Schwerpunkt: Wortschatz
Startsteite » Wierzchowski Damian (Seite 28)

Wierzchowski Damian

Młody nauczyciel, absolwent filologii germańskiej na UWM w Olsztynie. Dzięki tej stronie, dumnie prowadzonej od 2009 roku, pragnę podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją do języka i kultury niemieckiej. Ein frisch gebackener Deutschlehrer, der Germanistik an der Warmia und Masuren Universität studiert hat. Ich bin sowohl ein Germanist, als auch ein Lehrer von Beruf. Im September fange ich mit dem Referendariat an. Ich wünsche mir viel Spaß dabei :)

Drzewa iglaste

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem :
der die das

Prawie wszystkie drzewa są rodzaju żeńskiego po za wyjątkiem: der Wacholder; der Ahorn;

der Nadelbaum, e Nadelbäume – drzewo iglaste

Ausnahme; Wyjątek

der Wacholder – jałowiec
der Ahorn – klon

die Tanne; die Edeltanne; die Weißtanne – jodła
die Fichte; die Rottanne – świerk
die Kiefer; die Föhre – sosna
die Lärche – modrzew
die Eibe ; der Taxus – cis
die Pinie – pinia
die Zeder – cedr
die Douglasien – daglezja

Juristensprache

Wybierz literę, by przejść do wykazu słownictwa.

ABCĆDEFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ

Abkürzungen der Fachausdrücke
Skróty fachowe

AuslG Ausländergesetz (das, e)- Ustawa o Cudzoziemcach
BAG Bundesausfuhramt (das)- Federalny Urząd ds. Eksportu
BDA Bund Deutscher Architekten – Związek Niemieckich Architektów
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie – Federalne Zrzeszenie Niemieckiego przemysłu
BDÜ Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (der)- Federalne Stowarzyszenie Tłumaczy Niemieckich
BfA Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (die) Federalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pracowników Umysłowych
BFH Bundesfinanzhof (der, „e)- Federalny Trybunał Finansowy
BGB Bürgerliches Gesetzbuch (das) kodeks cywilny
BGBl Bundesgesetzblatt (das, „er-) Federalny Dziennik Ustaw
BGB-Gesellschaft (die) Spółka Cywilna
BGH Bundesgerichtshof (der)- Trybunał Federalny
BGS Bundesgrenzschutz (der)- Federalna Straż Graniczna
BKA Bundeskriminalamt (das)- Federalny Urząd Policji Kryminalnej
BMPT Bundesministerium für Post und Telekommunikation (das) Federalne Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji
BND Bundesnachrichtendienst (der)- Federalna Słóżba Wywiadowcza
BSG Bundessozialgericht (das) Federalny Sąd Społeczny
BSGH Bundessozialhilfegesetz (das)- Federalna Ustawa o Pomocy Społecznej
BSP Bruttosozialprodukt (das)- Produkt Krajowy Brutto (PKB)
BVerfG Bundesverfassungsgericht (das)- Federalny Trybunał Konstytucyjny
BZRG Bundeszentralregistergesetz (das)- Ustawa o Federalnym Rejestrze Karnym
DV Datenverarbeitung (die)- przetwarzanie danych
DVO Durchführungsverordnung (die)- Rozporządzenie wykonawcze
EDV Elektroniesche Daten Verordnung
EG Europäische Gemeinschaft (die)- Wspólnota Europejska
EG Eingetragene Genossenschaft (die)- Spółdzielnia
EheG Ehegesetz (das)- Umowa o Małżeństwie
EU Europäische Union Unia Europejska
EU-Bürgerschaft (die) Obywarelwsto Uni Europejskiej
e.V. eingetragener Verein Organizacja Pożytku Publicznego/Stowarzyszenie Zarejstrowane
FA Finanzamt Urząd Skarbowy
FGO Finanzgerichtsordnung (die)- Ustawa o Ustroju Sądów Finansowych/Skarbowych
GBO Grundbuchordnung (die) Prawo o Księgach Wieczystych
GG Grundgesetz (das)- Ustawa Zasadnicza (Konstytucyjny)
GKG Gerichtskostengesetz (das, -e) Ustawa o Kosztach Sądowych
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftug – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s. z o.o.)
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftug Ustawa dotycząca/odnośnie sółki z ograniczoną odpowiedzialnością
HGB Handelsgesetzbuch (das)- Kodeks Handlowy
IPR Internationales Privatrecht (das)- Między Narodowe Prawo Cywilne
KG Kommanditgesellschaft (die)- spółka komandytowa
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien spóka komandytowo-akcyjna
KO Konkursordnung (die)- Przepisy Postępowania Upadłościowego
PatG Patentgesetz (das, -e)- Ustawa Patentowa
PBefG Personenbeförderungsgesetz (das, -e)- Ustawa o Przewozie Osób
PolG Polizeigesetz (das, -e)- Ustawa o Policji
PostVerfG Postverfassungsgesetz (das, -e) Ustawa o Organizacji Poczty
RuStAG Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz Umowa o Obywatelstwie
SGB Sozialgesetzbuch (das)- Kodeks Społecznych
StGB Strafgesetzbuch (das)- Kodeks Karny
StPO Strafprozessordnung (die)- Kodeks Postępowania Karngego
StVG Straßenverkehrs-Ordnung (die)- Ustawa o Ruchu Drogowym
TierSchG Tierschutzgesetz (das)- Ustawa o Ochornie Zwierząt
VereinsG Vereinsgesetz (das)- Umowa o Stowarzyszeniach
ZPO Zivilprozessordnung (die)- Kodeks Postępowania Cywilnego

-A-

adwokat – der Anwalt
anulować, unieważniać – für nichtig erklären
apelacja, odwołanie – die Berufunf
artykuł – der Artikel

do góry

-B-

bezpośredni – unmittelbar
bezpośrednio stosowany, do bezpośredniego stosowania – unmittelbar anwendbar
biegły, rzeczoznawca, ekspert – der Sachverständige
być na sprzedaż – zum Verkauf stehen

do góry

-C-

chwilowy, tymczasowy – einstweilig
cofnięcie powództwa – eine Klage zurücknehmen
część ogólna – Allgemeiner Teil
czynsz – die Miete

do góry

-Ć-

 

do góry

-D-

darowanie kary – der Straferlass, -e
darowizna – die Schenkung
decyzja o wywłaszczeniu – der Enteignungsbeschluss
dłużnik solidarny – der Gesamtschuldner
dokonać egzekucji, egzekwować – vollstrecken
doktryna prawna – die Rechtslehre, -n
domniemywać – vermuten
dostawa – die Lieferung
działanie wstecz – die Rückwirkung
dzicko poczęte – das erzeugte Kind
dzierżawa – die Pacht
dyspozycja, zarządzenie – die Anordnung, -en

