3 formy podstawowe czasowników nieregularnych (mocnych)

Infinitif – bezokolicznik 3. Person Singular Präsens – 3 os. l.poj. czasu terażniejszego 3. Person Singular Preteritum – 3 os. l.poj. czasu przeszłego Preteritum 3 . Person Singular Perfekt – 3 os. l.poj. czasu Perfekt Tłumaczenie bezokolicznika
backen er bäckt /
er backt
er backte /
er buk
er hat gebacken piec
befehlen er befiehlt er befahl er hat befohlen rozkazywać
beginnen er beginnt er begann er hat begonnen zaczynać
beißen er beißt er biss er hat gebissen gryźć
bergen er birgt er barg er hat geborgen (u)kryć, uchronić, ocalić
bersten er birst er barst er ist geborsten pęk-nąć, -ać
beschwören er beschwört er beschwor er hat beschworen zaprzy-siąc, -siegać, stwierdzać przysięgę
betrügen er betrügt er betrog er hat betrogen oszuk-ać, -iwać
bewegen er bewegt er bewog er hat bewogen*1 skłaniać
biegen er biegt er bog er hat gebogen wygi-ąć, -nać, zgi-ąć, -nać
bieten er bietet er bot er hat geboten za/oferować, poda-ć, -wać
binden er bindet er band er hat gebunden z/wiązać, z/łączyć
bitten er bittet er bat er hat gebeten prosić
blasen er bläst er blies er hat geblasen dąć, wiać, dmuchać
bleiben er bleibt er blieb er ist geblieben zosta-ć, -wać
bleichen er bleicht er blich er ist geblichen z/bleknąć
braten er brät /
er bratet
er briet er hat gebraten piec się, smarzyć się
u/piec,
brechen er bricht er brach er ist gebrochen
er hat gebrochen
złamać się, pęknąć
z/łamać, przełamać
brennen er brennt er brannte er hat gebrannt palić się
bringen er bringt er brachte er hat gebracht przynosić, sprowadzać
denken er denkt er dachte er hat gedacht myśleć
dingen er dingt er dang er hat gedungen wynając
dreschen er drischt er drosch er hat gedroschen młucić
dringen er dringt er drang er ist gedrungen
er hat gedrungen
przedosta-ć, przebi-ć, -jać
żądać
dürfen er darf er durfte er hat gedurft móc coś zrobić
empfangen er empfängt er empfing er hat empfangen otrzymywać, witać
empfehlen er empfiehlt er empfahl er hat empfohlen polecać
empfinden er empfindet er empfand er hat empfunden odczuwać, doznawać
erlöschen er erlischt er erlosch er ist erloschen zgasić, wygasić
erschrecken er erschrickt er erschrak
er erschrackte
er ist erschrocken
er hat erschrocken
przestraszyć się
przestraszyć kogoś
erwägen er erwägt er erwog er erwogen rozważać
essen er isst er aß er hat gegessen jeść
fahren er fährt er fuhr er ist gefahren
er hat gefahren
jechać
fallen er fällt er fiel er ist gefallen upadać
fangen er fängt er fing er hat gefangen łapać
fechten er ficht er focht er hat gefochten walczyć (na szpadle)
finden er findet er fand er hat gefunden znajdować
flechten er flicht er flocht er hat geflochten pleść
fliegen er fliegt er flog er ist geflogen
er hat geflogen
latać
kierować samolotem
fliehen er flieht er floh er ist geflohen uciekać
fließen er fließt er floss er ist geflossen płynąć
fressen er frisst er fraß er hat gefressen żreć
frieren er friert er fror er hat gefroren marznąć
gären er gärt er gor
er gärte
er ist gegoren
er ist/hat gegoren*2
wrzeć
fermentować
gebären sie gebiert
sie gebärt
sie gebar sie hat geboren rodzić
geben er gibt er gab er gegeben dawać
gedeihen gedeiht er gedieh er ist gediehen rozwijać się dobrze, czynić postępy, dojrzewać
gehen er geht er ging er ist gegangen iść
gelingen er gelingt er gelang er ist gelungen powieść się
gelten er gilt er galt er hat gegolten obowiązywać, mieć znaczenie
