K1 – Lektion 3a – Tagesablauf

[Wortschatz]
herrlichwspaniały, wspaniale
nicht wahr?nie prawda?
allewszyscy
nochjeszcze
schlafen spać
sich freuen cieszyć się
das Programmprogram/plan
ein wenigtroszeczkę
im Bett bleiben pozostać w łóżku
alsowięc
aufstehenwstawać
erst späterdopiero później
sich waschenmyć się
frühstückenjeść śniadanie
sich anziehenubierać się
danach potem, następnie
aufräumensprzątać
dannnastępnie, potem
vorbeikommenwpaść do kogoś
zusammenrazem
bei Sebastianu Sebastiana
sich (mit jemandem) treffenspotykać się (z kimś)
im Zentrumw centrum
nach Hause kommenwracać do domu
zu Abend essenjeść kolację
zu Mittag essen jeść obiad
fernsehenoglądać telewizję
ins Bett geheniść do łóżka
planenplanować
verbringenspędzać

Übung 1. Ordne zu. Przyporządkuj pary.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Czasowniki rozdzielnie złożone – trennbare Verben

W języku niemieckim występują czasowniki rozdzielnie złożone – Trennbare Verben. Czasowniki te składają się z akcentowanych przedrostków oraz z czasowników głównych.
Przedrostki tworzące czasowniki rozdzielnie złożone między innymi to: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, fern-, fest-, mit-, nach-, statt-, teil-, vor-, weg-, zu-, zurück-, zusammen-.

W zdaniu oznajmującym czasownik główny jest odmienny, zaś przedrostek wędruje na koniec.
Ich stehe sehr früh auf. – Bardzo wcześnie wstaję.

W zdaniu pytającym odmieniony czasownik (orzeczenie) stoi na początku zdania a za nim zaimek osobowy (podmiot). Przedrostek wędruje na koniec zdania.
Rufst du mich an? – Zadzwonisz do mnie?

W zdaniu z czasownikiem modalnym czasownik rozdzielnie złożony stoi na końcu zdania.
Ich muss heute früher ausgehen. – Muszę dzisiaj wcześniej wyjść.

Lista niektórych
czasowników rozdzielnie złożonych

abwaschenobmywać, zmywać
anfangenrozpoczynać, zaczynać
anmachenwłączać
aufmachenotwierać
aufräumensprzątać
aufstehenwstawać
aufweckenbudzić się, obudzić się
ausgehenwychodzić (gdzieś)
einkaufenrobić zakupy
einladenzapraszać
fernsehenoglądać telewizję
losgehenruszać w drogę
mitmachenrobić coś razem
sich anziehenubierać się
sich ausziehenrozbierać się
stattfindenodbywać się
teilnehmenbrać udział, uczestniczyć
vorbeikommenwpaść do kogoś
vorbereitenprzygotowywać
vorhabenzamierzać, mieć zamiar
wegwerfenwyrzucać
zumachenzamykać
zurückkommenwracać z powrotem
zusammenarbeitenwspółpracować

Übung 2. Finde Paare! Znajdź pary!

Hier üben, oder den Link klicken.

Fiszki do czasowników rozdzielnie złożonych

Übung 3. Baue Sätze aus Teilen! Zbuduj zdania z części!

Hier üben, oder den Link klicken.

Übung 4. Übersetze die Sätze! Przetłumacz zdania!

 1. Martina obmywa talerze (die Teller).
 2. Kurs rozpoczyna się o 12:30.
 3. Oni wstają w niedzielę o 10:30.
 4. Robimy dzisiaj zakupy.
 5. Oni wychodzą dziś do kina.
 6. Mój brat sprząta swój pokój.

Übung 5. Ergänze sinnvoll den Text! Uzupełnij sensownie tekst!

Hier üben, oder den Link klicken.

Übung 6. Ergänze sinnvoll den Text! Uzupełnij sensownie tekst!

Hier üben, oder den Link klicken.