do góry

-E-

egzekwować, wykonać – vollstrecken
ekstradycja – die Auslieferung

do góry

-F-

Federalny Trybunał Konstytucyjny – das Bundesverfassungsgericht, kein Pl.
filia – die Zweigniederlassung

do góry

-G-

grzywna – die Geldstrafe

do góry

-H-

 

do góry

-I-

interpretacja – die Auslegung, -en
interpretacja prawa – die Rechtsauslegung
izba adwokacka – die Anwaltskammer

do góry

-J-

 

do góry

-K-

kancelaria prawnicza – die Anwaltskanzlei
kara pozbawienia wolności – die Freiheitsstrafe
kara więzienia – die Gefänginisstrafe
kodeks – das Gesetzbuch
kodeks cywilny – Bürgerliches Gesetzbuch
kodeks postępowania karnego – die Strafprozessordnung, -en (StPO)
konkurs – der Wettbewerb
konstytucja – die Verfassung
kontrowersyjna kwestia – umstrittene Frage
krzywoprzysięstwo – der Meineid
kupno – der Kauf, „e
kwestionować, podważać – anfechten

do góry

-L-

lex retro non agit, zakaz działania prawa wstecz – Verbot der rückwirkenden Gesetze

do góry

-Ł-

ława oskarżonych – die Anklagebank
ławnik – der/die Schöffe/Schöffin

do góry

-M-

majątek – das Vermögen
majątek współwłasności łącznej – das Gesamthandsvermögen
małoletni – der Minderjährige
materiał dowodowy – das Beweismaterial
międzynrodowe prawo cywilne – Internationales Privatrecht
moc prawna ustawy – das Gesetzeskraft
mordernizacja, unowocześnianie – die Modernisierung

do góry

-N-

nabywca – der/die Käufer/in
nadanie mocy prawnej – die Inkraftsetzung
naginianie prawa – die Rechtsbeugung
najem – die Miete
nakaz aresztowania – der Haftbefahl
naruszenie obowiązku – die Pflichtverletzung
negocjować, pertraktować – verhandeln
negocjacja – die Verhandlung
niebyły, nieważny – nichtig
niedozwolony – unerlaubt
nie jawny, tajny – nicht öffentlich
nie(pełno)letni – minderjährig
niemożność – die Unmöglichkeit
nieprawne wzbogacenie – ungerechtfertige Bereicherung
niestawienie się strony – Ausbleiben der Partei
nieuczciwa konkurencja – unlauterer Wettbewerb
nieważność – die Unwirksamkeit
nieważny – unwirksam
nieważny, niebyły – nichtig
norma prawna – die Rechtsnorm, -en
nowelizacja, zmiana, poprawka – die Änderung, -en

do góry

-Ń-

 

do góry

-O-

obrońca (adwokat) – der Verteidiger
obrońca z urzędu – der Offizialverteidiger
obowiązujący, ważny – gültig
obywatelski – bürgerlich
oddalić powództwo – eine Klage abweisen
odmowa złożenia zeznań – doe Aussageverweigerung
odszkodowanie – die Schadensersatz
odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści – Schadensersatz wegen entgangenen Gewinns
odszkodowanie za niedotrzymanie obowiązku – Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
odwołanie, apelacja – die Berufung
ogłaszać upadłość – Konkurs eröffnen
ograniczony – beschränkt
okaziciel – der/die Inhaber/in
okres przedawnienia – die Verjährungsfrist
opinia – das Gutachten
opinia, zaopiniowanie – die Begutachtung
opinia biegłego – Aussage des Sachverstandigen
opiniować – begutachten
opiniodawca – Begutachter
orzecznictwo – die Rechtsprechung
oskarżony – der/die Angeklagter/Angeklagte
oskarżyciel – der/die Ankläger/in
oskarżyciel posiłkowy – der/die Nebenkläger/in
oskarżyciel publiczny – der/die Staatsanwalt/in
osoba fizyczna – natürliche Person
osoba niepełnoletnia – der/die Minderjährige
osoba nie zdolna do czynności prawnych – der/die Geschäftsunfähige
ostatnia wola – letzter Wille
oszczerstwo, zniesławienie – die Verleumdung
oświadczenie woli – Willenserklärung, -en

do góry

-Ó-

 

do góry

-P-

partia – die Patei -en
partia polityczna – die Patei -en
pełnoletni – der/die Volljährige
pełnoletność – die Volljährigkeit
pełnomocnictwo – die Vollmacht
pełnomocnik – der Bevollmächtigte
pertraktować, negocjować – verhandeln
pertraktacja – die Verhandlung
pierwszeństwo, priorytet – der Vorrang
pochodzenie, źródło – die Quelle, -n
podanie – der Antrag
podważać, kwestionować – anfechten
poprawka, nowelizacja, zmiana – die Änderung, -en
poręczyć – haften
porozumienie – die Einigung
posiadacz – der Besitzer
postępowanie – das Verfahren
postępowanie administracyjne – das Verwaltungsverfahren
postępowanie dotyczące niewypłacalności – das Insolvenzverfahren, –
postępowanie karne – das Strafverfahren, –
postępowanie nieprocesowe – nichtstreitiges Verfahren
postępowanie sporne – streitiges Verfahren
postępowanie wywłaszczające – das Enteignungsverfahren
poręczenie – die Bürgschaft
pouczenie – die Unterweisung
powołać biegłego – einen Sachverständigen beiziehen
powód, skarżący – der/die Kläger/in
powództwo – die Klage
pozew – die Klage
pozew – die Klageschrift
pozostawać pod opieką rodzicielską – unter elterliche Gewalt stehen
pozwany – der Beklagte
pozywać o odszkodowanie – auf Schadensersatz klagen
pożyczka – das Darlehnen, –
prawniczy, prawny – juristisch
prawniczy język fachowy – juristische Fachsprache
prawnie bez zastrzeżeń – juristisch einwandfrei
prawny, prawniczy – juristisch
prawo – das Recht, -e
prawo administracyjne – das Verwaltungsrecht
prawo autorskie – das Urheberrecht
prawo cywilne – Bürgerliches Recht, das Zivilrecht, das Privatrecht
prawo europejskie – das Europarecht
prawo gospodarcze – das Wirtschaftsrecht
prawo handlowe – das Handelsrecht
prawo karne – das Strafrecht
prawo papierów wartościowych – das Wertpapierrecht
prawo podatkowe – das Steuerrecht
prawo postępowania egzekucyjnego – das Zwangsvollstreckungsrecht
prawo pracy – das Arbeitsrecht
prawo procesowe – das Verfahrensrecht
prawo publiczne – Öffentliches Recht
prawo rodzinne – das Familienrecht
prawo socjalne – das Sozialrecht
prawo spadkowe (do spadku) – das Erbrecht
prawo spadkowe małżonków – das Ehegattenerbrecht
prawo ubezpieczeń społecznych – das Sozialrecht
prawo upadłościowe – das Insolvenzrecht
prawo zobowiązaniowe – das Schuldrecht
precedens – der Präzedenzfall
pretensja, roszczenie – der Anspruch
priorytet, pierwszeństwo – der Vorrang
priorytetowy – vorrangig
procedura – das Verfahren
procedura głosowania – das Abstimmungsverfahren
procedura odwoławcza – das Berufungsverfahren
procedura podatkowa – das Besteuerungsverfahren
procedura rozliczeniowa – das Abrechnungsverfahren
procedura wyceny – das Bewertungsverfahren
proces – das Verfahren, der Ablauf
prokurator – der Staatsanwalt
prokuratura – die Staatsanwaltschaft
prośba o ułaskawienie – das Gnadengesuch
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – die Geschäftsführung ohne Auftrag
przechowanie – die Verwahrung
przedsiębiorstwo – das Unternehmen
przenoszenie własności – die Eigentunsübertragung
przepis – der Vorschrift
przepis prawny – der Rechtsvorschrift
przeprowadzać modernizację – Modernisierung betreiben
przeprowadzić modernizację – Modernisierung durchführen
przysądzić komuś odszkodowanie – jmdm Schadensersatz zuerkennen
publiczny – jawny, öffentlich