genesen er genest er genas er ist genesen wyzdrowieć, wydobrzeć
genießen er genießt er genoss er hat genossen rozkoszować się
geschehen er geschieht er geschah er ist geschehen wydawać się
gewinnen er gewinnt er gewann er hat gewonnen zwycięzyć, wygrywać
gießen er gießt er goss er hat gegossen podlewać
gleichen er gleicht er glich er hat geglichen być podobnym
gleiten er gleitet er glitt er ist geglitten szybować, przesliznać się
glimmen er glimmt er glomm er hat geglommen tlić się
graben er gräbt er grub er hat gegraben kopać, drążyć,
greifen er greift er griff er hat gegriffen sięgać, chwytać
haben er hat er hatte er hat gehabt mieć
halten er hält er hielt er hat gehalten trzymać
hängen er hängt er hing
er hängte
er hat gehangen
er hat gehängt
wisieć
wieszać
hauen er haut er hieb
er haute
er hat gehauen bić, lać tłuc, uderzyć,
heben er hebt er hob er hat gehoben podnosić
heißen er heißt er hieß er hat geheißen nazywać się
helfen er hilft er half er hat geholfen pomagać
kennen er kennt er kannte er hat gekannt znać
klimmen er klimmt er klomm er ist geklommen wspinać się
klingen er klingt er klang er hat geklungen brzmeić
kneifen er kneift er kniff er hat gekniffen szczypać, cisnąć
kommen er kommt er kam er ist gekommen przychodzić
können er kann er konnte er hat gekonnt móc, umieć, potrafić
kriechen er kriecht er kroch er ist gekrochen czołgać, pełzać się
laden er lädt er lud er hat geladen ładować
lassen er lässt er ließ er hat gelassen pozwalać, kazać, zostawiać, dawać się
laufen er läuft er lief er ist gelaufen biec
leiden er leidet er litt er hat gelitten cierpieć
leihen er leiht er lieh er hat geliehen pożyczać
lesen er liest er las er hat gelesen czytać
liegen er liegt er lag er hat gelegen leżeć
lügen er lügt er log er hat gelogen kłamać
mahlen er mahlt er mahlte er hat gemahlen ze/mleć
meiden er meidet er mied er hat gemieden unikać
melken er melkt er molk
er melkte
er hat gemolken*3 doić, wyzyskać, oskubać
messen er misst er maß er hat gemessen mierzyć
misslingen er misslingt er misslang er ist misslungen nie powieśc się
mögen er mag er mochte er hat gemocht lubić
müssen er muss er musste er hat gemusst musieć
nehmen er nimmt er nahm er hat genommen brać
nennen er nennt er nannte er hat genommen nazywać, wymieniać
pfeifen er pfeift er pfiff er hat gepfiffen gwizfać
pflegen er pflegt er pflog
er pflegte
er hat gepflogen
er hat gepflegt
uprawiać, kultywować
opiekować, pielęgnować
preisen er preist er pries er hat gepriesen chwalić, wychwalać
quellen er quillt er quoll er ist gequollen tryskać, pęcznieć
raten er rät er riet er hat geraten radzić
reiben er reibt er rieb er hat gerieben trzeć, wy-, ś-cierać
reißen er erißt er riss er ist gerissen
er hat gerissen
drzeć się, rwać się
drzeć, rwać
reiten er reitet er ritt er ist geritten
er hat geritten
jeździć konno
wieźć konno
rennen er rennt er rannte er ist gerannt pędzić, gnać
riechten er riecht er roch er hat gerochen wąchać, z/wietrzyć
ringen er ringt er rang er hat gerungen walczyć, zmagać
rinnen er rinnt er rann er ist geronnen cieknąć, ciec, płynąć
rufen er ruft er rief er hat gerufen wołać
salzen er salzt er saltzte er hat gesaltzen solić
saufen er säuft er soff er hat gesoffen chłeptać, pić łapczywie
saugen er saugt er sog
er saugte
er hat gesogen
er hat gesaugt
ssać, wysysać, odkurzać,
schaffen er schafft er schuf er hat geschuffen*4 tworzyć
