Direktes Deutsch – Wortschatz

  • Erklärung
  • Wyjaśnienie
  1. Um ein Wort in der Tabelle schnell finden zu können, drücke gleichzeitig die Tasten CTRL und F auf der Tastatur.
  2. Rechts oben erscheint eine Suchliste, gebe ein Wort ein und bestätige mit Enter.
  3. Die gefundene Wörter werden in der Liste hervorgehoben.
  1. Aby móc znaleźć słowo szybko na liście wciśnij jednocześnie na klawiaturze CTRL + F.
  2. Po prawej stronie na górze wpisz szukane słowo i potwierdź Enterem.
  3. Szukane słowo zostanie podświetlone.
Buch 1
Hallo! Cześć U1
Guten Tag! Dzień dobry! U1
Guten Morgen! Dzień dobry! U1
Ich ja U1
Du ty U1
wie jak U1
Wie heißt du? Jak się nazywasz? U1
heißen nazywać się U1
ja tak U1
nein nie U1
nicht nie U1
sondern lecz U1
sie ona U1
es ono U1
und i, a U1
Ich weiß es nicht nie wiem (tego) U1
Das weiß ich nicht nie wiem (tego) U1
fragen pytać U1
Frage! pytaj! U1
antworten odpowiadać U1
Entschuldigung przepraszam U1
Entschuldige bitte Przepraszam … U1
oder albo U1
Wer ist das? Co to jest? U2
Das ist … To jest … U2
sein być U2
ich bin ja jestem U2
du bist ty jesteś U2
er ist on jest U2
woher? skąd? U2
kommen pochodzić U2
kommen aus pochodzić z U2
Deutschland Niemcy U2
England Anglia U2
Norwegen Norwegia U2
Russland Rosja U2
Finnland Finlandia U2
Polen Polska U2
aus z U2
Woher kommst du? Skąd pochodzisz? U2
Spanien Hiszpania U2
Tschechien Czechy U2
auch również, także U2
und du? a ty? U2
Ungarn Węgry U2
wir my U3
ihr wy U3
sie oni, one U3
Sie Państwo U3
wir sind my jesteśmy U3
ihr seid wy jesteście U3
sie/Sie sind oni/one/Państwo są U3
Schweden Szwecja U3
Dänemark Dania U3
Europa Europa U3
Asien Azja U3
Afrika Afryka U3
Zimbabwe Zimbabwe U3
Amerika Ameryka U3
konjugieren domieniać U3
konjugiere bitte odmień, proszę U3
konjugieren Sie bitte niech Pan/Pani odmieni U3
und so weiter, usw. i tak dalej, itd. U3
in w U4
wo? gdzie? U4
jetzt teraz U4
wohnen mieszkać U4
wohnen in mieszkać w U4
Dresden Drezdno U4
Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen U4
Oslo Oslo U4
Berlin Berlin U4
Warschau Warszawa U4
New York Nowy Jork U4
Moskau Moskwa U4
Kopenhagen Kopenhaga U4
die Straße ulica U4
in der Schulstraße na ulicy szkolnej U4
in der Skistraße na ulicy narciarskiej U4
am Alexanderplatz na/przy placu Aleksandra U4
Was ist das? Co to jest? U5
der Kugelschreiber długopis U5
der Bleistift ołówek U5
der Tisch stół U5
der Stuhl krzesło U5
ein Jakiś – rodzajnik nieokreślony dla rodzaju męskiego i niejakiego U5
eine Jakaś – rodzajnik nieokreślony dla rodzaju żeńskiego U5
der Ten – rodzajnik określony – rodzajnik męski U5
das To – rodzajnik określony – rodzajnik nijaki U5
die Ta – rodzaj określony – rodzajnik żeński U5
die PL Te – rodzajnik określony – liczba mnoga U5
kein Żaden – rodzaj męski i nijaki U5
keine żadna, żadne – rodzaj żeński i liczba mnoga U5
das Buch książka U5
das Heft zeszyt U5
das Fenster okno U5
das Bild obraz U5
die Decke sufit U5
die Lampe lamp(k)a U5
die Tür drzwi U5
die Wand ściana U5
die Tafel tablica U5
die Kreide kreda U5
der Filzstift marker U5
der Schwamm gąbka U5
der Fußboden podłoga U5
der Mülleimer śmietnik U5
die Uhr zegarek U5
weder … noch … ani… ani U5
das Zimmer pokój U6
das Klassenzimmer klasa U6
in der Schule w szkole U6
die Toilette toaleta U6
das Büro biuro U6
schön piękny U6
hässlich brzydki U6
groß duży U6
klein mały U6
gemütlich przytulny U6
praktisch praktyczny U6
bunt kolorowy U6
farbig kolorowy U6
einfarbig jednokolorowy U6
der Kuli – der Kugelschreiber (długopis) U6
lang długi U6
kurz krótki U6
breit szeroki U6
schmal wąski U6
hell jasny U6
dunkel ciemny U6
hoch wysoki U6
niedrig niski U6
hier tu, tutaj U6
dort tam U6
sprechen mówić, rozmawiać U7
lernen uczyć się U7
machen robić U7
Deutsch język niemiecki U7
Englisch język angielski U7
Polnisch język polski U7
Norwegisch język norweski U7
Schwedisch język szwdzki U7
Finnisch język fiński U7
aber ale U7
ein bisschen troszeczkę, troszkę U7
Was machst du? Co robisz? U7
