Liczebniki porządkowe

Die Ordinalzahlen – (liczebniki porządkowe) odpowiadają na pytanie:
der, die, das Wievielte?

Liczebniki porządkowe piszemy zawsze z kropką1., występują z rodzajnikiem określonym (der, die, das erste), zaimkiem dzierżawczym (mein erste Bruder), zaimkiem wskazującym (diese zweite Hose).

 

der, die, das
1. erste
2. zweite
3. dritte
4. vierte
5. fünfte
6. sechste
7. siebente
8. achte
9. neunte
10. zehnte
11. elfte
12. zwölfte
13. dreizehnte
14. vierzehnte
15. fünfzehnte
16. sechzehnte
17. siebzehnte
18. achtzehnte
19. neunzehnte

Z powyższego wykazu można łatwo wywnioskować, że liczebniki od 1 do 19 tworzy się poprzez dodanie końcówki -te do liczebnika głównego.

20. zwanzigste
21. einundzwanzigste

30. dreißigste
40. vierzigste
50. fünfzigste
60. sechzigste
70. siebzigste
80. achtzigste
90. neunzigste
100. hundertste
1 000. tausendste
10 000. zehntausendste
100 000. hunderttausendste
1 000 000. millionste

Liczebniki porządkowe od 20 wzwyż tworzy się poprzez dodanie końcówki -ste do liczebnika głównego.

Zastosowanie:
* oznaczanie dnia miesiąca:
Der 1. Januar (der erste Januar) ist Naujahr.
Heute ist der 22. (zweiundzwanzigste) Juni 2011.
Am 2. (zweiten) August hat Alex Geburtstag.
Die 1. (erste) Bank steht neben der Tür.
sposoby użycia daty w listach:
Berlin, 12. (zwölfte) Juni 2010
Hamburg, den 11. (elften) Juli 2011
Warschau, 11.10.2009 (elfte zehnte zweitausendneun)
* określanie stuleci:
im 18. (achtzehnten) Jahrhundert
Das 20. (zwanzigste) Jahrhundert begann er mit Gewinn im Lotto.
* roku i semestrów studiów:
Sie muss das 2. (zweite) Studienjahr wiederholen.
* połączenie z imionami władców:
Königin Elisabeth II. (die Zweite)
Er hat den König Bolesław II. (den Zweiten) nicht kennen gelernt.

Nominativ Bolesław II. (Bolesław der Zweite)
Genitiv Bolesław II. (Bolesław des Zweiten)
Dativ Bolesław II. (Bolesław dem Zweiten)
Akkusativ Bolesław II. (Bolesław den Zweiten)

 

Odmiana liczebników porządkowych:

Singular
N. der erste Bruder die erste Lampe das erste Kind
G. des ersten Bruder der ersten Lampe des ersten Kindes
D. dem ersten Bruder der ersten Lampe dem ersten Kind
Akk. den ersten Bruder die erste Lampe das erste Kind
Plural
N. die ersten Brüder die ersten Lampen die ersten Kinder
G. der ersten Brüder der ersten Lampen der ersten Kinder
D. den ersten Brüdern den ersten Lampen den ersten Kindern
Akk. die ersten Brüder die ersten Lampen die ersten Kinder