Przyimki z biernikiem (Die Präpositionen mit dem Akkusativ)

Die Präpositionen mit dem Akkusativ – przyimki z biernikiem

 

Przyimki łączące się zawsze z Akkusativem (biernikiem) to:
durch przez
für dla, za
gegen przeciwko, około
ohne bez
um o, wokół, dookoła
entlang wzdłuż
bis aż, do
wider przeciwko, wbrew

durch

w tłumaczeniu – przez

 

Przykłady użycia w zdaniach:
Die Kinder gehen durch den Park. Dzieci idą przez park.
Der Brief wurde durch meinen Freund geschrieben. List został napisany przez mojego przyjaciela.
Er ist durch die Tür gegangen. On wszedł przez drzwi.

 

Krótkie wskazanie zastosowania przyimka durch:
– do określania miejsca,
– do wskazywania sprawcy wykonywanej czynności w stronie biernej,
– do określania czasu – bardzo często w formie hindurch (den Winter hindurch).

für

w tłumaczeniu – dla, za, na

 

Przykłady użycia w zdaniach:
Die Blumen sind für meine Mutter. Kwiaty są dla mojej mamy.
Ich habe das Brot für 1 Euro gekauft. Kupiłem chleb za jedno euro.
Sven bleibt für zwei Jahre in Deutschland. Sven zostaje na dwa lata w Niemczech.
Für sein Alter ist er sehr reif. Jak na swój wiek on jest bardzo dojrzały.

 

Krótkie wskazanie zastosowania przyimka für:
– coś jest dla kogoś, określenie przynależność,
– zamist kogoś,
– wyrażanie celu,
– przy podawaniu ceny (warotści),
– w celu przyrówniania, porówniania do jakichś ogólnych norm i/lub zasad,
– przy takich zwrotach jak: Tag für Tag, Jahr für Jahr, Wort für Wort, Satz für Satz itd.- można powiedzieć, występuje pomiędzy dwoma rzeczownikami, które oznaczjaą jakieś wzajemne następstwa.

gegen

w tłumaczeniu – przeciw(ko), wbrew, około

 

Przykłady użycia w zdaniach:
Polen spielt gegen Deutschland. Polska gra z Niemcami
Gegen 20 Uhr komme ich zu dir. Przyjdę do ciebie około 20.
Er stieß mit dem Schuh gegen die Tür. On kopie butem w drzwi.
Gegen gestern ist es heute sehr kalt. W przeciwieństwie do wczoraj, dziś jest bardzo zimno.
Der Saft ist gegen Husten. Ten syrop jest przeciw kaszlu/na kaszel.
Das Medikament gibt es nur gegen Rezept. Lek jest dostępny tylko na receptę.

 

Krótkie wskazanie zastosowania przyimka gegen:
– wyrażanie sprzeciwu jakiejś rzeczy, bądź osobie,
– wyrażanie przybliżenia w czasie, jakiejś ilości,
– wyrażanie ruchu, którego celem jest dotknięcie danej rzeczy,
– wyrażanie porówniania,
– wyrażanie ochorony (głównie w przy lekarstwach, chorobach).

ohne

w tłumaczeniu – bez

 

Przykłady użycia w zdaniach:
Ohne die Kinder wäre unser Haus leer. Bez dzieci nasz dom byłby pusty.
Ich kann mir mein Leben ohne Auto nicht vorstellen. Nie potrafię sobie wyobrazić mojego życia bez samochodu.
Mein Bruder hat die Hausaufgeben ohne meine Hilfe gemacht. Mój brat odrobił pracę domową bez mojej pomocy.

 

Krótkie wskazanie zastosowania przyimka ohne:
– wyrażanie braku czegoś (często zanika rodzajnik).

um

w tłumaczeniu – dookoła, wokół, o, około

 

Przykłady użycia w zdaniach:
Die Kinder laufen um den Tisch herum. Dzieci biegają dookoła stołu.
Der Zug fährt um 12.33 Uhr ab. Pociąg odjeżdża o 12.33.
Ich bin um 11 Uhr ins Bett gegangen. Poszedłem o 11 do łóżka.

 

Krótkie wskazanie zastosowania przyimka um:
– określanie miejsca (może ale nie musi wyrażąć ruch kogoś lub czegoś dookoła/wokół kogoś lub czegoś),
– wyraża otaczanie kogoś lub czegoś przez coś lub kogoś,
– podawanie czasu (dokładnie o …, około …, ),
– podawanie przybliżonej liczby,
– przy podawaniu zmina liczbowych (skale, diagramy, statystki – o 5%/10 pkt/ 2 stopnie itp.),
– przy podawaniu strat.

entlang

w tłumaczeniu – wzdłuż

 

Przykłady użycia w zdaniach:
Ich fahre die Schiller-Straße entlang. Jadę wzdłuż ulicy Schillera.
Uwaga!
entlang łączy się także z dopełniaczem (Genitiv) i wtedy stoi przed rzeczownikiem.
Ich fahre entlang der Schiller-Straße.

 

Krótkie wskazanie zastosowania przyimka entlang:
– wskazywanie kierunku przemieszczania się wzdłuż określonej trasy (zawsze stoi za rzeczownikiem, wyjątek opisany wyżej).

bis

w tłumaczeniu – do, aż, do

 

Przykłady użycia w zdaniach:
Ich bleibe bei euch bis kommende Woche. Zostanę u was do przyszłego tygodnia.
Der Zug fährt nur bis Hamburg. Pociąg jedzie tylko do Hamburga.
Wir haben bis Ende August Sommerferien. Wakacje mamy do końca sierpnia.

 

Krótkie wskazanie zastosowania przyimka bis:
– określanie czasu,
– określanie miejsca,
– przed danymi liczbowymi często w połączenu z „zu” – bis zu,
– występuje często z przysłówkami (bis dahin, bis bald).

wider

w tłumaczeniu – przeciw(ko), wbrew

 

Przykłady użycia w zdaniach:
Der Ministerpräsident hat wider das Gesetz gehandelt. Premier postąpił wbrew prawu.
Er hat das wider besseres Wissen getan. Uczynił to wbrew własnym przekonaniom.

 

Krótkie wskazanie zastosowania przyimka wider:
– celowe (przeci)działanie (najczęściej występuje w stałych zwrotach)