Was lernst du? Czego się uczysz? U7
doch przecież, a jednak, owszem, ależ U7
Österreich Austria U7
einfach prosty, łatwy, U7
schwierig trudny U7
sehr bardzo U7
denn przecież, bo U7
warum? dlaczego? U7
der Nominativ mianownik U8
der Akkusativ biernik U8
wen? kogo? U8
was? co? U8
Ich – mich Ja – mnie U8
Du – dich Ty – ciebie, cię U8
Er – ihn On – jego U8
sie – sie Ona – ją U8
Es – es Ono – jego, nim U8
Wir – uns My – nas U8
Ihr – euch Wy – was U8
sie/Sie – sie/Sie oni/Pan/Pani – ich/pana/panią U8
arbeiten pracować U9
gern chętnie U9
zeichnen rysować U9
schreiben pisać U9
die Stadt miasto U9
das Dorf wieś U9
das Land kraj, wieś U9
der Dativ celownik U9
wem? komu? U9
mit + Dativ z (kimś? Czymś?) + celownik U9
mit wem? z kim U9
Ich – mir Ja – mnie, mi U9
Du – dir Ty – ci, tobie U9
Er – ihm On – jemu, mu U9
sie – ihr Ona – jej, nią U9
Es – ihm Ono – jemu, mu U9
Wir – uns My – nam, nami U9
Ihr – euch Wy – wam, wami U9
sie/Sie – ihnen/Ihnen oni/Pan/Pani – nimi/panu/pani U9
der Beruf zawód U10
von Beruf z zawodu U10
Was bist du von Beruf? Kim jesteś z zawodu? U10
der Lehrer nauczyciel U10
die Lehrerin nauczycielka U10
der Arzt lekarz U10
die Ärztin lekarka U10
die Krankenschwester pielęgniarka U10
der Schüler uczeń U10
die Schülerin uczennica U10
der Student student U10
die Studentin studentka U10
der Totengräber grabarz U10
unterrichten nauczać U10
lehren uczyć U10
das Beispiel przykład U10
zum Beispiel, z. B. na przykład, np. U10
über + Akkusativ o (kimś, czymś )+ biernik U10
worüber? o czym? U10
über wen? o kim? U10
noch jeszcze U10
studieren studiować U10
vor przed U11
hinter za U11
neben obok U11
stehen stać U11
sitzen siedzieć U11
der Mann mężczyzna U11
die Frau kobieta, pani U11
der Junge chłopak U11
das Mädchen dziewczyna U11
der Herr pan U11
die Frage pytanie U12
die Antwort odpowiedź U12
das stimmt zgadza się U12
Ungarisch język węgierski U12
leider niestety U12
null zero U12
eins jeden U12
zwei dwa U12
drei trzy U12
vier cztery U12
fünf pięć U12
sechs sześć U12
sieben siedem U12
acht osiem U12
neun dziewięć U12
zehn dziesięć U12
zählen liczyć U12
von … bis … od … do … U12
zähle bitte von … bis… policz proszę od… do … U12
zurück z powrotem U12
die Zahl liczba U12
welche jaka, jakie U12
rechnen liczyć U12
plus/und plus/dodać U12
minus/weniger minus/odjąć U12
wie viel ist…? ile to jest…? U12
verheiratet zamężna/zamężny U13
ledig panna/kawaler U13
geschieden rozwiedziony/rozwiedziona U13
verwitwet owdowiały/owdowiała U13
ruhig spokojny U13
unruhig nie spokojny U13
freundlich przyjazny/przyjacielski U13
unfreundlich nieprzyjazny U13
nervös nerwowy U13
schon już U13
nicht mehr już nie U13
mögen lubić U13
singen śpiewać U13
tanzen tańczyć U13
ich mag ja lubię U13
du magst ty lubisz U13
er mag on lubi U13
einundzwanzig dwadzieścia jeden U14
zweiundzwanzig dwadzieścia dwa U14
dreiundzwanzig dwadzieścia trzy U14
vierundzwanzig dwadzieścia cztery U14
fünfundzwanzig dwadzieścia pięć U14
sechsundzwanzig dwadzieścia sześć U14
siebenundzwanzig dwadzieścia siedem U14
achtundzwanzig dwadzieścia osiem U14
neunundzwanzig dwadzieścia dziewięć U14
dreißig trzydzieści U14
vierzig czterdzieści U14
fünfzig pięćdziesiąt U14
sechzig sześćdziesiąt U14
siebzig siedemdziesiąt U14
achtzig osiemdziesiąt U14
neunzig dziewięćdziesiąt U14
hundert sto U14
hundertzehn sto dziesięć U14
zweihundert dwieście U14
dreihundert trzysta U14
tausend tysiąc U14
wieder znowu, ponownie U14
geteilt durch dzielony przez U14
durch dzielony przez U14
mal razy U14
jung młody U14
alt stary U14
Wie alt bist du? Ile masz lat? U14
Ich bin … Jahre alt. Mam … lat. U14
erst najpierw U14
finden znaleźć, uważać kogoś za U14
nett miły U14
ich finde dich nett uważam, że jesteś miły/a U14
alle wszyscy, wszystkie U14
der Computer komputer U15
spielen grać U15
Computer spielen grać na komputerze U15
schreiben pisać U15
interessant interesujący U15
uninteressant nieinteresujący U15
haben mieć U15
sehen widzieć U15
