System szkolnictwa w Niemczech i Polsce

Schulsystem

Schulnoten

Niemcy Austria Szwajcaria Polska
1 -sehr gut
(bardzo dobry)
1 – sehr gut 1 – sehr schlecht
(bardzo źle)
1 – niedostateczny
2 – gut
(dobry)
2 – gut 2 – schlecht
(źle)
2 – dopuszczający
3 – befriedigend
(zadawalający)
3 – befriedigend 3 – ungenügend 3 – dostateczny
4 – ausreichend
(wystarczający)
4 – genügend
(dostateczny)
4 – genügend 4 – dobry
5 – mangelhaft
(mierny)
5 – nicht genügend 5 – gut 5 – bardzo dobry
6 – ungegügend
(niedostateczny)
6 – sehr gut 6 – celujący