do góry

-R-

rejestracja – die Eintragung
rejestr skazanych – das Strafregister
renkompensata – die Entschädigung
restytucja naturalna – die Naturalrestitution
ręczyć – haften
roszczenie, pretensja – der Anspruch
rozporządzenie – die Verordnung, -en
rozporządzenie miejskie – städtische Verordnung
rozporządzenie o wywłaszczeniu – die Enteignungsverfügung
rozprawa sądowa – die Gerichtsverhandlung
rzeczoznawca, biegły, ekspert – der Sachverständige

do góry

-S-

sala rozpraw – der Verhandlungssaal
sąd – das Gericht, -e
Sąd Najyższy – Hohes Gericht
Sąd Niewłaściwy – Unzuständiges Gericht
Sąd Pierwszej Instancji – das Gericht der ersten Istanz
Sąd Powszechny – Ordentliches Gericht
Sąd Rejonowy – das Amtsgericht
Sąd Właściwy – Zuständiges Gericht
Sąd Wyższej Instancji – das Gericht der höheren Instanz
sądownictwo – das Gerichtswesen
sędzia – der/die Richter/in
sędzia przysięgły – der/die Geschorene
siedziba główna – die Hauptniederlassung
skarga – die Klage
skazany – der/die Verurteilte
spedycja – die Spedition, -en
sporny – umstritten
spółdzielnia – die Genossenschaft, -en
spółka – die Gesellschaft
spółka akcyjna – die Aktiengesellschaft
spółka handlowa – die Handelsgesellschaft
spółka komandytowa – die Kommanditgesellschaft
spółka komandytowo-akcyjna – die Kommanditgesellschaft auf Aktien
spór prawny – der Rechtsstreit
sprawa cywilna – die Zivilsache
sprawa karna – die Strafsache
sprawiedliwość – die Gerechtigkeit
sprzecie, protest – der Einspruch
sprzeciw, zaskarżenie – die Anfechtung
sprzedaż – der Verkauf, „e
stwierdzać nieważność, unieważniać – für nichtig erklären

do góry

-Ś-

środek prawnty – das Rechtsmittel
świadek koronny – der Kronzeuge
świadek obciążający – der Belastungszeuge
świadek obronny – der Entlastungszeuge

do góry

-T-

tajny – nicht öffentlich
termin przedawnienia – die Verjährungsfrist
tymczasowy, chwilowy – einstweilig

do góry

-U-

ubezpieczenie – die Versicherung
ubezwłasnowolnienie – die Entmündigung
ubezwłasnowolniony – der Entmündigte
uchylenie, zniesienie (wyroku) – die Aufhebung
uchylić wyrok – das Urteil aufheben
ugoda – der Vergleich, -e
ułaskawienie – die Begnadigung
umowa – der Vertrag, -„e
umowa o dzieło – der Werkvertrag, -„e
umowa o wydzierżawienie – das Pachtabkommen
umowa uwierzytelniona notarialnie – der noteriell begleubigte Vertrag
unieważniać, anulować – für nichtig erklären
unieważnienie małżeństwa – die Ungültigkeitserklärung der Ehe
unowocześnianie, mordernizacja – die Modernisierung
upadłość – der Konkurs, -e
upomnienie – die Mahnung
ustanawiać opiekę – Vormundschaft beschießen
ustawa – das Gesetz, -e
ustawa o odpadach – Abfallgesetz
ustawa o spółkach akcyjnych – Aktiengesellschaftgesetz
ustawa o wywłaszczeniu – das Enteignungsgesetz
ustawa podatkowa – Abgabengesetz
ustawa znajduje zastosowanie – das Gesetz findet Anwendung
ustawodawca – der Gesetzgeber
ustawodawstwo – die Gesetzgebung
ustawowe prawo do spadku – gesetzliches Erbrecht
ustęp – der Absatz, „e
ustrój gminy – die Gemeindeverfassung
ustrój sądów – die Gerichtsverfassung
użyczenie – die Leihe

do góry

-W-

wada rzeczy – der Sachmangel
warunek – die Bedingung
ważny, obowiązujący – gültig
ważny do odwołania – bis auf Widerruf gültig
wejście w życie – das Inkrafttreten
wejście w życie ustawy – Inkrafttreten eines Gesetzes
wchodzi w życie – tritt in Kraft (In Krafttreten)
wgląd – der Einsicht
wierzyciel – der Gläubiger
wierzyciel(ka) solidarny(-a) świadczenia niepodzielnego – der/die Gesamthandsgläubiger/in
właściciel – der Eigentümer
wnieść sprzeciw przeciw wyrokowi – den Einspruch gegen das Urteil einlegen/erheben
wniosek o zezwolenie – Antrag auf der Genehmigung
wola – der Wille
wpis – die Eintragung
wskutek tego – infolgedessen
wycofać powództwo – eine Klage zurücknehmen
wydawać wyrok – ein Urteil fällen
wydać wyrok – das Urteil sprechen
wydział prawa – (die) juristische Fakultät
wykluczone – ausgeschlossen
wykluczyć z partii – aus einer Partei ausschließen
wykładnia – die Auslegung, -en
wykonać, egzekwować – vollstrecken
wykonać wyrok – das Urteil vollstrecken
wymagalność – die Fälligkeit
wyrażać sie w czymś – in etw (Dativ) zum Ausdruck kommen
wyrok – das Urteil
wyrok uniewinniający – der Freispruch
wystąpić z partii – abfallen von einer Partei
wytoczyć powództwo – eine Klage erheben
wywłaszczać – enteignen
wywłaszczenie – die Enteignung
wzbogacenie – die Bereicherung