brauchen potrzebować U15
kaufen kupować U15
das Kind, -er dziecko, dzieci U15
ich habe ja mam U15
du hast ty masz U15
er hat on ma U15
ich sehe ja widzę U15
du siehst ty widzisz U15
er sieht on widzi U15
der Füller pióro U15
heute dzisiaj U15
nichts nic U15
die Mappe teczka U15
also a więc, zatem U15
der Mann mężczyzna, tu: mąż U16
die Frau kobieta, tu: żona U16
im Moment teraz, obecnie U16
verstehen rozumieć U16
na ja no tak U16
der Singular liczba pojedyncza U16
der Plural liczba mnoga U16
von + Dativ od / czyj + celownik U16
der Tisch, -e stół/stoły U16
der Bleistift, -e ołówek/ołówki U16
der Kugelschreiber, – długopis/długopisy U16
der Kuli, -s długopis/długopisy U16
der Stuhl, ”e krzesło/krzesła U16
das Buch, ”er książka/książki U16
das Heft, -e zeszyt/zeszyty U16
das Fenster, – okno/okna U16
das Bild, -er obrazek/obrazki U16
die Decke, -n sufit/sufity U16
die Lampe, -n lampka/lampki U16
die Tür, -en drzwi U16
die Wand, ”e ściana/ściany U16
die Tafel, -n tablica/tablice U16
der Filzstift, -e mazak/mazaki U16
der Schwamm, ”e gąbka/gąbki U16
der Fußboden, ” podłoga/podłogi U16
der Mülleimer, – kosz na śmieci/kosze na śmieci U16
die Uhr, -en zegarek/zegarki U16
das Klassenzimmer, – klasa/klasy U16
die Toilette, -en toaleta/toalety U16
das Büro, -s biuro/biura U16
die Stadt, ”e miasto/miasta U16
das Dorf, ”er wieś/wsie U16
das Land, ”er kraj/kraje U16
der Beruf, -e zawód/zawody U16
der Lehrer, – nauczyciel/nauczyciele U16
die Lehrerin, -nen nauczycielka/nauczycielki U16
der Arzt, ”e lekarz/lekarze U16
die Ärztin, -nen lekarka/lekarki U16
der Schüler, – uczeń/uczniowie U16
die Schülerin, -nen uczennica/uczennice U16
der Student, -en student/studenci U16
die Studentin, -nen studentka/studentki U16
der Totengräber, – grabarz/grabarze U16
der Mann, ”er mężczyzna/mężczyźni U16
die Frau, -en kobieta/kobiety U16
der Junge, -en chłopak/chłopacy U16
das Mädchen, – dziewczyna/dziewczyny U16
der Füller, – pióro/pióra U16
die Mappe, -n teczka/teczki U16
es gibt + Akkusativ Jest + biernik U17
wie viele ile… U17
im Klassenzimmer w klasie U17
im Zimmer w pokoju U17
nur tylko U17
langweilig nudny U17
das Alphabet, -e alfabet, alfabety U17
das deutsche Alphabet alfabet niemiecki U17
buchstabieren literować U17
Danke schön! Dziękuję pięknie! U17
Bitte schön! Proszę bardzo! U17
Keine Ursache! Nie ma sprawy! U17
die Farbe, -n kolor, kolory U17
welche Farbe jakie kolor U17
grün zielony U17
rot czerwony U17
gelb żółty U17
grau siwy U17
orange pomarańczowy U17
rosa różowy U17
violett fioletowy U17
schwarz czarny U17
weiß biały U17
farblos bezbarwny U17
gut dobry, dobrze U17
das Haus, ”er dom, domy U17
zu Hause w domu U17
sauber czysty U17
schmutzig brudny U17
gehen iść U18
Wie geht es dir? Jak się miewasz? U18
Wie geht es Ihnen? Jak się Pan/Pani miewa? U18
Es geht mir gut, danke. Dziękuję mam się dobrze. U18
wohin? dokąd? U18
das Kaufhaus, ”er dom towarowy U18
ins Kaufhaus = in das Kaufhaus do domu towarowego U18
in die Schule do szkoły U18
teuer drogi U18
billig tani U18
preiswert niedrogi, tani U18
elegant elegancki U18
das Kleid, -er sukienka/sukienki U18
der Mantel, ” płaszcz/płaszcze U18
für + Akkusativ do kogoś/czegoś + biernik U18
Wie spät ist es? Która jest godzina? U18
Wie viel Uhr ist es? Która jest godzina? U18
spät późno U18
vor przed U18
nach po U18
halb w pół U18
das Viertel kwadrans U18
die Minute, -n minuta/minuty U18
Es ist eins. = Es ist ein Uhr. Jest pierwsza. Jest pierwsza godzina. U18
wessen? czyj/czyja? U19
mein mój U19
meine moja U19
dein twój U19
deine twoja U19
sein jego U19
seine jego U19
ihr jej U19
ihre jej U19
unser nasz U19
unsere nasza U19
euer wasz U19
eure wasza U19
ihr ich U19
ihre ich U19
richtig dobrze U19
richtig gehen dobrze chodzić U19
immer zawsze U19
manchmal czasami U19
nie nigdy U19
unpraktisch niepraktyczny U19
pünktlich punktualny U19
unpünktlich niepunktualny U19
wunderschön przepiekny U19
natürlich naturalnie, oczywiście U19
vorgehen o zegarku: śpieszyć się U20
