za
gelten für Adotyczyć kogoś/czegoś
halten für Auważać na
sich interessieren für Ainteresować się czymś
kämpfen für Awalczyć o
sein für Abyć/opowiadać się za
sorgen für Adbać, starać się o
gegen
protestieren gegen Aprotestować przeciw
sein gegen Abyć/opowiadać się przeciw
sich versichern gegen Aubezpieczać się od
verstoßen gegen Awykraczać przeciw
sich wehren gegen Abronić się przed
in
ankommen in Dprzybywać do
sich auskennen in Dznać się na
bestehen in Dpolegać na
einladen in Azapraszać do
einteilen in Adzielić na
eintreten in Awchodzić do
geraten in Apopadać w
sich irren in Dmylić się w
übersetzen in Aprzetłumaczyć na
sich verlieben in Azakochać się w
sich vertiefen in Azagłębiać się w
verwandeln in Azamieniać/przeobrażać się w
mit
sich abfinden mit Dgodzić się z 
anfangen mit Dzaczynać coś
aufhören mit Dprzestawać, kończyć z 
beginnen mit Dzaczynać coś
sich befassen mit Dzajmować się czymś
sich beschäftigen mit Dzajmować się czymś
diskutieren mit Ddyskutować z
rechnen mit Dliczyć się z czymś
sprechen mit Drozmawiać z
streiten mit Dkłócić się z
telefonieren mit Drozmawiać przez telefon z
sich treffen mit Dspotykać się z
sich unterhalten mit Drozmawiać z
sich verabreden mit Dumawiać się z
vergleichen mit Dporównywać się z
versorgen mit Dzaopatrywać w
sich verstehen mit Drozumieć się z
nach
duften nach Dpachnieć czymś
sich erkundigen nach Ddowiadywać się o
fragen nach Dpytać o 
greifen nach Dsięgać po
riechen nach Dpachnieć czymś
rufen nach Dwołać kogoś/coś
sich richten nach Dkierować się czymś
schmecken nach Dmieć smak czegoś
sich sehnen nach Dtęsknić za
stinken nach Dśmierdzieć czymś
streben nach Ddążyć do
suchen nach Dszukać czegoś
von
abhängen von Dzależeć od
absehen von Dabstrahować od
befreien von Duwalniać od
berichten von Dinformować o
erfahren von Ddowiadywać się o czymś
sich erholen von Dodpoczywać po/od
erzählen von Dopowiadać o
halten von Dsądzić o 
hören von Dsłyszeć o
sprechen von Drozmawiać o
träumen von Dmarzyć, śnić o
unterscheiden von Dodróżniać od
überzeugen von Dprzekonywać o
sich verabschieden von Dżegnać się z
zeugen von Dświadczyć o 
unter
leiden unter Dcierpieć z powodu
verstehen unter Drozumieć przez coś
über
sich ärgern über Azłościć się z powodu
sich aufregen über Adenerwować się z powodu
berichten über Ainformować o, relacjonować coś
sich beklagen über Askarżyć się na
sich beschweren über Askarżyć się na
denken über Asądzić, myśleć o czymś
diskutieren über Adyskutować o
entscheiden über Adecydować o
erschrecken über Aprzestraszyć się czegoś
erzählen über Aopowiadać o
sich freuen über Acieszyć się z (tego co już mamy)
herrschen über Apanować nad
informieren über Ainformować o
klagen über Anarzekać na
lachen über Aśmiać się z
nachdenken über Azastanawiać się nad
reden über Amówić, rozmawiać o
sagen über Apowiedzieć o
schimpfen über Abluźnić na
schreiben über Apisać o
sprechen über Amówić o 
sich unterhalten über Arozmawiać o
verfügen über Adysponować czymś
sich wundern über Adziwić się czemuś
um
sich bemühen um Astarać się o
beneiden jemanden um Azazdrościć komuś czegoś
sich bewerben um Aubiegać się o
bitten um Aprosić o 
gehen um Achodzić o
sich handeln um Achodzić o
kämpfen um Awalczyć o
sich kümmern um Atroszczyć się o
sich sorgen um Amartwić się o
streiten um Akłócić się o
vor
sich fürchten vor Dbać się czegoś
schützen vor Dchronić przed
warnen vor Dostrzegać przed
zu
beitragen zu Dprzyczyniać się do
berechtigen zu Duprawniać do
dienen zu Dsłużyć do
einladen zu Dzapraszać na
sich entschließen zu Dzdecydować sie na
sich entwickeln zu Drozwinąć się 
führen zu Dprowadzić do
gehören zu Dnależeć do, być częścią czegoś
gratulieren zu Dgratulować z okazji
werden zu Dstawać się czymś

Übung 3. Quizlet. Ordne zu.
Przyporządkuj.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Die Relativpronomen
Zaimki względne

Fall-przypadekMaskulinFemininNeutralPlural
Nominativderdiedasdie
Genitivdessenderendessenderen
Dativdemderdemdenen
Akkusativdendiedasdie
Po zaimkach względnych dessen i deren rzeczowniki są używane bez rodzajnika.