schallen er (er)schallt er (er)scholl
er schallte
er ist ergeschollen
er hat geschallt
rozbrzmiewać
dzięczeć, brzmieć
scheiden er scheidet er schied er ist geschieden
er hat geschieden
składać urząd, rozwodzić się
rozwodzić
scheinen er scheint er schien er hat geschienen świecić, zdawać się
scheißen er scheißt er schiss er hat geschissen srać, olewać
scheren er schert er schor er hat geschoren strzyc
schieben er schiebt er schob er hat geschoben posu-wać, -nąć
schießen er schießt er schoss er hat geschossen strzel-ić, -ać
schinden er schindet er schund er hat geschunden obdzierać ze skóry, wyzyskiwać, niszczyć
schlafen er schläft er schlief er hat geschlafen spać
schlagen er schlägt er schlug er hat geschlagen bić, tłuc
schleichen er schleicht er schlich er ist geschlichen
er hat geschlichen
skradać się, wymykać się
schleifen er schleift er schliff er hat geschliffen ostrzyć, musztrować
schleißen er schleißt er schliss er hat geschlissen roz-/łupać, wycierać /wydrzeć się
schließen er schließt er schloss er hat geschlossen zamykać
schliengen er schliengt er schlang er hat geschlungen opleść, owijać, połknąć,
schlingen er schlingt er schlang er hat geschlungen owi-jać, -nąć, po-/łykać
schmaltzen er schmaltz er schmaltz er hat geschomoltzen okrasić smalcem
schmeißen er schmeißt er schmiss er hat geschmissen rzuc-ić, -ać, cis-nąć,  -kać
schmelzen er schmilzt er schmolz er ist geschmolzen
er hat geschmolzen
topnieć
topić
schnauben er schnaubt er schnob
er schnaubte
er hat geschnoben*5
er hat geschnaubt
sapać, parskać
schneiden er schneidet er schnitt er hat geschnitten kroić,
schreiben er schreibt er schrieb er hat geschrieben pisać
schreien er schreit er schrie er hat geschrie(e)n krzyczeć
schreiten er schreitet er schritt er ist geschritten kroczyć, stąpać, iść
schroten er schrotet er schrotete er hat geschroten rąbać, kroić na kawałki
schweigen er schweigt er schwieg er hat geschwiegen milczeć
schwellen er schwillt er schwoll er ist geschwollen nabrzmiewać, puchnąć
schwimmen er schwimmt er schwamm er ist geschwommen
er hat geschwommen
pływać (na powierzni wody)
pływać (tj. pływak)
schwinden er schwindet er schwand er ist geschwunden zanikać, kurczyć się
schwingen er schwingt er schwang er hat geschwungen wywijać, powiewać, wymachiwać, trzepotać,  bujać
schwören er schwört er schwor er hat geschworen przysięgać
sehen er sieht er sah er hat gesehen wiedzieć
sein er ist er war er ist gewesen być
senden er sendet er sandte
er sendete
er hat gesandt
er hat gesendet
wysyłać
transmitować
sieden er siedet er sott er hat gesotten warzyć, gotować, rafniniować
singen er singt er sang er hat gesungen śpiewać
sinken er sinkt er sank er ist gesunken opadać (ruch w dół)
sinnen er sinnt er sann er hat gesonnen rozmyślać
sitzen er sitzt er saß er hat gesessen siedzieć
sollen er soll er sollte er hat gesollt mieć powinność
spalten er spaltet er spaltete er hat gespalten zozłupać, rozszczepiać
speien er speit er spie er hat gespie(e)n wyrzucać, zionąć, pluć
spinnen er spinnt er spann er hat gesponnen*6 u/prząść, ściemniać, mieć bzika
sprechen er spricht er sprach er hat gesprochen mówić
sprießen er sprießt er spross er ist gesprossen kiełkować, wschodzić, wypuszczać, rosnąć
springen er springt er sprang er ist gesprungen skakać
stechen er sticht er stach er hat gestochen kłuć
stehen er steht er stand er hat gestanden stać