nachgehen o zegarku: spóźniać się U20
meine Uhr geht vor mój zegarek się śpieszy U20
ihre Uhr geht nach jej/ich zegarek się spóźnia U20
neu nowy U20
zusammen razem U20
besuchen odwiedzać U20
der Freund, -e przyjaciel/przyjaciele U20
die Freundin, -nen przyjaciółka/przyjaciółki U20
die Familie, -n rodzina/rodziny U20
der Sohn, ”e syn/synowie U20
die Tochter, ” córka/córki U20
kennen zanać U20
die Leute ludzie U20
viele Leute dużo ludzi U20
helfen pomagać U21
du hilfst ty pomagasz U21
er hilft on pomaga U21
der Vater, ” ojciec/ojcowie U21
die Mutter, ” matka/matki & mama/mamy U21
der Aufsatz, ”e wypracowanie/wypracowania U21
die Hilfe, -n pomoc/pomoce U21
mit dem Lehrer z nauczycielem U21
mit der Lehrerin z nauczycielką U21
mit dem Kind z dzieckiem U21
mit wem? z kim? U21
womit? z czym? / czym? U21
auf na U21
unter pod U21
an na, przy U21
in w domu U21
neben obok U21
zwischen pomiędzy U21
liegen leżeć U21
auf dem Tisch na stole U21
unter dem Tisch pod stołem U21
auf dem Fußboden na podłodze U21
auf dem Stuhl na krześle U21
sprechen von + Dativ mówić o + celownik U22
an der Wand na ścianie U22
an der Decke na suficie U22
hängen wisieć U22
die Ecke, -n kąt, róg U22
in der Ecke w rogu, w kącie U22
an dem Tisch / am Tisch przy stole U22
über nad, ponad U22
die Fliege, -n mucha/muchy U22
spielen mit grać z, bawić się z U22
das Tier, -e zwierzę/zwierzęta U22
der Hund, -e pies/psy U22
der Wolf, ”e wilk/wilki U22
das Huhn, ”er kura/kury U22
der Hahn, ”e kogut/koguty U22
der Papagei, -en papuga/papugi U22
die Katze, -n kot/koty U22
die Maus, ”e mysz/myszy U22
der Vogel, ” ptak/ptaki U22
der Fisch, -e ryba/ryby U22
arbeiten pracować U23
als jako U23
arbeiten als pracować jako U23
arbeitslos bezrobotny / bezrobotna U23
die Arbeit, -en praca / prace U23
der Mechaniker, – mechanik / mechanicy U23
die Mechanikerin, -nen kobieta mechanik / kobiety mechanicy U23
das Glück, kein Pl. szczęście U23
zum Glück na szczęście U23
das Pech , kein Pl. pech U23
Pech haben mieć pecha U23
Glück haben mieć szczęście U23
das Leben, – życie U23
die Küche, -n kuchnia / kuchnie U23
die Schule, -n szkoła / szkoły U23
das Krankenhaus, ”er szpital, szpitale U23
schwer ciężki, trudny U23
leicht łatwy, leicht U23
die Eltern rodzice U23
allein sam U23
oft często U23
selten rzadko U23
bei + Dativ przy, u + celownik U23
wohnen bei mieszkać u U23
der Großvater, ” dziadek U24
die Großmutter, ” babcia U24
der Opa, -s dziadek U24
die Oma, -s babcia U24
der Bruder, ” brat U24
die Schwester, -n siostra U24
der Bruder von Sabine brat Sabiny U24
die Mutter von … matka (kogoś) U24
ziemlich całkiem, sporo, dość U24
lustig wesoły U24
traurig smutny U24
apathisch apatyczny U24
energisch energiczny U24
die Fabrik, -en fabryka U24
das Geschäft, -e sklep U24
der Laden, ” sklep U24
erzählen opowiadać U24
erzählen von + Dativ opowiadać o U24
das Einzelkind, -er jedynak U24
das Geschwister, – rodzeństwo U24
der Zahnarzt, ”e dentysta/dentyści U24
der Tierarzt, ”e weterynarz U24
der Psychologe, -n psycholog U24
die Psychologin, -nen psycholożka U24
toll wspaniały, wspaniale, super U24
super super, świetnie U24
Erzähle! Opowiadaj! U24
Buch 2
die Reitschule, -en szkoła jazdy konnej U25
reiten jeździć konno U25
die Sprachschule, -en szkoła językowa U25
die Tanzschule, -en szkoła tańca U25
eine Schule besuchen chodzić do szkoły U25
glücklich szcześliwy U25
normal normalny U25
lieber chętniej U25
das Pferd, -e koń U25
die Sprache, -n język U25
die Fremdsprache, -n język obcy U25
die Muttersprache, -n język ojczysty U25
attraktiv atrakcyjny, -a, -e, -nie U25
Welche Sprache? Jakim językiem? Jakiego języka? U25
Welche Sprachen? Jakimi językami? Jakich języków? U25
mit dem Lehrer z nauczycielem U25
mit der Lehrerin z nauczycielką U25
mit dem Kind z dzieckiem U25
mit wem? z kim? U25
womit? czym? Z czym? U25
richtig prawda, prawidłowo U26
falsch błędnie, źle, nieprawidłowo, fałszywy U26
eigentlich właściwie U26
etwas coś U26
