Perfekt – czas przeszły

Czas przeszły Perfekt

 • składa się z czasownika posiłkowego haben lub sein.
 • oraz z imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt (PP)

Do czasowników posiłkowych zaliczamy dwa czasowniki, które już znacie:

sein haben

Oba te czasowniki odmieniają się nieregularnie i ich odmiany należy nauczyć się na pamięć. Dla przypomnienia link do odmiany tych czasowników: sein & haben.

Tak jak w języku angielskim, tak również w języku niemieckim występują 3 formy  podstawowe (znana jest wam tabelka). Dziś właśnie o tej 3 formie podstawowej.

Partizip Perfekt od czasowników regularnych (słabych) tworzy się bardzo prosto:

machen – robić – bezokolicznik

machto temat czasownika

en to końcówka

Aby utworzyć formę Partizip Perfekt czasowników regularnych (słabych):

 1. potrzebujemy: bezokolicznika (właściwie to samego tematu czasownika – mach)
 2. skorzystać z przedrostka ge
 3. i do tego nowej końcówki –t

Tym sposobem stawiamy sobie przedrostek przed temat czasownika:

gemach

Następnie dodajemy jeszcze nową końcówkę

gemacht

Tym oto sposobem utworzyliśmy – Imiesłów – Partizip Perfekt

Analogicznie będziemy tworzyć PP od czasowników takich jak:

stürzen (upadać) – kochen (gotować) – holen (przynosić) – basteln (majsterkować) – sammeln (zbierać) – pflücken (zrywać) – fragen (pytać) – wohnen (mieszkać) – lernen (uczyć się) i wiele, wiele innych.

Spróbuj sam/sama jakie to proste.

Jeśli temat czasownika kończy się na -t, -d, -chn, -ffn, -tm to między nim a końcówką -t dodaje się -e, np.

arbeiten – pracować – bezokolicznik

arbeit – to temat czasownika

en to końcówka

Aby utworzyć formę Partizip Perfekt potrzebujemy:

 1. bezokolicznika (właściwie to samego tematu czasownika – arbeit)
 2. skorzystać z przedrostka ge
 3. i do tego końcówki –et

Tym sposobem stawiamy sobie przedrostek przed temat czasownika:

gearbeit

Następnie dodajemy jeszcze nową końcówkę

gearbeitet

Tym oto sposobem utworzyliśmy – Imiesłów – Partizip Perfekt

Analogicznie będziemy tworzyć PP od czasowników takich jak:

atmen (oddychać) – öffnen (otwierać) – zeichnen (rysować) – baden (kąpać się)

Ćwiczenie testowe

Postępuj zgodnie z poleceniami ćwiczenia.


Jeśli chodzi o czasowniki mocne (nieregularne) tzw. 3 formę czasownika, to należy nauczyć się ich z tabelki na pamięć.

Ich główną cechą charakterystyczną jest to, że zakończone są na –en, np.

 • tragen (nosić) – hat getragen,
 • aufstehen (wstawać) – ist aufgestanden,
 • essen (jeść) – hat gegessen,
 • sitzen (siedzieć) – hat gesessen,
 • trinken (pić) – hat getrunken,
 • sein (być) – ist gewesen,
 • laufen (biegać) – ist gelaufen,
 • kommen (przychodzić, pochodzić) – ist gekommen,
 • fahren (jechać) – ist gefahren,
 • gehen (iść) – ist gegangen,
 • bekommen (otrzymywać, dostawać) – hat bekommen, itd.

Czasowniki mieszane otrzymują końcówkę –t, np.

 • bringen (przynosić) – hat gebracht,
 • wissen (wiedzieć) – hat gewusst, itd.

Nie otrzymują przedrostka ge

 • czasowniki słabe, mocne i mieszane rozpoczynające się od:

be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-

oraz kończące się na -iren.

 • czasowniki nierozdzielnie złożone i rozpoczynające się od: durch-, über-, um-, unter-, wider-, wieder-

Przykłady:

 • bekommen – bekommen // otrzymywać
 • empfinden – empfunden // odczuwać
 • entnehmen – entnommen // wyjmować, pobierać (krew)
 • erzählen – erzählt // opowiadać
 • gehören – gehört // należeć
 • missachten – missachtet // lekceważyć, ignorowować
 • verstehen – verstanden // rozumieć
 • zerbrechen – zerbrochen // tłuc, rozbijać
 • fotografieren – fotografiert // fotografować
 • informieren – informiert // informować
 • kommunizieren – kommuniziert // komunikować
 • durchdenken – durchdacht // rozmyślać
 • übersetzen – übersetzt // przetłumaczyć
 • umgehen – umgangen // omijać
 • unterhalten – unterhalten // rozmawiać
 • widerstehen – widerstanden // oprzeć się czemuś
 • wiederholen – wiederholen // powtarzać

W czasownikach rozdzielnie złożonych (słabych, mocnych i mieszanych) ge– umieszcza się pomiędzy przedrostkiem właściwym a czasownikiem.

 • anrufen – angerufen
 • mitkommen – mitgekommen
 • zumachen – zugemacht

Czasowniki modalne tworzą czas Perfekt regularnie z czasownikiem posiłkowym haben, jeśli występują w zdaniu samodzielnie.

 • können – gekonnt
 • dürfen – gedurft
 • müssen – gemusst
 • sollen – gesollt
 • wollen – gewollt
 • mögen – gemocht