Rektion des Verbs – rekcja czasownika

Akkusativ – biernik

Rektion des Verbsrekcja czasownika
achten auf Akk uważać na
* antworten auf Akk odpowiadać na
aufpassen auf Akk uważać na
berichten über Akk relacjonować coś
* bitten um Akk prosić o
brauchen für Akk potrzebować na/do
* danken für Akk dziękować za
* denken an/über Akk myśleć o
diskutieren über Akk dyskutować o czymś
* einladen in/auf Akk zapraszać do/na
erzählen über Akk opowiadać o 
glauben an Akk wierzyć w 
informieren über Akk informować o
kämpfen für / gegen Akk walczyć za/przeciwko
* kämpfen um Akk walczyć o
lachen über Akk śmiać się z
* schreiben an Akk pisać do
schreiben über Akk pisać o 
sich ärgern über Akk denerwować się czymś
* sich engagieren für Akk angażować się w
sich erinnern an Akk pamiętać o czymś/coś
sich freuen auf / über Akk cieszyć się na/z
sich gewöhnen an Akk przyzwyczaić się do
* sich interessieren für Akk interesować się czymś
sich kümmern um Akk troszczyć się o
sich machen an Akk brać się do 
sich sorgen um Akk martwić się o
sich verlieben in Akk zakochać się w 
sorgen für Akk troszczyć, dbać o
spielen gegen Akk grać przeciwko 
sprechen über Akk mówić/rozmawiać o
* warten auf Akk czekać na

Dativ – celownik

abhängen von D zależeć od
anfangen/beginnen mit D zaczynać coś
* anrufen bei D zadzwonić do
bestehen aus D składać się z
einladen zu D zapraszać na/do
* erzählen von D opowiadać o
* fahren mit D jechać czymś
* fragen nach D pytać o
gehören zu D należeć do
* gratulieren zu D gratulować z
* helfen bei D pomagać w
reich sein an D być bogatym w
riechen nach D pachnąć czymś
* schreiben mit D pisać czymś
sich beschäftigen mit D zajmować się czymś
sich entschuldigen bei D przepraszać kogoś
sich ernähren von D odżywiać się czymś
* sich treffen mit D spotykać się z
spielen mit D grać z
sprechen von D rozmawiać, mówić o
* suchen nach D szukać czegoś
* teilnehmen an D uczestniczyć w
telefonieren mit D telefonować, rozmawiać przez telefon z
träumen von D marzyć, śnić o

Übung 1. Lerne und danach finde Paare!
Ucz się i szukaj par!

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Übersetze die Sätze ins Deutsche. Przetłumacz zdania na język niemiecki.

  1. Laura pomaga mamie w domu.
  2. On pyta ją o drogę.
  3. Zadzwonię dzisiaj do babci.
  4. Markus interesuje się piłką nożną.
  5. Oni walczą o prawa kobiet.
  6. Mój dziadek opowiadał o swoim dzieciństwie.
  7. Moja mama czekała na nas.
  8. Policjant odpowiadał na pytania.
  9. Oni pisali z nauczycielem.
  10. Spotykaliśmy się z Martą w kinie.