nichts nic U26
gern haben lubić U26
einen Vogel haben być „szajbusem“ U26
lieben kochać U26
hassen nienawidzić U26
das Gegenteil, -e przeciwieństwo U26
das Gegenteil von D przeciwieństwo czegoś U26
der Onkel, – wujek U26
die Tante, -n ciocia U26
zirka, etwas, ungefähr około U26
die Hilfe von meinen Freunden pomoc moich przyjaciół U26
dick gruby U27
pummelig, mollig przy kości, pulchny U27
dünn chudy, cienki U27
schlank szczupły U27
der Alkohol, -e alkohol U27
trinken pić U27
aufmachen otwierać U27
öffnen otwierać U27
zumachen zamykać U27
schließen zamykać U27
das Synonym, -e synonim U27
das Synonym von synonim czegoś U27
zuerst najpierw U27
dann, danach potem U27
sympathisch sympatyczny U27
unsympathisch niesympatyczny U27
der Tee, -s herbata U27
der Kaffee, -s kawa U27
zu zybt U27
zu viel za dużo U27
da sein być obecnym U28
fehlen brakować, być nieobecnym U28
jemand ktoś U28
niemand nikt U28
können móc, umieć, potrafić U28
laufen biegać U28
schnell szybko U28
langsam wolno U28
ich kann Ja mogę, umim, potrafić U28
du kannst ty możesz, umiesz, potrafisz U28
er kann on może, umie, potrafi U28
du läufst ty biegniesz U28
er läuft on biegnie U28
lesen czytać U28
kochen gotować U28
schwimmen pływać U28
das Auto, -s samochód U28
reparieren naprawiać U28
du liest ty czytasz U28
er liest on czyta U28
phlegmatisch flegmatyczny U28
die Energie, -n energia U28
die Zeitung, -en gazeta U28
die Zeitschrift, -en czasopismo U28
die Werbung, kein Pl. reklama U28
im Leben w życiu U28
das Fahrrad, ”er rower U29
fahren jechać U29
Rad fahren jechać rowerem U29
Auto fahren jechać samochodem U29
in der Stadt w mieście U29
du fährst ty jedziesz U29
er fährt on jedzie U29
der Ball, ”e piłka U29
Fußball spielen grać w piłkę nożną U29
Basketball spielen grać w koszykówkę U29
Volleyball spielen grać w siatkówkę U29
Handball spielen grać w piłę ręczną U29
Tennis spielen grać w tenisa U29
Schach spielen grać w szachy U29
Karten spielen grać w karty U29
der Garten, ” ogród U29
im Garten / in dem Garten w ogrodzie U29
die Musik muzyka U29
musikalisch muzykalny U29
wichtig ważny U29
das Radio, -s radio U29
hören słuchać U29
Gitarre spielen grać na gitarze U29
Klavier spielen grać na fortepianie U29
Schlagzeug spielen grać na perkusji U29
das Instrument, -e instrument U29
romantisch romantyczny U29
sowohl…, als auch zarówno… jak i … U29
die Hand, ”e ręka U29
kurz krótki, -a, -e U29
die Gitarrenmusik muzyka gitarowa U29
der Mensch, -en człowiek U30
die Pflanze, -en roślina, sadzonka U30
die Sache, -en rzecz U30
ob czy U30
die Blume, -n kwiat U30
dieser Ten (zaimek wskazujący, rodzaj męski) U30
diese ta (zaimek wskazujący, rodzaj żeński) U30
dieses to (zaimek wskazujący, rodzaj nijaki) U30
diese ci, te (zaimek wskazujący, liczba mnoga) U30
dieser Mann ten mężczyzna U30
diese Frau ta kobieta U30
dieses Kind to dziecko U30
diese Leute ci ludzie U30
modern nowoczesny U31
modisch modny U31
altmodisch staromodny U31
zufrieden zadowolony U31
die Wohnung, -en mieszkanie U31
der Unterricht, -en lekcja U31
der Deutschunterricht lekcja niemieckiego U31
was bedeutet? co to znaczy? U31
das bedeutet to znaczy U31
normalerweise normalnie, zazwyczaj U31
der Teil, -e część U31
der Körper, – ciało U31
der Körperteil, -e część ciała U31
der Kopf, -”e głowo U31
der Hals, ”e szyja U31
das Gesicht, -er twarz U31
der Bauch, -”e brzuch U31
der Magen, -” żołądek U31
die Stimme, -n głos U31
der Drache, -n smok U31
zumindest przynajmniej U31
mindestens przynajmniej, co najmniej, minimum U31
der Finger, – palec u ręki U32
das Bein, -e noga U32
der Zeh, -en palec u nogi U32
die Überraschung, -en niespodzianka U32
an den Händen u rąk U32
an den Füßen u nóg U32
der Regenwurm, ”er dżdżownica U32
die Ausnahme, -en wyjątek U32
der Arm, -e ręka (kończyna górna) U32
der Ellbogen, – łokieć U32
das Knie, – kolano U32
krumm krzywy U32
gerade prosty U32
der Mund, -”er usta U32
die Nase, -n nos U32
durch + Akk przez U32
atmen oddychać U32
