Liste der Übungen

Hier befindet sich die Liste aller Übungen, die ich für meinen Schüler vorbereitet habe. Die meisten Übungen wurden mit dem Programm Hot Potatoes hergestellt.

Tutaj dostępna jest lista wszystkich ćwiczeń przygotowanych dla moich uczniów ze szkoły podstawowej. Większość ćwiczeń wykonana została programem Hot Potatoes.

Dostępne są następujące rodzaje ćwiczeń:

[NEU]

 JClozeLückentext – Tekst z lukami – uzupełnij luki.
 JMatch
Zuordnungsübung – Znajdź pary – dopasuj (dwie wersje ćwiczenia: 1) wybór odpowiednika z listy 2) łączenie dwóch naprzeciwległych elementów))
 JMixSchüttelsatz – Rozsypanka wyrazowa –  ułóż w poprawnej kolejności (dwie wersje ćwiczenia 1) klikaj w wyrazy po kolei, aby wskoczyły na pierwsze, a potem kolejne miejsce w zdaniu 2) przeciągaj wyrazy ustawiając je w odpowiedniej kolejności))
 JCrossKreuzworträtsel – krzyżówka – wybierając liczbę poziomo/pionowo wyświetli się pole do wpisania hasła
 JQuizQuiz – zbiór różnych ćwiczeń: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru (Multipe-Choice), Lückentext – tekst z lukami.

Klicken Sie das Bildchen an um die Seite mit den Übungen zu öffnen.
Kliknij na ikonę, aby otworzyć stronę z ćwiczeniami.

Übungsart Klasse Beschreibung
  

Übung

 6 Bilde Sätze im Perfekt aus dem angegebenen Wortmaterial.
Ułóż zdania w czasie przeszłym Perfekt z podanego słownictwa.18 Sätze – 18 zdań
  

Übung

 6 Löse das Kreuzworträtsel – Partizip Perfekt
Rozwiąż krzyżówkę – imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt.3 Kreuzworträtsel mit insgesamt 30 Fragen – 3 krzyżówki łącznie z 30 pytaniami
  

Übung

 6 Ordnen Sie nun die Satzenden den Satzanfängen zu. Vervollständigen Sie die Sätze mit dem jeweils passenden Verb im Perfekt, oder auch finden sie den passenden Partizip Perfekt.
Przyporządkuj zakończenie zdań do ich początku. Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem w czasie przeszłym Perfekt, lub też znajdź odpowiedni imiesłów czasu przeszłego Perfekt.5 Übungen mit insgesamt 37 Sätzen und zusätzlich mit 12 Ausdrücken – 5 ćwiczeń z łącznie 37 zdaniami i dodatkowo 12 zwrotami
 

Übung

 5 Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. – Mein Tagesablauf (Trennbare Verben).
Ułóż zdania z podanego słownictwa – Mój przebieg dnia (Czasowniki rozdzielnie złożone).10 Sätze – 10 zdań
 

Übung

 5 Konjungiere die trennbaren Verben. – Trennbare Verben.
Odmień czasowniki rozdzielnie złożone – Czasowniki rozdzielnie złożone.
 

Übung

 5 Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. – Modalverben.
Ułóż zdania z podanego słownictwa – Czasowniki modalne. 20 Sätze – 20 zdań
 

Übung

 4 Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. – Meine Familie.
Ułóż zdania z podanego słownictwa – Moja rodzina.24 Sätze – 24 zdań

Übung

 4  Ordnen Sie die Übersetzungen den Sätzen zu. – Meine Familie
Przyporządkuj zdania do tłumaczenia. Moja rodzina 13Familienmitglieder – 13 członków rodziny, 12 Ausdrücke – 12 zwrotów – 12 Adjektive – 12 przymiotników, 16 Sätze zum Übersetzen – 16 zdań do tłumaczenia
 

Übung

 3 Ordnen Sie die Sätze den Bildern zu. Was kann man im Winter machen?
Przyporządkuj zdania do zdjęć. Co można robić zimą?5 Bilder – 5 Sätze, 14 Sätze zum Zuordnen – 5 obrazków – 5 zdań, 14 zdań do dopasowania.
 

Übung

 3 Löse das Kreuzworträtsel – Was kann man im Winter machen?
Rozwiąż krzyżówkę – Co można robić zimą?6 Fragen – 6 pytań

Übung

 3  Bilde Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. Was kann man im Winter machen?
Ułóż zdania z podanego słownictwa.  Co można robić zimą?18 Sätze – 18 zdań

 

Wszystkie ćwiczenia oparte o Hot Potatoes dla moich uczniów będą od teraz publikowane na stronie: www.pan.germaniak.eu

Ćwiczenia tutaj prezentowane są przygotowane na interaktywnej platformie. Kliknij w wybrany link. W poniższym spisie znajdziesz informację o ćwiczeniach:

– tematykę ćwiczeń;
– klasę w której moi uczniowie je rozwiązują;
– podręcznik z jakiego korzystają uczniowie.

Aktion Deutsch 1  – gimnazjum

Kapitel 4 – Familie – rodzina

Wir smart 1 – szkoła podstawowa

Kapitel 1 Modul 2 – das Haus von … – dom …

Wir smart 2szkoła podstawowa

Kapitel 1 Modul 4 – Freizeitaktivitäten – aktywności czasu wolnego

ABC Deutsch 3edukacja wczesnoszkolna

Kapitel 8 – im Märchenland – w krainie baśni

ABC Deutsch 2 – edukacja wczesnoszkolna

Kapitel 10 – In der Lego-Stadt – w mieście z lego