do góry

-Z-

zakaz działania prawa wstecz – das Verbot der rückwirkenden Gesetze
zakończenie procesu ratyfikacyjnego – (der) Abschluss des Ratifizierungsprozesses
zamiana – der Tausch, -e
zaopiniowanie, opinia – die Begutachtung
zaprzysiężenie świadka – die Zeugenvereidigung
zarządzenie, dyspozycja – die Anordnung, -en
zarządzenie oficjalne – behördliche Anordnung
zarządzenie prowizoryczne – einstweilige Anordnung
zarządzenie tymczasowe – einstweilige Anordnung/Verfügung
zasada abstrakcyjności – das Abstraktionsprinzip
zasiąść na ławie oskarżonych – auf der Anklagebank sitzen
zasięgnąć opinii biegłego – ein Gutachten eines Sachverständigen einholen
zaskarżenie, sprzeciw – die Anfechtung
zastosowanie – die Anwendung
zastosowanie środków karnych – Anwendung von Strafmassnahmen
zawarcie małżeństwa – die Eheschließung
zawrzeć ugodę – einen Vergleich schließen
zdanie- der Satz, „e
zdolność prawna – die Rechtsfähikeit
zdolność do czynności prawnych – die Geschäftsfähigkeit
zdolny do czynności prawnych – rechtsfähig
zestaw – der Satz, „e
zezwolenie – die Genehmigung
zezwolenie – die Einwilligung
zezwolenie na pobyt – die Aufenthaltsbewilligung
zezwolenie na pracę – die Arbeitserlaubnis
zgoda – die Einwilligung
zgoda – die Willigung
zgoda – die Zustimmung
zgodnie z – gem
zgodnie z – gemäß (+ Dativ)
zlecenie – der Auftrag, „e
złożyć odwołanie od wyroku – die Berufung gegen das Urteil einlegen
zmiana, poprawka, nowelizacja – die Änderung, -en
zmiana powództwa – die Klageänderung
zniesławienie, oszczerstwo – die Verleumdung
zniesławienie – der Verruf
zobowiązująca czyność prawna – die Verpflichtungsgeschäft
zostać zintepretowanym/e -ausgelegt werden
związek spółdzielni – der Genossenschaftsverband, „e
zwłoka wierzyciela – der Gläubigerverzug

do góry

-Ź-

źródło, pochodzenie – die Quelle, -n
źródło bezpośrednie – unmittelbare Quelle
źródło finansowe – Finanzquelle
źródło prawa – die Rechtsquelle

do góry

-Ż-

do góry

 