regelmäßig regularny U32
unregelmäßig nieregularny U32
diskutieren dyskutować U32
diskutieren über + Akk dyskutować o czymś U32
die Haut, ”e skóra U32
glatt równy, gładki U32
das Ungeheuer, – potwór U32
der Cousin, -s kuzyn U32
die Cousine, -n kuzynka U32
ehrlich gesagt szczerze mówiąc U32
offen gesagt mówiąc otwarcie U32
das Auge, -n oko U33
das Ohr, -n ucho U33
mit den Augen sehen widzieć oczami U33
mit den Ohren hören słyszeć uszami U33
riechen pachnieć, wąchać U33
mit der (durch die) Nase riechen wąchać nosem U33
reden mówić U33
denken myśleć U33
heutzutage obecnie, w dzisiejszych czasach U33
die Zeit, -en czas U33
andere inne U33
laut głośno U33
leise cicho U33
die Hüfte, -n biodro U33
das Herz, -en serce U33
mit dem Herzen sercem U33
die Schulter, -n ramię U33
berühren dotykać U33
die Jahreszeit, -en pora roku U34
die vier Jahreszeiten 4 pory roku U34
der Frühling, -e wiosna U34
der Sommer, – lato U34
der Herbst, -e jesień U34
der Winter, – zima U34
kommen vor następować przed U34
kommen nach następować po U34
der Monat, -e miesiąć U34
bestehen aus + D składać się z U34
die Gruppe, -n grupa U34
der Januar, – styczeń U34
der Februar, – luty U34
der März, -e marzec U34
der April, -e kwiecień U34
der Mai, -e maj U34
der Juni, -s czerwiec U34
der Juli, -s lipiec U34
der August, -e sierpień U34
der September, kein Pl. wrzesień U34
der Oktober, – październik U34
der November, – listopad U34
der Dezember, – grudzień U34
die Stunde, -n godzina, lekcja U34
die Minute, -n minuta U34
die Sekunde, -n sekunda U34
die Viertelstunde = 15 Minuten kwadrans U34
der nächste następny U34
der vorige poprzedni U34
war był, była, było U34
teilweise częściowo U34
die Woche, -n tydzień U34
der Tag, -e dzień U34
der Montag, -e poniedziałek U34
der Dienstag, -e wtorek U34
der Mittwoch, -e środa U34
der Donnerstag, -e czwartek U34
der Freitag, -e piątek U34
der Samstag, -e sobota U34
der Sonntag, -e niedziela U34
gestern wczoraj U34
vorgestern przedwczoraj U34
morgen jutro U34
übermorgen pojutrze U34
wir hatten mieliśmy U34
die Kardinalzahl, -en liczebnik główny U35
die Ordinalzahl, -en liczebnik porządkowy U35
der/die/das erste, die ersten pierwszy U35
der/die/das zweite, die zweiten drugi U35
der/die/das dritte, die dritten trzeci U35
der/die/das vierte, die vierten czwarty U35
der/die/das fünfte, die fünften piąty U35
der/die/das sechste, die sechsten szósty U35
der/die/das siebte, die siebten siódmy U35
der/die/das achte, die achten ósmy U35
der/die/das neunte, die neunten dziewiąty U35
der/die/das zehnte, die zehnten dziesiąty U35
der/die/das elfte, die elften jedenasty U35
der/die/das zwölfte, die zwölften dwunasty U35
Der Wievielte ist heute? Który jest dzisiaj? U35
der/die/das zwanzigste, die zwanzigsten dwudziesty U35
an + dem = am tu: w U35
am Montag w poniedziałek U35
am Dienstag we wtorek U35
am Mittwoch w środę U35
am Donnerstag w czwartek U35
am Freitag w piątek U35
am Samstag w sobotę U35
am Sonntag w niedzielę U35
wann kiedy U35
die Nachbarin, -nen sąsiadka U35
der Nachbar, -n sąsiad U35
ganz całkiem U35
das Wochenende, -n weekend U35
der Park, -s park U35
in den Park gehen iść do parku U35
das Kino, -s kino U35
ins Kino gehen iść do kina U35
das Theater, – teatr U35
ins Theater gehen iść do teatru U35
der Supermarkt, ”e supermarket U35
der Wald, ”er las U35
die Politik polityka U35
bleiben zostać U35
nach + Dativ do, po U35
nach dem Unterricht po lekcji U35
vor dem Unterricht przed lekcją U35
nach Hause do domu U35
spazieren gehen iść na spacer U35
ich gehe spazieren ja idę na spacer U35
der Morgen, – ranek, rano U36
am Morgen rano, o poranku U36
der Vormittag, -e przedpołudnie U36
am Vormittag przed południem U36
der Mittag, -e południe U36
am Mittag w południe U36
der Nachmittag, -e popołudnie U36
am Nachmittag po południu U36
die Nacht, -”e noc U36
in der Nacht w nocy U36
morgen Nachmittag jutro popołudniu U36
der Abend, -e wieczór U36
am Abend wieczorem U36