Reflexive Verben – Czasowniki zwrotne

Czasowniki zwrotne:

 • ulegają odmianie tak jak pozostałe czasowniki;
 • odmianie ulega również zaimek zwrotny sich.

Zaimek zwrotny sich (się/sobie) odmienia się przez osoby jak również przypadki!

OsobaCzasownik w bierniku – AkkusativCzasownik w celowniku – Dativ
ichfreue mich* wasche mir*
du freust dich*wäschst dir*
er
sie
es
freut sichwäscht sich
wirfreuen unswaschen uns
ihrfreut euchwascht euch
sie
Sie
freuen sichwaschen sich
*Proszę zwrócić uwagę na fakt, że różnica w odmianie zaimka zwrotnego sich w Akkusativie i Dativie występuję tylko w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej.

Poniżej kilka zdań przykładowych z użyciem czasowników zwrotnych w bierniku (Akkusativ) i celowniku (Dativ).

 • Ich freue mich – Cieszę się.
 • Wir freuen uns – Cieszymy się.
 • Er wäscht sich. On myje się.
 • Ich wasche mir die Hände. – Myję sobie ręce.
 • Sie kämmt sich die Harre. – Ona czesze sobie włosy.
 • Rasierst du dir täglich den Bart? – Golisz sobie brodę codziennie?

Zwróć uwagę na to, iż czy zaimek zwrotny sich – w znaczeniu się – występuje w bierniku (Akkusativ). Natomiast jeśli zaimek sich – oznacza robienie czegoś sobie wówczas występuje w celowniku (Dativ).

Kolejną istotną kwestią jest fakt, że nie każdy czasownik zwrotny w języku polskim jest zwrotnym w języku niemieckim i odwrotnie.

Kilka przykładów:

 • lernen – uczyć się
 • sich erholen – wypoczywać
 • lachen – śmiać się
 • sich setzen – siadać

Lista najczęstszych
czasowników zwrotnych

DeutschPolnisch
*sich waschenmyć się
sich kämmenczesać się
sich rasierengolić się
*sich fühlenczuć się
*sich freuencieszyć się
*sich treffenspotykać się
sich unterhaltenrozmawiać
sich befindenznajdować się
sich lohnenopłacać się
sich beeilenpośpieszyć się
sich verabschieden (von + D)pożegnać się (z)
*sich interessieren (für + Akk)interesować się (czymś)
sich beschäftigen (mit + D)zajmować się (czymś)
sich entschuldigen usprawiedliwiać się
*sich anziehenubierać się
*sich ausziehenrozbierać się
*sich vorstellenprzedstawiać się
sich streiten kłócić się
*sich setzen siadać
*sich schämenwstydzić się
* Czasowniki z gwiazdką będą wymagane na sprawdzianie.

Übung 7. Übersetze die Sätze. Przetłumacz zdania.

Hier üben oder den Link klicken.

Übung 8. Übersetze die Sätze. Przetłumacz zdania.

 1. On ubiera się szybko.
 2. Moi rodzice spotykają się w parku (im Park).
 3. Alex goli się bardzo rzadko.
 4. Ty ubierasz się bardzo pięknie.
 5. Dziecko myje sobie ręce.
 6. Wstydzicie się swoich błędów?
 7. Jutro ubiorę się szybko.
 8. Jak się dziś czujesz?
 9. Czeszę się zawsze rano.
 10. On przedstawia się już długo.

Übung 9. Ergänze die Sätze mit dem richtigen reflexiv Pronomen. Uzupełnij zdania poprawnym zaimkiem zwrotnym.

Hier üben, oder den Link klicken.

Übung 10. Ergänze die Sätze mit dem richtigen reflexiv Pronomen. Uzupełnij zdania poprawnym zaimkiem zwrotnym.

Hier üben oder den Link klicken.

Übung 11. Baue Sätze. Zbuduj zdania.

Hier üben, oder den Link klicken.