Państwa i ich mieszkańcy

der
Staat – deutsche Name
Państwo
– nazwa polska
der
Mann
die
Frau
Afghanistan Afganistan Afghane Afghanin
Ägypten Egipt Ägypter Ägzpterin
Albanien Albania Albaner Albanerin
Algerien Algeria Algerier Algerierin
Andorra Andora Andorrander Andorranderin
Angola Angola Angolaner Angolanerin
Argentinien Argentyna Argentinier Argentinierin
Armenien Armenia Armenier Armenierin
Aserbaidschan Azerbejdżan Aserbaidschaner Aserbaidschanerin
Äthiopien Etipia Äthiopier Äthiopierin
Australien Australia Australier Australierin
Bahamas Bahama Bahamer Bahamerin
Bahrain Bahrad Bahreiner Bahreinerin
Bangladesch Bangladeszt Bangladescher Bangladescherin
Barbados Barbados Barbadier Barbadierin
Belgien Belgia Belgier Belgierin
Belize Belize Belizer Belizerin
Benin Benin Beniner Beninerin
Bhutan Bhutan Bhutaner Bhutanerin
Bolivien Boliwia Bolivier Bolivierin
Bosnien und Herzegowina Bośnia i Hercegowina Bosnier Herzegowiner Bosnierin Herzegowinerin
Botsuana Botswana Botsuaner Botsuanerin
Brasilien Brazylia Brasilianer Brasilianerin
Brunei Brunei Bruneier Bruneierin
Bulgarien Bułgaria Bulgare Bulgarin
Burkina Faso Burkina Faso Burkiner Burkinerin
Burundi Burundia Burundier Burundierin
Chile Czile Chilene Chilenin
China Chiny Chinese Chinesin
Costa Rica Kosteryka Costa-Ricaner Costa-Ricanerin
Dänemark Dania Däne Dänin
Deutschland Niemcy Deutsche(r) Deutsche
Dominica Dominikana Dominikaner Dominikanerin
Dominikanische Republik Republika Dominikany Einwohner der Dominikanischen Republik Einwohnerin der Dominikanischen Republik
Dschibuti Dżubati Dschibutier Dschibutierin
Ecuador Ekwador Ekuadorianer Ekuadorianerin
Eritrea Erytrea Eritreer Eritreerin
Estland Estonia Este Estin
Fidschi Fidżi Fidschianer Fidschianerin
Finnland Finlandia Finne Finnin
Frankreich Francja Franzose Französin
Gabun Guban Gabuner Gabunerin
Gambia Gambia Gambier Gambierin
Georgien Gruzja Georgier Georgierin
Ghana Ghana Ghanaer Ghanaerin
Grenada Grenada Grenader Grenaderin
Griechenland Grecja Grieche Griechin
Guatemala Gwatemala Guatemalteke Guatemaltekin
Guinea Gwinea Guineer Guineerin
Guinea-Bissau Gwinea Bissau Guinea Bissauer Guinea Bissauerin
Guyana Gujana Guyaner Guyanerin
Haiti Haiti Haitianer Haitianerin
Honduras Honduras Honduraner Honduranerin
Indien Indie Inder Inderin
Indonesien Indonezja Indonesier Indinesierin
der Irak Irak Iraker Irakerin
der Iran Iran Iraner Iranerin
Irland Irlandia Ire Irin
Island Islandia Isländer Isländerin
Israel Izrael Israeli Israelin
Italien Włochy Italiener Italienerin
Jamaika Jamajka Jamaikaner Jamaikanerin
Japan Japonia Japaner Japanerin
Jemen Jemen Jemenit Jemenitin
Jordanien Jordania Jordanier Jordanierin
Kambodscha Kambodża Kambodschaner Kambodschanerin
Kamerun Kamerun Kameruner Kamerunerin
Kanada Kanada Kanadier Kanadierin
Kap Verde Republika
Zielonego Przylądka
Kapverdier Kapverdierin
Kasachstan Kazachstan Kasache Kasachin
Katar Katar Katarer Katarerin
Kenia Kenia Kenianer Kenianerin
Kirgisistan Kirigistan Kirgise Kirgisin
Kiribati Kiribati Kiribatier Kiribatierin
Kolumbien Kolumbia Kolumbianer Kolumbianerin
Komoren Moroni Komorer Komorerin
Kongo, Demokratische
Republik
Demokratyczna Republika
Konga
Kongolese Kongolesin
Kroatien Chorwacja Kroate Kroatin
Kuba Kuba Kubaner Kubanerin
Kuwait Kuwejt Kuwaiter Kuwaiterin
Laos Laotańska Republika
Demokratyczno-Ludowa
Laote Laotin
Lesotho Lesotho Lesother Lesotherin
Lettland Łotwa Lette Lettin
der Libanon Libanon Libanese Libanesin
Liberia Liberia Liberianer Liberianerin
Libyen Libia Libyer Libyerin
Liechtenstein Księstwo Lichtensteinu Lichtensteiner Lichtensteinerin
Litauen Litwa Litauer Litauerin
Luxemburg Luxemburg Luxemburger Luxemburgerin
Madagaskar Madagaskar Madagasse Madagassin
Malawi Malawi Malawier Malawierin
Malaysia Malezja Malaysier Malaysierin
Malediven Malediwy Malediver Malediverin
Mali Mali Malier Malierin
Malta Malta Malteser Maltesin
Marokko Maroko Marokkaner Marokkanerin
Mauretanien Mauretania Mauretanier Mauretanierin
Mauritius Maurituis Mauritier Mauritierin
Mazedonien Macedonia Mazedonier Mazedonierin
Mexiko Meksyk Mexikaner Mexikanerin
Mikronesien,
Föderierte Staaten von
Mikronezja Mikronesier Mikronesierin
Moldawien Mołdawia Moldawe Moldawin
Monako Monako Monegasse Monegassin
die Mongolei Mongolia Mongole Mongolin
Montenegro Czarnogóra Montenegriner Montenegrinerin
Mosambik Mozambik Mosambikaner Mosambikanerin
Myanmar Birma Myanmare
Namibia Rebublika Namibi Namibier Namibierin
Nauru Nauron Nauruer Nauruerin
Nepal Nepal Nepaler Nepalerin
Neuseeland Nowa Zelandia Neuseeländer Neusseländerin
Nicaragua Nikaragua Nicaraguaner Nicaraguanerin
die Niederlande Pl. (=
Holland)*
Holandia Niederländer Niederländerin
Niger Niger Nigerer Nigererin
Nigeria Nigeria Nigerianer Nigerianerin
Nordkorea (Demokratische
Volksrepublik Korea)
Korea Północna Nordkoreaner Nordkoreanerin
Norwegen Norwegia Norweger Norwegerin
Oman Oman Omaner Omanerin
Österreich Austria Österreicher Österreicherin
Pakistan Pakistan Pakistaner/Pakistani Pakistanerin
Palau Palau Palauer Palauerin
Panama Panama Panamaer Panamaerin
Papua-Neuguinea Pampam Nowa Gwinea Papua-Neuguineer Papua-Neuguineerin
Paraguay Paragwaj Paraguayer Paraguayerin
Peru Peru Peruaner Peruanerin
die Philippinen Pl. Filipiny Philippiner/Filipino Philippinerin/Filipina
Polen Polska Pole Polin
Portugal Portugalia Portugiese Portugiesin
Rumänien Rumunia Rumäne Rumänin
Russland Rosja Russe Russin
Ruanda Ruanda Ruander Ruanderin
Sambia Zambia Sambier Sambierin
Samoa (= West-Samoa) Samoa Samoaner Samoanerin
San Marino San Marino San-Marinese San-Marinesin
Saudi-Arabien Arabia Saudyjska Saudi-Araber Saudi-Araberin
Schottland Szkocja Schotte Schottin
Schweden Szwcja Schwede Schwedin
die Schweiz Szwajcaria Schweizer Schweizerin
Senegal Senegal Senegalese Senegalesin
Serbien Serbia Serbe Serbin
Sierra Leone Sierra Leone Sierra-Leoner Sierra-Leonerin
Simbabwe Zimbabwe Simbabwer Simbabwerin
Singapur Singapur Singapurer Singapurerin
die Slowakei Słowacja Slowake Slowakin
Slowenien Słowenia Slowene Slowenin
Somalia Somalia Somalier Somalierin
Spanien Hiszpania Spanier Spanierin
Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanker Sri Lankerin
Südafrika Afryka Południowa Südafrikaner Südafrikanerin
der Sudan Sudan Sudaner Sudanerin
Südkorea
(Republik Korea)
Korea Południowa Südkoreaner Südkoreanerin
Suriname Surinam Surinamer Surinamerin
Swasiland Suazi Swasiländer Swasiländerin
Syrien Syria Syrer Syrerin
Taiwan (= Republik China) Tajwan Taiwaner Taiwanerin
Tansania Tanzania Tansanier Tansanierin
Thailand Tajlandia Thai(länder) Thailänderin
Togo Togo Togoer Togoerin
Tonga Tonga Tongaer Tongaerin
Tschad Czad Tschader Tschaderin
Tschechien Czechy Tscheche Tschechin
Tunesien Tunezja Tunesier Tunesierin
die Türkei Turcja Türke Türkin
Turkmenistan Turkmenistan Turkmene Turkmenin
Tuvalu Tuvalau Tuvalauer Tuvalauerin
Uganda Uganda Ugander Uganderin
die Ukraine Ukraina Ukrainer Ukrainerin
Ungarn Węgry Ungar Ungarin
Uruguay Urugwaj Uruguayer Uruguayerin
Usbekistan Uzbekistan Usbekistaner Usbekistanerin
Venezuela Venezuela Venezolaner Venezolanerin
Vereinigte Staaten von
Amerika
Stany Zjednoczone Ameryki US-Amerikaner US-Amerikanerin
Vereinigtes
Königreich (England)
Wielka Brytania (Anglia) Engländer Engländerin
Vietnam Wietnam Vietnamese Vitenamesin
Weißrussland Białoruś Weißrusse Weißrussin
Zypern Cypr Zyprer/Zypriot Zyprerin/Zypriotin

Kontynenty

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem :
der die das

der Kontinent, -e kontynent

die Erdkugle, (kein Plural) kula ziemska, glob
die Weltreise, -n podróż do okoła świata

das Asien, (kein Plural) Azja
das Südasien, (kein Plural) Azja Połódniowa
das Kleinasien, (kein Plural) Azja Mniejsza
das Amerika, (kein Plural) Ameryka
die Vereinigten Staaten von Amerika Stany Zjednoczone Ameryki
das Nodamerika, (kein Plural) Ameryka Północna
das Südamerika, (kein Plural) Ameryka Połódniowa
das Mittelamerika, (kein Plural) Ameryka Środkowa
das Lateinamerika, (kein Plural) Ameryka Łacińska
das Afrik, (kein Plural) Afryka
das Nordafrik, (kein Plural) Afryka Północna
das Australien, (kein Plural) Australia
das Europa, (kein Plural) Europa
die Arktis, (kein Plural) arktyka
das Antarktika, (kein Plural) antarktyda

