Trennbare Verben - czasowniki rozdzielnie złożone
Trennbare Verben - czasowniki rozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie złożone

Trennbare Verben- czasowniki rozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie złożone (Tennbare Verben) składają się z przedrostków.  Przedrostki te są akcentowane, a nawet mają samodzielne znaczenie. Oprócz przedrostków występują jeszcze czasowniki główne.

przedrostek czasownik tłumaczenie Przykładowe użycie w zdaniu
ab ~ abfahren odjeżdżać Der Zug fährt um 8 Uhr nach Berlin ab.
Pociąg odjeżdża o 8 do Berlina.
an ~ anrufen dzwonić /
zadzwonić do
Eva ruft sein Freund heute Abend an.
Eva dzwoni do swojego przyjaciela dzisiaj wieczorem.
auf ~ aufmachen otwierać,
rozwiązywać,
rozpiąć
Alex macht das Fenster auf.
Alex otwiera okno.
Sven macht Schnürsenkel auf.
Sven rozwiązuje sznurówki.
Der Vater macht den Mantel auf.
Tata rozpina płaszcz.
aus ~ aussehen wyglądać Er sieht müde aus.
Wygląda na zmęczonego.
bei ~ beikommen radzić sobie Unsere Nachbarin kommt den Kindern nicht bei.
Nasza sąsiadka nie radzi sobie z dziećmi.
ein ~ einladen zapraszać Karoline lädt Uwe zum Geburtstag ein.
Karoline zaprosiła Uwe na urodziny.
fest ~ feststellen ustalić Der Polizist stellt die Personalien fest.
Policjant ustla dane osobowe.
fort ~ fortgehen odejść, iść precz,
opuścić
Karol geht von Sabine fort.
Karol odszedł od Sabiny (zostawił / opuścił ją).
Familie Kröger geht aus der Stadt fort.
Państwo Kröger opuścili miasto.
her ~ hergeben oddawać,
zwracać
Gib meinen Kuli her.
Oddaj mi mój długopis.
hin ~ hinfinden trafić Vivinne findet zur Post hin.
Vivinne trafiła na pocztę.
los ~ loslassen puszczać, szczuć Erik lässt auf Mark die Hunde los.
Erik poszczuł psami Marka.
mit ~ mithelfen wspierać Janette hilft Gustav mit.
Janette wspiera Gustava.
nach ~ nachdenken rozmyślać Vanessa denkt über Lorenz nach.
Vanessa rozmyśla o Lorenzie.
statt ~ stattfinden odbywać  się In der Schule finden Unterrichten statt.
W szkole odbywają się lekcje.
teil ~ teilnehmen brać udział,
uczestniczyć
Sophie nimmt am Wettbewerb teil.
Sophie bierze udział w zawodach.
weg ~ weggeben oddwawać Familie Müller gibt sein Kind zur Adoption weg.
Państwo Müller oddaje swoje dziecko do adopcji.
vor ~ vorhaben zamierzać Hast du heute Abend schon etwas vor?
Masz już zaplanowany dzisiejszy wieczór?
zu ~ zumachen zamykać,
zakręcać
David macht die Tür zu.
David zamyka drzwi.
Robin macht eine Flasche zu.
Robin zakęca butelkę.
zurück ~ zurückgeben oddawać,
zwracać
Nike gibt ihm sein Kuli zurück.
Nike oddała mu spowrotem swój długopis.
Frau Krönung gibt den Pulli  zurück.
Pani Krönung zwrciłą sweter.
zusammen ~ zusammen-arbeiten współpracować Sie arbeiten ganz gut zusammen.
Oni całkiem dobrze współpracują.

Przedrostek w zdaniach oznajmujących jak i pytających w czasie teraźniejszym (Präsnes) i czasie przeszłym prostym (Präteritum / Imperfekt) oraz w zdaniach rozkazujących oddziela się od czasownika i występuje na końcu zdania. W momencie gdy w zdaniu pojawia się czasownik modalny (Modalverb), wówczas czasownik rozdzielnie złożony wędruje na koniec zdania i stoi tak jako bezokolicznik, a czasownik modalny jest teraz odmienny i stoi na drugim miejscu w zdaniu.

Przykład:
Ich kann nicht das Fenster aufmachen. –  Nie potrafię otworzyć okna.

Do czasowników rozdzielnie złożonych (Tennbare Verben) zaliczamy również czasowniki składające się z dwóch różnych czasowników, gdzie odmienny jest drugi czasownik, a pierwszy stoi na końcu zdania. Czasowniki takie w przeciwieństwie do czasowników z przedrostkiem, gdy występują na końcu zdania nie są pisane łącznie. (Patrz przykłady poniżej)

Przykład:

spazieren gehen – spacerować, iść na spacer

Ich gehe in den Park spazieren.-  Idę na spacer do parku.
Ich möchte in den Park spazieren gehen. Chciałbym iść pospacerować po parku.

kennen lernen – spacerować, iść na spacer

Ich lerne Sie kennen.-  Znam Panią.
Ich möchte Sie  kennen lernen. Chciałbym poznać Panią.