stehlen er stiehlt er stahl er hat gestohlen kraść
steigen er steigt er steig er ist gestiegen wchodzić, wspinać, wsiadać, rosnąć
sterben er stirbt er starb er ist gestorben umierać
stieben er stiebt er stob er ist gestoben
er ist/hat gestoben
wyfrunąć (w sensie zapomnieć)
rozpryskiwać się, kurzyć się, sypać sie
stinken er stinkt er stank er hat gestunken śmierdzieć
stoßen er stößt er stieß er ist gestoßen
er hat gestoßen
potrącać, uderzać
streichen er streicht er strich er hat gestrichen malować
streiten er streitet er stritt er hat gestritten kłucić się
tragen er trägt er trug er hat getragen nosić
treffen er trifft er traf er hat getroffen spotykać
treiben er treibt er treib er ist getrieben
er hat getrieben
płynąć
gnać, napędzać
treten er tritt er trat er ist getreten
er hat getreten
wchodzić, deptać, kopać
przechodzić
triefen er treift er troff
er triefte
er hat getroffen*7
er hat getrieft
ciec, kapać, ociekać
trinken er trinkt er trank er ist getrunken pić
trügen er trügt er trog er hat getrogen*8 oszuk-ać, -iwać, łudzić, mylić, zawodzić
tun er tut er tat er hat getan czynić
verbleichen es verbleicht es verblich er/es ist verblichen blaknąć, płowieć
verderben er verdirbt er verdarb er ist verdorben
er hat verdorben
ze-/po-psuć się, zniszczyć się
ze-/po-psuć, zniszczyć
verdrießen es verdrießt es verdross es hat verdrossen gniewać, rozzłościć
vergessen er vergisst er vergaß er hat vergessen zapominać
verlieren er verliert er verlor er ist verloren tracić, gubić, przegrywać
verschieben er verschiebt er verschob er hat verschoben przesunąć, przełozyć, odroczyć
verschwinden er verschwindet er verschawnd er ist verschwunden znikać
verzeihen er verzeiht er verieh er hat verziehen wybaczać, przebaczać
wachsen er wächst er wuchs er ist gewachsen rosnąć
waschen er wäscht er wusch er hat gewaschen prać
weben er webt er wob
er webte
er hat gewoben*9
er hat gewebt
tkać, snuć
weichen er weicht er wich er ist gewichen odchodzić, poddawać się, ustępować
weisen er weist er wies er hat gewiesen pokazywać, wskazywać
wenden er wendet er wandte
er wendetet
er hat gewandt
er hat gewendet
odwracać się
odwracać, zawracać
werben er wirbt er warb er hat geworben werbować, reklamować
werden er wird er wurde er ist geworden stawać się
werfen er wirft er warf er hat geworfen rzucać
wiegen er wiegt er wog
er wiegte
er hat gewogen
er hat gewiegt
warzyć
kołysać
winden er windet er wand
es windet
er hat gewunden wić, wplatać,
wiać
wissen er weiß er wusste er hat gewusst wiedzieć
wollen er will er wollte er hat gewollt chcieć
wringen er wringt er wrang er hat gewrungen wykręcać, wyżymać
ziehen er zieht er zog er ist gezogen
er hat gezogen
wędrować, przenosić (się)
ciągnać
zwingen er zwingt er zwnag er ist gezwungen zmuszać


*1
nieregularna forma czasownika bewegen występuje zawsze z „zu”
*2 Perfekt od czasownika gären z haben gdy skutek fermentacji jest nam nieznany, sein gdy skutek fermentacji jest znany
*3 melken znaczenie tego czasownika może być dosłowne i przenośne
*4 schaffen jako czasownik słaby (schaffen, schafft, schaffte, hat geschafft) znaczy powieść się, jako mocny stworzyć coś
*5 schnauben forma nieregularna występuje bardzo żadko
*6 spinnen potocznie czasownik znaczy mieć bzika
*7 treifen forma nieregularna stosunkowo żadko występuje
*8 trügen  -mylić, np. der Schein trügt  – pozory mylą
*9 weben forma niereguralna stosowana jest w poezji