 

Korespondencja

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem :
der die das

die Korrespondenz, -en korespondencja

der Absender nadawca
die Adresse, -n adres
amtlich– urzędowy
die Anschrift, -en adres
die Ansichtskarte, -n widokówka
die Antwort, -e odpowiedź

die Beilage, -n załącznik
jmdm. von etwas berichten– zawiadamiać kogoś o czymś
gute Besserung wünschen– życzyć poprawy zdrowia
bestätigen – potwierdzić
die Bitte, -n prośba
bitten um + Akk. – prosić o
der Brief, -e list
den Brief aufgeben – nadać list
den Brief senden/ schicken – wysyłać list
der Briefkopf, die Briefköpfe nagłówek listu
die Briefmarke, n znaczek pocztowy
die Briefmarke aufkleben – nakleić znaczek
den Brief öffnen – otworzyć list

Briefkontakte pflegen – utrzymywać korespondencję
der Briefträger listonosz
der Briefumschlag, die Briefumschläge koperta

das Datum, die Daten data
Daumen drücken – trzymać kciuki
deutlich– wyraźny
deutliche Schrift – pismo wyraźne
dringend – pilny

eigenhändige Unterschrift – podpis własnoręczny
der Eilbrief, -e list ekspresowy
die Einladung, -en zaproszenie
der Einschreibebrief, -e list polecony
weiterhin viel Erfolg wünschen – życzyć dalszych sukcesów
in Erinnerung behalten – zachować w pamięci
sich an etwas erfreuen – cieszyć sie czymś

jmdm. zum Geburtstag gratulieren – składać komuś życzenia urodzinowe
die Geburtstagskarte, -n kartka urodzinowa
der Geldeinwurf otwór do wrzucania pieniędzy w automatach
das Geschäftsschreiben list handlowy
das Gesuch,- e podanie
der Gruß, die Grüße pozdrowienie
alles Gute wünschen – życzyć wszystkiego dobrego

der Hörer słuchawka
der Inhalt, -e treść

jmdn. zum Jahreswechsel grüßen – pozdrawiać kogoś z okazji Nowego Roku

im Kontakt sein – być w kontakcie
mit jmdm. in Korrespondenz stehen – korespondować z kimś

der Lebenslauf życiorys
lesbare Schrift – pismo czytelne
Liebe Maria – Droga Mario
Lieber Herr Schmidt – Drogi Panie Schmidt
der Liebesbrief, -e list miłosny
die Luftpost poczta lotnicza

aufrichtiges Mitgefühl aussprechen – wyrazić szczere współczucie
mitteilen – informować
die Mitteilung, -en informacja
der Münzfernsprecher, – automat telefoniczny na monety

per Luftpost – pocztą lotniczą
das Paket, -e paczka
Pakete auf der Paketwaage wiegen – ważyć paczkę na wadze
Paketkarten abstempeln – ostęplować formularz nadania paczki
der Paketschalter, – wydawanie i przyjmowanie paczek
die Paketwaage, -n waga paczki
die Post, -en poczta
der Postangestellte, -n urzędnik pocztowy
die Postkarte, -n karta pocztowa
Postkunden bedienen – obsługiwać klientów (pocztowych)
die Postleitzahl, -en kod pocztowy
der Poststempel(abdruck), – stempel pocztowy
privat – prywatny

das Schreiben pismo
schreiben an + Akk. – pisać do
die Sendung, -en przesyłka

täglich – codzienny
das Telegramm, -e telegram
tief bewegt sein – być głęboko wzruszonym
tief erschüttert sein – być głęboko wstrząśniętym

unlesbar – nieczytelny
unleserliche Schrift – podpis nieczytelny

vertraulich – własnoręczny
Viele Grüße – serdeczne pozdrowienia

die Weihnachtskarte, -n kartka Bożonarodzeniowa
persönliches Wohlergehen wünschen – życzyć pomyślności w życiu osobistym
Wünsche erfüllen – spełniać życzenia
jmdm. Wünsche übermitteln – przekazać komuś życzenia

ein paar Zeilen schreiben – napisać parę słów

Ich warte ungeduldig auf deine Antwort – czekam z niecierpliwością na Twoją odpowiedź
Briefe und Karten in den Briefkasten werfen – wrzucać listy i kartki pocztowe do skrzynki na listy
Pakete am Paketschalter aufgeben – nadawać paczkę w okienku (do nadawania i odbierania paczek)
Briefmarken und Paketnummer aufkleben – naklejać znaczek i numer paczki

Opracwoanie ER

 

 

 