heute Abend dzisiaj wieczorem U36
heute Nachmittag dzisiaj po południu U36
heute Vormittag dzisiaj przed południem U36
danach po tym, następnie U36
der Film, -e film U36
ekelhaft obrzydliwy U36
abstoßend odpychający U36
schlafen spać U36
du schläfst ty śpisz U36
er/sie/es schläft on/ona/ono śpi U36
die Disco, -s dyskoteka U36
treffen spotykać U36
plaudern plotkować U36
das Bier, -e piwo U36
der Wein, -e wino U36
der Apfel, ” jabłko U36
der Apfelwein wino jabłkowe U36
lecker smaczny U36
schmackhaft smaczny U36
du triffst ty spotykasz U36
er/sie/es trifft on/ona/ono spotyka U36
das Fernsehen telewizja U36
im Fernsehen w telewizji U36
die Sendung, – en audycja, program U36
manche… manche… niektóre, jedne… drugie U36
schlecht zły U36
fleißig pilny, pracowity, U36
faul leniwy U36
wenn gdy, jeśli, kiedy U37
der Unterricht ist aus lekcja się skończyła U37
essen jeść U37
fressen żreć, o zwierzętach: jeść, żywić się U37
das Essen jedzenie U37
hungrig głodny U37
Hunger haben być głodnym U37
durstig spragniony U37
Durst haben być spragnionym U37
das Hähnchen, – kurczak U37
das Fleisch mięso U37
das Wetter, – pogoda  U37
wirklich naprawdę, rzeczywiście U37
herrlich wspaniały U37
scheußlich paskudny U37
die Sonne, -n słońce U37
scheinen świecić U37
die Sonne scheint słońce świeci U37
sonnig słoneczny U37
es ist jest U37
warm ciepły U37
kalt zimny U37
im Frühling wiosną U37
im Sommer latem U37
im Herbst jesienią U37
im Winter zimą U37
das Feld, -er pole U37
blühen kwitnąć U37
die Ferien ferie, wakacje U37
die Sommerferien wakacje U37
die Winterferien ferie zimowe U37
die Wolke, -n chmura U38
es ist bewölkt jest pochmurno U38
der Himmel niebo U38
am Himmel na niebie U38
der Wind, -e wiatr U38
wehen wiać U38
der Wind weht wiatr wieje U38
windig wietrznie U38
der Regen deszcz U38
regnen padać (o deszczu) U38
es regnet pada deszcz U38
regnerisch deszczowo U38
der Schnee śnieg U38
es schneit pada śnieg U38
zusätzlich dodatkowo U38
stark silny U38
schwach słaby U38
das Diktat, -e dyktando U38
notwendig konieczny U38
nötig konieczny U38
der Stern, -e gwiazdka U38
der Mond, -e księżyc U38
der Regenbogen, – tęcza U38
der Planet, -en planeta U38
der Satellit, -en satelita U38
die Erde ziemia U38
das Gewitter, – burza U38
der Blitz, -e błysk, błyskawica U38
der Donner, – grzmot, grom U38
es blitzt błyska się U38
es donnert grzmi U38
was passiert co się dzieje U38
passieren dziać się, zdarzać się, wydarzać się U38
wie oft? jak często? U39
einmal raz U39
zweimal dwa razy U39
mehrmals wielokrotnie U39
pro Tag = täglich na dzień, codziennie U39
pro Woche = wöchentlich na tydzień, tygodniowo U39
pro Monat = monatlich na miesiąć, miesięcznie U39
pro Jahr = jährlich rocznie, na rok U39
der Staat, -n państwo U39
der Kontinent, -e kontynent U39
die Hauptstadt, ”e stolica U39
die Hauptstadt von stolica czegoś U39
die Heimat ojczyzna U39
die Bundesrepublik Deutschland Republika Federalna Niemiec U39
das Bundesland, ”er kraj związkowy U39
das Land, ”er kraj U39
müssen musieć U39
ich muss ja muszę U39
du musst ty musisz U39
er/sie/es muss on/ona/ono musi U39
ich möchte ja chciałbym U39
du möchtest ty chciałbyś U39
er/sie/es möchte on chciałby / ona chciałaby / ono chciałoby U39
wir möchten chcielibyśmy U39
ihr möchtet chcielibyście U39
Sie/sie möchten oni/one/państwo chcieliby/chciałyby U39
wollen chcieć U39
ich will ja chcę U39
du willst ty chcesz U39
er/sie/es will on/ona/ono chce U39
müde zmęczony U39
das Wort, ”er słowo U39
auswendig na pamięć U39
die Flasche, -n butelka U39
eine Flasche Bier butelka piwa U39
der Storch, ”e bocian U39
der Einwohner, – mieszkaniec U40
die Einwohnerin, -nen mieszkanka U40
der Pole, -n Polak U40
die Polin, -nen Polka U40
die Polen Polacy U40
der Deutsche, -n Niemiec U40
die Deutsche, -n Niemka U40
die Deutschen Niemcy U40
die Geographie geografia U40
die Geschichte historia U40
die Mathematik matematyka U40
die Biologie biologia U40
die Psychologie psychologia U40
