Odmiana regularna czasownika

Die regelmäßige Konjugation der Verben –  odmiana regularna czasowników

W języku niemieckim w zależności od czasownika odmieniamy go na kilka sposobów. Brzmi to dość przerażająco na pierwszy raz, ale w rzeczywistości  jest naprawdę prosto.

I. Odmian regularna

Chcąc odmienić czasownik w języku niemieckim musimy go podzielić na temat i końcówkę, np. czasownik machen – robić

temat -> mach|en <- końcówka

Singular – l. poj.Plural – l. mn.
ichmache
robię
wirmachen
robimy
dumachst
robisz
ihrmacht
robicie
er
sie
es
macht
robi
Sie
sie
machen
robi/robimy*

*  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo – na język polski tłumaczy się robi ale sie z malej litery oznacza oni i dlatego po ukośniku podana jest forma tłumaczenia robimy

II. Odmian typu „heißen”

Jeżeli temat czasownika kończy się na ~ß, ~s, ~z, to w 2. osobie liczby pojedynczej zanika w końcówce „s„, np. tanzen – du tanzt

heiß|en – nazywać się

Singular – l. poj.Plural – l. mn.
ichheiße
nazywam się
wirheißen
nazywamy się
duheißt
nazywasz się
ihrheißt
nazywacie się
er
sie
es
heißt
nazywa się
Sie
sie
heißen
nazywa się/nazywają się*

*  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo – na język polski tłumaczy się w liczbie pojedynczej, ale sie z malej litery oznacza oni i dlatego po ukośniku podana jest forma tłumaczenia dla formy mnogiej

III. Odmian typu „arbeiten”

Jeżeli temat czasownika kończy się na ~t, ~d, ~ffn, ~gn,~chn, ~tm, to w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej oraz w 2 osobie liczby mnogiej do tematu dodajemy literkę „e„, a następnie właściwą końcówkę dla danej osoby, np. öffn|en – du öffn|e|st, es öffn|e|t, ihr öffn|e|t

arbeit|en – pracować

Sing – l. poj.Plural – l. mn.
icharbeite
pracuję
wirarbeiten
pracujemy
duarbeitest
pracujesz
ihrarbeitet
pracujecie
er
sie
es
arbeitet
pracuje
Sie
sie
arbeiten
pracuje/pracują*

*  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo – na język polski tłumaczy się w liczbie pojedynczej, ale sie z malej litery oznacza oni i dlatego po ukośniku podana jest forma tłumaczenia dla formy mnogiej

IV. Odmian typu angeln – czasowniki zakończone na ~eln

Jeśli czasownik kończy się na eln to zmianie ulega tylko forma 1. osoby liczby pojedynczej. Czasowniki z końcówką ~eln, ~ern, nie otrzymują w 1. i 3. osobie liczby mnogiej końcówki ~en, lecz samo ~n.

ang|eln – łowić ryby / wędkować

Singular – l. poj.Plural – l. mn.
ichangle
łowię
wirangeln
łowimy
duangelst
łowisz
ihrangelt
łowicie
er
sie
es
angelt
łowi
Sie
sie
angeln
łowi/łowią*

*  w liczbie mnogiej forma Sie oznacza Panią/Pana/Państwo – na język polski tłumaczy się w liczbie pojedynczej,
ale sie z malej litery oznacza oni i dlatego po ukośniku podana jest forma tłumaczenia dla formy mnogiej

Übung 1. Ziehe die Verbformen in die richtige Gruppen.
Przeciągnij formy czasownika do właściwych grup.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 2. Lose ein Verb und konjugiere es.
Wylosuj czasownik i odmień go.

Bei Störungen bitte hier klicken.

Übung 3. Ergänze den Satz mit der richtigen Verbform. Ziehe die richtige Verbform in die Lücke.
Uzupełnij zdanie właściwą formą czasownika. Przeciągnij poprawną formę czasownika w lukę.

Bei Störungen bitte hier klicken.