U lekarza

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem :
der die das

Was fehlt dir/ Ihnen? – Jak Ci dolega?/ Co Panu/ Pani dolega?
die Arznei, -en lekarstwo
der Augenarzt, die Augenärzte okulista
die Beschwerde, -n dolegliwości
der Verband, die Verbände opatrunek
die Binde, -n bandaż
der Durchfall ( kein PL) biegunka
die Erkältung, -en przeziębienie
die Ernährung ( kein PL) odżywianie
das Fieber gorączka
die Heiserkeit (kein PL) chrypa
die Wunde, -n rana
das Krankenhaus, die Krankenhäuser szpital
die Temperatur, -en temperatura
der Kinderarzt, die Kinderärzte pediatra
der Zahnarzt, die Zahnärzte dentysta
der HNO-Arzt ( Hals- Nasen- Ohren), die HNO-Ärzte laryngolog
die Krankheit, -en choroba
die Halsentzündung, -en zapalenie gardła
die Halsschmerzen (PL) ból gardła
der Patient, -en pacjent
der Kranke, -n chory
in die Poliklinik gehen– iść do przychodni
zum Arzt gehen– iść do lekarza
die ärztliche Untersuchung– badanie lekarskie
im Wartezimmer Platz nehmen– zająć miejsce w poczekalni
einen Kranken untersuchen– badać chorego
sich untersuchen lassen– dać się zbadać
blass aussehen– blado wyglądać
sich schlecht fühlen– źle się czuć
sich schwach fühlen– czuć się słabo
den Oberkörper frei machen– rozebrać się do pasa
atmen– oddychać
durch die Nase atmen– oddychać przez nos
durch den Mund atmen– oddychać przez usta
tief atmen– oddychać głęboko
eine Diagnose stellen– stawiać diagnozę
die Anordnung, -en zalecenie
die Krankschreibung, -en zwolnienie lekarskie
ein Rezept verschreiben– wypisać rezeptę
die Arznei einnehmen– zażywać lekarstwo
die Tablette, -n tabletka
die Pille, -n pigułka
das Dragee, -s drażetka
die Pastille, -n pastylka
die Kapsel, -n kapsułka
der Sirup, -e syrop
die Tropfen krople
die Herztropfen krople na serce
die Nasentropfen krople do nosa
die Ohrentropfen krople do uszu
die Augentropfen krople do oczu
das Schlafmittel środek nasenny
das Beruhigungsmittel środek uspokajający
das Verhütungsmittel środek antykoncepcyjny
das Betäubungsmittel środek znieczulający
die Salbe, -n maść
der Balsam ( kein PL) balsam
rezeptfrei – bez recepty
vor Gebrauch schütteln – wstrząsnąć przed użyciem
die Apotheke, -n apteka die Temperatur messen – mierzyć temperaturę
den Blutdruck messen – mierzyć ciśnienie
eine Spritze geben – dać zastrzyk
die Impfung, -en szczepienie
impfen – szczepić
eine Wunde verbinden – opatrzyć ranę
dem Kranken eine Blutprobe abnehmen – pobrać od chorego krew do badania
die Krankentrage nosze
das Pflaster plaster
Blut spenden – oddawać krew
Diät halten – stosować dietę
Mir ist übel – jest mi niedobrze
in Ohnmacht fallen – zemdleć
keinen Appetit haben – nie mieć apetytu
schlucken – łykać
im Bett liegen – leżeć w łóżku
der Husten kaszel
der Schnupfen katar
ins Krankenhaus bringen – zawieźć do szpitala
Wundnähte anlegen – założyć szwy
einen Knochenbruch behandeln – złożyć złamanie
sich anstecken – zarazić się
die ersten Anzeichen einer Krankheit pierwsze oznaki choroby
der Krankheitserreger, – czynnik chorobotwórczy
die Vergiftung, -en zatrucie
ein krankes Herz haben – mieć chore serce
allergisch gegen + Akk. – uczulony na
leiden an + Dat. – cierpieć na
erkranken an + Dat. – zachorować na
die Allergie, -n alergia
die Grippe, -n grypa
die Kinderkrankheit, -en choroba dziecięca
die Verrenkung, -en zwichnięcie
der Sonnenbrand, die Sonnenbrände poparzenie słoneczne
sich verletzen – skaleczyć się
die Verletzung, -en zranienie
gesundheitsschädlich – szkodliwy dla zdrowia

Rodzina

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem :
der die das

die Familie – rodzina
der Familienangehörige, -n – członek rodziny
der Familienmitglied, -er – członek rodziny
der Vater, die Väter – tata
die Mutter, die Mütter – mama
der Bruder, die Brüder – brat
die Schwester, die Schwestern – siostra
das Kind, die Kinder – dziecko
der Sohn, die Söhne – syn
die Tochter, die Töchter – córka
der Opa, die Opas – dziadek
die Oma, die Omas – babcia
der Großvater, die Großväter – dziadek
die Großmutter, die Großmütter – babcia
der Onkel, die Onkel – wujek
die Tante, die Tanten – ciocia
der Cousin, die Cousins – kuzyn
der / die Verwandte, die Verwandten – krewn-y/a
der Neffe, die Neffen – bratanek / siostrzeniec
der Urgroßvater, die Urgroßväter – pradziadek
die Urgroßmutter, die Urgroßmütter – prababcia
das Baby, die Babys – niemowle
der Nachbar, die Nachbarn – sąsiad
die Nachbarin, die Nachbarinnen – sąsiadka
der Bekannte, die Bekannten – znajomy
der Taufpate, die Taufpaten – ojciec chrzestny
die Taufpatin, die Taufpatinnen – matka chrzestna
der Liebhaber, die Liebhaber – kochanek
die Liebhaberin, die Liebhaberinnen – kochanka
die Geliebte, die Geliebten – kochanek
der Geliebte(r), die Gebliebten – kochanek
der Schwager, die Schwäger – szwagier
die Schwägerin, die Schwägerinnen – szwagierka

 

Ryby, płazy, gady

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem :
der die das

Fische, Lurche, Kriechtiere
der Fisch, -e ryba
der Lurch, -e płaz
das Kriechtirer, -e gad

der Aal węgorz
die Plötze płoć
der Hecht szczupak
die Schleie lin
der Barsch okoń
der Wels sum
der Karpfen karp
der Zander sandacz
die Rotfeder krasnopiórka
der Dorsch dorsz
der Stör jesiotr
der Giebel / e Silberkarausche karaś srebrzysty
die Brassen leszcz
der Lachs łosoś
kleine Maräne sielawa
die Flunder / r Struffbutt / r Butt / e Scholle / r Goldbutt flądra
der Hering śledź
der Bitterling różanka
der Hai rekin
der Wal wieloryb

das Krokodil krokodyl
die Wasserschildkröte żółw morski
die Landschildkröte żółw lądowy
die Schildkröte żółw
die Kröte ropucha
der Frosch żaba
der Molch traszka
der Alligator aligator

die Schlange wąż
die Eidechse jaszczurka
die Spinne pająk
die Natter żmija
der Salamander salamandra
das Chamäleon kameleon
der / das Python pyton
die Ringelnetter zaskroniec

 

Ubrania

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem :
der   die das

die Kinderkleidung, die Kinderkleidungen
der Säugling die Säuglinge niemowlę
der Kinderanzug die Kinderanzüge kombinezon
der Spielanzug die Spielanzüge śpiochy
der Kinderwagen die Kinderwagen wózek dziecięcy
der Schlafsack die Schlafsäcke śpiwór
der Strampelsack die Strampelsäcke śpiwór
der Trainingsanzug die Trainingsanzüge dres
der Mantel die Mäntel płaszcz
der Gummistiefel die Gummistiefel kalosz
der Anorak die Anoraks skafander
der Umhang die Umhänge peleryna

die Windel die Windeln pielucha
die Bummel die Bummeln pompon, frędzel
die Latzhose die Latzhosen ogrodniczki
die Schürze die Schürzen fartuszek
die Haarschleife die Haarschleifen kokardka we włosach
die Schirmmütze die Schirmmützen czapka z daszkiem
die Wollmütze die Wollmützen czapka wełniana
die kurze Hose spodenki
die Lederhose die Lederhosen skórzane spodnie

das Jäckchen die Jäckchen kaftanik
das Kinderbrett die Kinderbretten łóżeczko dziecięce
das Hängekleid die Hängekleider sukienka na ramiączkach
das Trägerkleid die Trägerkleider sukienka na ramiączkach
das Kleid mit Faltenrock sukienka z plisowaną spudniczką
das Kopftuch die Kopftücher chustka na głowę
das Cape die Capes (mit Kapuze) peleryna
das Sockchen die Söckchen skarpeteczki
das Mützchen die Mützchen czapeczka (niemowlaka)
das Baby die Babys niemowlę
das Hemdchen die Hemdchen podkoszulek
das Lätzchen die Lätzchen śliniaczek
das Strampelhöschen die Strampelhöschen śpioszki