die Richtung, -en kierunek U40
die Himmelsrichtung, -en strona świata U40
der Norden północ U40
der Süden południe U40
der Osten wschód U40
der Westen zachód U40
die Landkarte, -n mapa U40
Italien Włochy U40
Griechenland Grecja U40
Portugal Portugalia U40
Frankreich Francja U40
die Slowakei Słowacja U40
Weißrussland Białoruś U40
Litauen Litwa U40
Lettland Łotwa U40
Estland Estonia U40
die Ukraine Ukraina U40
grenzen graniczyć U40
grenzen an + Akk graniczyć z U40
Woran grenzt …? Z kim graniczy …? U40
das Nachbarland, ”er kraj sąsiedzki U40
Belgien Belgia U40
die Niederlande Niderlandy, Holandia U40
die Schweiz Schwajcaria U40
Luxemburg Luxemburg U40
Österreich Austria U40
nördlich von na północ od U40
südlich von na południe od U40
östlich von na wschód od U40
westlich von na zachód od U40
in den Niederlanden w Holandii U40
die Präposition, -en przyimek U41
verbinden sich łączyć się U41
sie verbinden sich mit łączą się z U41
legen kłaść U41
auf den Tisch (Akkusativ) na stół U41
auf dem Tisch (Dativ) na stole U41
stecken tkwić U41
die Tasche, -n torba, kieszeń U41
in die Tasche do kieszeni, torby U41
in der Tasche w kieszeni, w torbie U41
ins Buch do książki U41
im Buch w książce U41
hängen wisieć, wieszać U41
an die Wand na ścianę U41
an der Wand na ścianie U41
der Gummistiefel, – gumiak, kalosz U41
stellen stawiać U42
der Schrank, ”e szafka U42
das Regal, -e regał U42
ins Regal na półkę U42
im Regal na półce U42
der Besuch, -e wizyta, odwiedziny U42
bekommen otrzymywać, dostać U42
Besuch bekommen mieć odwiedziny, dostać gości U42
der Gast, ”e gość U42
die Flasche, -n butelka U42
danach potem U42
setzen siadać U42
an den Tisch (sadzać) przy stole U42
am Tisch (siedzieć) przy stole U42
in die Disco (iść) na dyskotekę U42
in der Disco na dyskotece U42
der Einkauf, ”e zakup U42
Einkäufe machen robić zakupy U42
die Süßigkeit, -en słodycze U42
das Getränk, -e napój U42
das Essen jedzenie U42
der Spaziergang, ”e spacer U43
einen Spaziergang machen iść na spacer U43
der Schlüssel, – klucz U43
der Schloss, ”er zamek U43
der Mantel, ” płaszcz U43
der Haken, – hak U43
der Regenmantel, ” płaszcz przeciw deszczowy U43
die Jacke, -en kurtka, bluza U43
möblieren meblować U43
die Mitte środek U43
die Couch, -es tapczan U43
die Stehlampe, -n lampa stojąca U43
der Fernseher, – telewizor U43
der Teppich, -e dywan U43
das Bücherregal, -e regał na książki U43
links po lewej stronie, na lewo, w lewo U43
rechts po prawej stronie, na prawo, w prawo U43
zeigen pokazywać U43
überraschen zaskakwiać U43
überrascht zaskoczony U43
das Geld, -er pieniądz U44
verdienen zarabiać U44
der Norweger, – Norweg U44
die Norwegerin, -nen Norweżka U44
eher raczej U44
verlieren stracić, przegrać U44
gewinnen zyskać, wygrać U44
der Kühlschrank, -e lodówka U44
so tak, w ten sposób U44
man zaimek bezosobowy, pełniący funkcję podmiotu; się U44
man kann można U44
man muss trzeba U44
man spricht mówi się U44
der Hut, ”e kapelusz U44
die Mütze, -n czapka U44
sterben umierać U44
du stirbst ty umierasz U44
er/sie/es stirbt on/ona/ono umiera U44
ich lerne tanzen uczę się tańczyć U45
ich höre dich spazieren słyszę, jak mówisz U45
ich sehe ihn kommen widzę, jak on nadchodzi U45
übernachten przenocować U45
das Hotel, -s hotel U45
das Restaurant, -s restauracja U45
bequem wygodny U45
das Ausland zagranica U45
ins Ausland fahren jechać za granicę U45
im Ausland sein być za granicą U45
der Ausländer, – obcokrajowiec U45
die Brücke, -n most U45
bis spät in die Nacht do późnej nocy U45
die Liebe miłość U45
die Post poczta U45
das Postamt, ”er poczta U45
auf der Post na poczcie U45
zur Post = auf die Post gehen iść na pocztę U45
der Brief, -e list U45
die Briefmarke, -n znaczek U45
die Postkarte, -n kartka pocztowa U45
schreiben an + Akkusativ pisać do U45
verschicken wysyłać U45
schicken wysyłać U45
sammeln zbierać U45
der Briefumschlag, ”e koperta U45
die Puppe, -n lalka U45
wertvoll cenny, wartościowy U45
wertlos bezwartościowy U45