Liczebniki główne

Die Kardinalzahlen – (liczebniki główne) odpowiadają na pytanie:
wie viel? – w odniesieniu do ilości, rzeczoników niepoliczalnych, abstrakcyjnych
wie viele? – w pytaniu o liczbę (rzeczowniki policzalne)

 

Wszystkie rzeczowniki poniżej miliona zapisując słownie piszemy łącznie, np. 377 – dreihundertsiebenundsiebzig

Prawie wszystkie rzeczowniki piszemy małą litera. Wyjątek stanowią trzy liczebniki będące rzeczownikami rodzaju żeńskiego, są to:
die Null (Nullen) – zero
die Million (Millionen) – milion
die Milliarde (Milliarden) – miliard

 

Formę rzeczonika (rodzaju żeńskiego) przybierają liczebniki oznaczające numery linii tramwajowych bądź też autobusowych, a także oceny w szkole.
Ich warte auf die Fünf. (Czekam na piątkę.)
Eva hat eine Vier bekommen. (Eva dostała czwórkę.)

 

0 – die Null (Nullen)
1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf

 

Liczebniki od 13 do 19 tworzy się w następujący sposób:
3 (drei) 10 (zehn) – dreizehn
4 (vier) 10 (zehn) – vierzehn
15 – fünfzehn

 

UWAGA mały wyjątek stanowią:
16 to sechzehn
17 to siebzehn

 

18 – achtzehn
19 – neunzehn

 

20 – zwanzig
Liczebniki tj. 21, 44, 99… tworzy się w następujący sposób:
jedności i dziesiątki – jednościidziesiątki
1 i 20 – czyli 21 – einundzwanzig
4 i 40 – czyli 44 – vierundvierzig
9 i 90 – czyli 99 – neunundneunzig

 

30 – dreißig
40 – vierzig
50 – fünfzig
60 – sechzig
70 – siebzig
80 – achtzig
90 – neunzig
100 – hundert
110 – hundertzehn
120 – hundertzwanzig
130 – hundert…
200 – zweihundert
300 – drei…
1000 – eintausend lub samo tausend
2000 – zweitausend
3000 – dreitausend
10 000 – zehntausend
100 000 – hunderttausend
1 000 000 – eine Million
2 000 000 – zwei Millionen
1 000 000 000 – eine Milliarde
2 000 000 000 – zwei Milliarden
1 000 000 000 000 – eine Billion
1 000 000 000 000 000 – eine Billiarde

 

Przykłady licz:
325 – dreihundertfünfundzwanzig
2 649 – zweitausendsechshundertneunundvierzig
45 628 – fünfundvierzigtausendsechshundertachtundzwanzig
532 791 – fünfhundertzweiunddreißigtausendsiebenhhunderteinundneunzig
5 305 139 – fünf Millionen dreihundertfünftauseneinhundertneununddreißig
32 684 673 – zweiunddreißig Millionen
sechshundertvierundachtzigtausendsechshundertdreiundsiebzig

342 463 994 – dreihundertzweiundvierzig Millionen
vierhundertdreiundsechzigtausendneunhundertvierundneunzig

2 543 658 461 – zwei Milliarden fünfhundertdreiundvierzig Millionen
sechshundertachtundfünfzigtausendvierhunderteinundsechzig

 

Zastosowanie:
* określanie liczb (rzeczownik występuje bez rodzajnika)
vier Bücher, 20 Euro (zwanzig Euro), 10% (zehn Prozent)
* podawanie czasu zegarowego
5.20 Uhr – fünf Uhr zwanzig
12.10 Uhr – zwölf Uhr zehn
* przy podawaniu roku w datach
Goethe ist 1749 geboren. oder Goethe ist im Jahre 1749 geboren.

 

Tworzenie dat
lata tworzymy w następujący sposób:
Przykładowo rok 1999 rozbijamy na dwie części 19 99 – do pierwszej części (19) dodajemy 'hundert’ – wówczas mamy datę – neunzehnhundert neunundneunzig – oczywiście pisane łacznie – neunzehnhundertneunundneunzig
1321 rok – dreizehnhunderteinundzwanzig
1832 – achtzehnhunderzweiunddreißig
1500 – fünfzehnhundert
991 – neunhunderteinundneunzig
2011 – zweitausendelf
2099 – zweitausendneunundneunzig
2100 – zweitausendeinhundert
2111 – zweitausendeinhundertelf

gdy podajemy date (rok) to nie używamy żadengo przyimka, np.
Schiller ist 1759 geboren.(Schiller urodził się w 1759 roku.)
chyba, że zastosujemy poniższą konstrukcje:
Schiller ist im Jahre 1759 geboren. (Schiller urodził się w 1759 roku.)

 

Zahlen 20-100 Übungen I

Mach die Übungen. Rozwiąż zadania.

Tablica wyników: Zahlen 20-100 Übungen I

max z 38 punktów
# Nazwa Dodany Punkty Wynik
Tabela ładuje się
Brak dostępnych danych

<iframe src=”https://quizlet.com/177434995/match/embed” height=”510″ width=”100%” style=”border:0″></iframe>