der Schlafanzug für Jungen piżama dla chłopca
der Kniestrumpf die Kniestrümpfe podkolanówka

die Unterhose für Jungen spodenki dla chłopca

das Nachthemd für Mädchen piżama dla dziewczynki
das Unterhöschen für Jungen majtki dla chłopca

die Frauenkleidung die Frauenkleidungen

der Morgenrock die Morgenröcke szlafrok
der Hausanzug die Hausanzüge luźny dres (strój domowy)
der Kleiderrock die Kleiderröcke ärmelloses Kleid mit größerem Ausschnitt
der Gürtel die Gürtel pasek
der Hosenanzug die Hosenanzüge garnitur damski
der Anorak die Anoraks (mit Kapuze) skafander (z kapturem)
der Reißverschluss die Reißverschlüss zamek błyskawiczny – suwak
der Pelzmantel die Pelzmäntel futro
der Hut die Hüte kapelusz
der Pullover die Pullover (mit Rollkragen) sweter
der Rollkragenpullover die Rollkragenpullover golf
der Unterrock die Unterröcke halka
der Sportschuh die Sportschuhe but sportowy
der Stiefel die Stiefel but z cholewką
der Sneaker die Sneakers półtrampek
der Slipper die Slipper balerinki
der Schnürschuh die Schnürschuhe but sznurowany
der Pumps die Pumps czółenka
der Abendschuh but wieczorowy

die Sandalette die Sandaletten sandał
die Stiefelette die Stiefeletten but z krótką cholewką
die Ballerinas balerinki
die Kleiderschürze die Kleiderschürzen fartuch
die Coctailschürze die Coctailschürzen fartuch
die Pantolette die Pantoletten klapki
die Hemdbluse die Hemdblusen bluzka koszulowa
die Weste die Westen kamizelka
die Ski- /Keilhose die Ski- /Keilhosen spodnie narciarskie
die Shorts (Pl.) krótkie spodenki
die Baskenmütze die Baskenmützen beret baskijski
die Pelzmütze die Peltzmützen czapka futrzana
die Stiefelette die Stiefeletten botki (krtkie buty na obcasie ala kozaki) halbhoher Herren-, Damenstiefel
die Strickjacke die Strickjacken kurtka z dzianiny
die Bluse die Blusen bluzka
die Stickmütze die Stickmützen czapka z dzianiny
die Stola die Stolen etola
die Jeans die Jeans dżins (spodnie)

das Abendkleid die Abendkleider suknia wieczorowa
das Kostüm die Kostüme kostium
das Tageskleid die Tageskleider sukienka codzienna

der Schlatanzug die Schlafanzüge piżama
der Unterrock die Unterröcke halka
der Pyjama die Pyjamas piżama
der Schlüpfer die Schlüpfer majtki
der Slip die Slips majtki / figi
der Strumpf die Strümpfe podkolanówka pończocha
der Bürstenhalter die Bürstenhalter biustonosz, stanik (Abk. skrót:  BH)
der Badeanzug die Badeanzüge strój kąpielowy
der Morgen/Schlafrock die Morgen/Schlafröcke szlafrok

die Schlafanzug-jacke /-hose die Schalfanzug-jacken /-hosen piżama góra & dół
die Garnitur die Garnituren komplet
die Strumpfhose die Strumpfhosen rajstopy

das Hemd & das Hemdchen (pod)koszulka
das Flatterhemd die Flatterhemden Ein weites Hemd aus einem dünnen Stoff.
das Unterkleid die Unterkleider halka
das Nachthemd die Nachthemden koszula nocna

die Männerkleidung die Männerkleidungen

der Schal die Schal-e/-s szalik
der Handschuh die Handschuhe rękawiczka
der Pullover die Pullover sweter
der Pulli die Pullis sweter(ek)
der Anzug die Anzüge garnitur
der Pullunder die Pullunder sweter bez rękawów
der Schlitz die Schlitze rozporek = Hosenschlitz
der Bund die Bünde pasek = Hosenbund
der / das Sakko die Sakkos marynarka męska
der Sportanzug die Sportanzüge dres
der Gesellschaftsanzug die Gesellschaftsanzüge garnitur sportowy
der Smoking die Smokings smoking
der Frack die Fräcke/Fracks frak
der Sport-mantel/-bluse die Sportmäntel bluza/płaszcz sportowy
der Übergangsmantel die Übergangsmäntel jesionka

die Krawatte die Krawatten krawat
die Hausjacke die Hausjacken bonżurka
die Hose die Hosen spodnie
die Weste die Westen kamizelka
die Wildlederjacke die Wildlederjacken zamszowa marynarka
die Sportmütze die Sportmützen czapka z daszkiem
die Latzhose die Latzhosen ogrodniczki

das Jackett die Jacketts marynarka
das Hemd die Hemden koszula
das Polohemd die Polohemden koszulka polo

der Hausschuh die Hausschuhe kapcie
der Unterhemd die Unterhemden podkoszulek
der Slip die Slips slipy
der Socke die Socken skarpetka
der Träger die Träger szelki – Hosenträger
der Schlips die Schlipse krawat

die Unterhose die Unterhosen majtki
die Boxershorts (Pl.) bokserki
die kurze Unterhose majtki (bokserki)
die lange Unterhose kalesony
die Schleife die Schleifen mucha
die Fliege die Fliegen mucha
die Krawatte die Krawatten krawat

 

Warzywa i zioła kuchenne

Każdy rodzajnik oznaczony został innym kolorem :
der die das

Gemüsepflanzen, Küchenkräuter
das Gemüse, – warzywa
das Küchenkräut, -er zioła kuchenne

der Kopfsalat sałata głowiast
der Rharbarber rabarbar
der Feldsalat sałata roszpunka
der Mangold boćwina (burak)
der Kohl kapusta
der Grünkohl zielona kapusta
der Wirsing / s Welschkraut kapusta włoska
der Blumenkohl kalafior
der Rosenkohl brukselka
der Kohlrabi kalarepa
der Rettich rzodkiew
der Spargel szparag
der Spross / r Schößling / r Trieb latorośl / pęd
der Kürbis dynia
der Porree por
der Schnittlauch szczypior
der Sellerie seler
der Meerrettich chrzan
der Majoran majranek
der Dill koper

die Bohne fasola
die Blüte kwiat (przy nazwyaniu cześci rośliny)
die Möhre / die Karotte marchew
die rote Rübe / die rote Bete burak czerwony
die Gurke ogórek
die Tomate pomidor
die Zwiebel cebula
die Petersilie piertuszka

das Kraut kapusta
das Weißkraut / r Weißkohl biała kapust
das Rotkraut / r Rotkohl czerwona kapusta
das Radieschen rzodkiewka
das Pfefferkraut cząber ogrodowy